آموخته ام که نگويم اي کاش آن کار را طور ديگري انجام داده بودم بلکه بگويم بار ديگر آن کار را طور ديگري انجام خواهم داد!
آموخته ام که بايد بر زمان مسلط باشم نه به زير فرمان آن !
آموخته ام هر سفر دور و درازي با بر داشتن تنها يک گام آغاز مي شود!
آموخته ام خطاهاي ديگران را مانند خطاهاي خويش تحمل کنم!
آموخته ام که مرد بزرگ به خود سخت ميگيرد و مرد کوچک به ديگران!
آموخته ام که دانش خود را به ديگران آموزش دهم و دانش ديگران را بيا موزم بنابراين علم خود را انفاق کرده ام و آنچه را نمي دانم آموخته ام!
آموخته ام بيش از آنکه مرا بفهمند ديگران را درک کنم!
آموخته ام بيش از آنکه دوستم بدارند دوست بدارم!
آموخته ام که هميشه فردي خوشبين باقي بمانم چراکه زندگي و موهبتهاي آن را دوست دارم!
آموخته ام اگر از هر چيزي بهترينش را ندارم ولي از هر چيز که دارم بهترين استفاده را کنم!
آموخته ام لبخند ارزان ترين راهي است که مي توان با آن نگاه را وسعت بخشيد!
آموخته ام آن چرا امروز در دست دارم ممکن است آرزوي فرداهايم باشد!
آموخته ام که زندگي مثل يک نقاشي است با اين تفاوت که در آن از پاک کن خبري نيست!
آموخته ام که هيچ روزي از امروز با ارزش تر نيست!
آموخته ام زياده گويي شايد مقدمه ناشنوائي باشد!