شاهزاده فارس يعني شگفتيبالاخره اوبي سافت مونترئال سكوت را شكست و اعلام كرد يك سري جديد از ماجراهاي شاهزاده فارس را در دست ساخت دارد. اين خبر ميليونها نفر را در سراسر دنيا (از جمله كشور خودمان) خوشحال كرد. بعد از يك بازي موفق به نامs Creed ”Assassin، حالا استوديوي مونترئال در حال كار روي شماره جديدي از سري شاهزاده فارس است. تغييرات زيادي در راه هستند. خودتان را آماده كنيد!
بزرگترين تفاوتPOP جديد با نسخههاي قبلي اين است كه تبديل به يك بازي Open World شده. يعني بايد انتظار مكانها و مراحلي مانندs Creed ” Assassin داشته باشيد. سازندهها كه از موتور پايهAnvil خودشان بسيار راضي و خشنود هستند، تصميم گرفتهاند با تغييرات فراوان آن را براي يك شاهزاده فارس جديد آماده كنند. دليل عمده وجود تغييرات فراوان به گفته كريستوف گويوت، كارگردان سري شاهزاده فارس، اين است كهsCreed ”Assassin در يك دنياي رئال رخ ميداد. اما شاهزاده فارس دقيقا در نقطه مقابل آن است و در مكانهاي تخيلي با موجودات فانتزي رخ ميدهد.

كار روي شاهزاده فارس جديد كه Prodigy نام دارد درست پس از اتمام Two Thrones آغاز شده است. در اين داستان ديگر شنهاي زمان نابوده شدهاند و يك شاهزاده جديد پيش روي شماست. داستان بنا به گفته بازي سازها، از اسطورههاي زرتشتي گرفته شده. شاهزاده در ميانه نبرد افسانهاي اهريمن و اهورامزدا گرفتار ميشود.
در ابتداي داستان او شاهد از بين رفتن درخت زندگي است كه در نتيجه آن سياهي همه دنيا را فرا ميگيرد.

محيطهاي اسطورهاي و افسانه اي حرف اول را در طراحي شاهزاده فارس جديد خواهند زد. هنوز بازي مراحل اوليه طراحي خود را طي ميكند، اما سازندهها براي تحريك كردن طرفداران، از يك قلعه معلق سخن گفتند. اين قلعه آنقدر بزرگ و عظيم است كه طبقات بالايي آن به ابرها ميرسد! از آن طرف يك گروه بسيار حرفهاي هم روي مدل شخصيت شاهزاده جديد كار ميكنند. اين مدل قرار است سيزده برابر مدل شاهزاده قبلي پلي گون داشته باشد و فقط تعداد پلي گونهاي موهاي آن با تعداد پلي گونهاي كل مدل شاهزاده قبل برابر ميكند! شاهزاده حركات آكروباتيك جديدي را هم ميتواند انجام بدهد. قرار است در اين بازي، تاكيد بيشتري روي حركات آكروباتيك عمودي باشد. يعني مثلا بتوانيد با استفاده از وسيله چنگال مانند شاهزاده، از ديوارها سر بخوريد و پايين برويد.

سازندهها هنوز اسمي براي دنيايي كه Prodigyدر آن اتفاق ميافتد پيدا نكرده اند. اين دنيا دو صورت دارد. يك صورت آرام و زيبا و يك صورت سياه و تاريك. حضور اهريمن كاري كرده كه تباهي دنيا را فرا بگيرد. در هر منطقه، با از بين رفتن تباهي ميتوانيد صورت واقعي و زيباي آن را ببينيد. يكي از ماموريتهاي شاهزاده، برگرداندن زندگي به اين دنياهاي تباه شده است.

بازي غيرخطي است. يعني انتخاب اينكه بازي كننده اول به كدام بخش سر بزند و كدام تكه از داستان را كشف كند به عهده خود است. اما مراحلي كه در هر بخش وجود دارند، كمابيش روند خطي بازيهاي قبلي را دنبال ميكنند. به هر حال هرچه باشد سري شاهزاده فارس را با آكروبات بازيها و حركات ديدني شخصيت اول آن ميشناسند.
اين گونه مراحل را نميشود بهصورت غيرخطي طراحي كرد. بازي قرار است طوري طراحي شود كه براي هر بازي كننده تجربهاي خاص را به همراه داشته باشد. مثلا اگر يك نفر از بين سه مرحله A، B و C، انتخاب كرد كه به مرحله Bبرود، دشمنها و ديگر عوامل در دو مرحله ديگر برحسب انتخاب او تقويت بشوند.

گروه سازنده هنوز به طور كامل روي سيستم مبارزهها به توافق نرسيدهاند. اما مطمئنا با يك تجربه جديد ومتفاوت نسبت به بازيهاي قبلي روبهرو خواهيم شد. گروه به طور مرموزي از يك مولفه ناشناخته ديگر صحبت كرده اند كه تاثير بسيار زيادي در روند داستان و حل معماها دارد اما فعلا قرار نيست از آن حرفي زده بشود.