ساخت نانو کاغذهای مقاوم در برابر پاره شدن
----------------------------------
محققان سوئدی و ژاپنی موفق به ساخت نوع جدیدی کاغذ شده اند که در صورت کشیده شدن مقاومتی در حد ورقهای آهن دارد.
بهگزارش روز چهارشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" این مادهجدید که نانو کاغذ سلولزی نامیده شده است از ذرات بسیار ریز سلولز ساختهمیشود و امکان افزایش کاربردهای کاغذ بهعنوان مادهای جهت ساخت و ساز وموارد دیگر را فراهم می کند.
سلولز بهعنوان مادهای که بطور گسترده ازمنابع گیاهی به دست میآید این قابلیت را دارا است که جهت استفاده درکامپوزیتها و نیز سایر محصولات بهعنوان ماده ای سبک ومحکم استفاده شود.
اگرچه کامپوزیتهای مبتنی بر سلولز دارای استحکام بالایی هستند اما محصولاتموجود در صورت کشیدن، شکننده و قابل از هم گسیختن هستندکه با انجام اینمطالعه راه حل مناسبی جهت رفع این شکل ارائه گردیده است.
به گزارشایسکانیوز به نقل از نانو، جهت این منظور خمیر چوب بایستی در مجاورت موادشیمیایی خاصی قرار گیرد تا نانو کاغذهای سلولزی تولید گردند.
اینمطالعه نشان داد که نیروی کشش این محصول جدید یا بهعبارتی مقاومت آن دربرابر پاره شدن از ورق آهن نیز بیشتر است. حتی امکان تنظیم قدرت کاغذ باتغییر ساختار درونی آن نیز وجود دارد.
نتایج این مطالعه در مجله ACS Biomacromoleculs منتشر شده است.