نازك ترین بالن جهان را از یك لایه منفرد كربن به ضخامت تنها یك اتم درست كرده اند.
بافت لایه ای كه بالون از آن ساخته شده است حتی نسبت به كوچكترین مولكول های هوا از جمله هلیوم نفوذناپذیر است.

بهگفته این محققان آمریکایی این غشا می تواند در آكواریوم هایی كوچكتر از یكگلبول قرمزخون مورد استفاده قرارگیرد و از طریق آن دانشمندان می توانندمولكول ها را به دقت بررسی كنند.

محققان افزودند: این غشا كاربردهای مختلقی در حسگرها، فیلترها و تصویربرداری مواد در سطح اتمی دارد.

این بالون از گرافیت (سرب سیاه) كه در مداد یافت می شود، ساخته شده است.

گرافیت از ورقه های كربن به ضحامت یك اتم كه روی سر یكدیگر قرار گرفته اند درست شده است.

اینورقه ها به گرافن معروف هستند گرافن از لحاظ الكتریكی به شدت رساناست ودانشمندان در حال بررسی هستند كه آیا این ماده می تواند در مدار برقپیشرفته و سایر وسایل كاربرد داشته باشد یا خیر.