تولید نانولولههای فلزی منظم درون یک پاکت نیمهرسانا
---------------------------
محققان در مولداوی روشی جدید و ساده برای تولید آرایههایی منظم از نانولولههای فلزی توسعه دادهاند.

به گزارش روز چهارشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" اینروش با استفاده از آبکاری در نانوالگوهای رسانا کار میکند که به صورتمعمول توسط حکاکی آندی بسترهای نیمههادی در آب نمکی ساخته میشوند.
اینروش میتواند در تولید ابزارهای پلاسمونی، بلورهای فتونیکی، کاتالیزورهایمورد استفاده در مبدلهای انرژی، و حسگرهای زیستی و شیمیایی مفید واقع شود.
ینتیگینیانو و همکارانش از مرکز ملی مطالعه و آزمایش مواد یک راهکارنانوساخت مقرون به صرفه و سازگار با محیط زیست برای تولید نانوالگوهاینیمهرسانا توسعه دادهاند.
این محققان نشان دادند که حکاکی آندیبسترهای بلوری فسفید ایندیوم (ترکیب نیمهرسانای مورد استفاده درالکتروینک پیشرفته) در یک الکترولیت خنثی مبتنی بر یک محلول آبی کلریدسدیم منجر به نانوساختاردهی فضایی این ماده میشود.
در عمل این کار منجر به ایجاد آرایههای دوبعدی خودسازمانیافته از حفرات با قطر مورب 70 نانومتر میشود.
تیگینیانودر ادامه توضیح داد: در حقیقت ما موفق شدیم با استفاده از حکاکی آندیبسترهای فسفید ایندیوم در آب نمک دریای سیاه، نانوالگوهایی با کیفیت بالاایجاد نماییم.
در حال حاضر دو نوع نانوالگو به طور وسیعی برای نانوساختمورد استفاده قرار میگیرند: اکسید آلومینیوم حفرهای و غشاهای مسیر یونیحکاکی شده مبتنی بر مواد معدنی یا پلیمرهای آلی.
با این حال هر دوی این الگوها مقاومت بالایی داشته و نقشی غیرفعال در فرایند نانوساخت ایفا میکنند.
ویگفت: مزیت بزرگ نانوالگوهای نیمهرسانا که ما استفاده کردهایم، رساناییالکتریکی آنهاست که میتوان در طول فرایند ساخت این رسانایی را توسط نوریا میدان الکتریکی به میزان زیادی کنترل کرد.
ایجاد نظم
این گروهپژوهشی دریافتند که آبکاری پالسی تیتانیوم روی این بسترهای الگودهی شدهمنجر به تولید نانولولههای فلزی منظم درون این ساختارها میگردد.
بهگزارش ایسکانیوز به نقل از نانو، تیگینیانو ادامه داد: این امر نتیجهرسانایی بالای اسکلت الگو میباشد که شرایطی را برای رسوبدهی یکنواخت فلزروی سطح داخلی حفرات ایجاد میکند.
جالب این است که این کار بدوننیاز به پیشپرداخت سطحی حفرات (همانند حساسسازی یا فعالسازی سطحی) کهعموماً موجب ایجاد ناخالصیهایی در ساختار حاصل میگردند، صورت میپذیرد.
درحقیقت نانوالگوی نیمهرسانا همراه با آرایهای از نانولولههای فلزی که درآن وارد شدهاند، همانند یک ماده لایهای عمل میکند؛ بدین ترتیب میتوانبا تراشیدن این ماده، فیلمهای نازکی به دست آورد که حاوی ردیفهایی ازنانوسیمهای فلزی در «پاکتی» از فسفید ایندیوم هستند.
نتایج کار این محققان در Electrochemistry Communications منتشر شده است.