در آستانه روز خبرنگار در بررسي وضعيت مطبوعات صورت گرفت

انتقاد از محدوديت هاي روزنامه نگاري

گروهسياسي، معصومه ستوده؛ بررسي وضعيت روزگار روزنامه نگاري در دولت احمدينژاد در آستانه روز خبرنگار از جمله برنامه هايي بود که بار ديگر با تلاشجوانان جبهه مشارکت يکشنبه شب برگزار شد. در اين مراسم علي مزروعي رئيسانجمن صنفي روزنامه نگاران، احمد زيدآبادي روزنامه نگار و دبيرکل ادوارتحکيم وحدت، مسعود بهنود روزنامه نگار مقيم خارج و نيز ايرج جمشيدي دبيرسياسي اعتماد تلاش کردند وضعيت مطبوعات را پس از روي کار آمدن احمدي نژاداز جنبه تئوريک و عملي بررسي کرده و موانع تحقق روزنامه نگاري حرفه يي رامورد ارزيابي قرار دهند. در ابتداي مراسم احمد زيدآبادي با انتقاد ازاينکه در حال حاضر وضعيت روزنامه نگاري از يک وضعيت غيرشفاف برخوردار است،گفت؛ اگر وضعيت روزنامه نگاري از وضعيت شفافي برخوردار باشد کار کردن بهمراتب در اين فضا بهتر خواهد شد اما وجود فضاي غيرشفاف هزينه کار کردن رابالا برده است و اين فضا موجب شده فضا براي کار روزنامه نگاري دشوارترشود.دبيرکل ادوار تحکيم با تاکيد بر اينکه در نرم هاي جهاني آزادي بيانفقط در دو بخش داراي ممنوعيت است، اظهار داشت؛ دسترسي به اسناد طبقه بنديشده و متهم کردن يک شخصيت حقيقي يا حقوقي بدون اثبات جرم از بخش هايي استکه آزادي بيان در مورد آن صدق نمي کند.در ادامه مراسم علي مزروعي رئيسانجمن صنفي روزنامه نگاران با بيان اينکه سخن گفتن در مورد روزنامه نگاريکار دشواري است، گفت؛ آزادي به عنوان آرمان انقلاب اسلامي همواره مدنظربوده است، چون مردم در رژيم گذشته آزادي را لمس نکرده بودند و رسانه هانيز از محدوديت و سانسور رنج مي بردند به گونه يي که روزنامه هاي بزرگکشور از جمله کيهان و اطلاعات قبل از چاپ مورد بررسي قرار مي گرفتند.وي درادامه افزود؛ آرزوي ديرينه مردم ايران در اصل نهم قانون اساسي متبلور شدکه با هيچ بهانه يي نمي توان آزادي را از ملت ايران گرفت. براي همين درسال 58 رسيدگي به جرائم مطبوعاتي در حضور هيات منصفه مورد تصويب قرار گرفتاما پس از مدتي باز هم فضاي رسانه يي محدودتر شد.رئيس انجمن صنفي روزنامهنگاران با اشاره به وضعيت انجمن صنفي گفت؛ نهادهاي مطبوعاتي پس از رشدروزنامه نگاري شکل گرفت که انجمن صنفي مهم ترين آنها بود و با تمام مشکلاتتوانست 11 سال به فعاليت خود ادامه دهد. اما بعد از روي کار آمدن دولت نهممشکلات زيادي به وجود آمد و حتي تلاش مي کنند روزنامه نگاران را از وجوداين نهاد صنفي محروم کنند. در ادامه مراسم ايرج جمشيدي دبير سرويس سياسيروزنامه اعتماد با بيان اينکه من به عنوان يک روزنامه نگار به صورت مصداقيو عيني مي خواهم مشکلات را بيان کنم، گفت؛ بايد در ابتدا به اين سوال پاسخداد که دولت نسبت به روزنامه نگار منتقد چه نگاهي دارد چرا که دولت هموارهاز اين مساله انتقاد کرده است که به دولت فضايي در رسانه هاي منتقد اختصاصداده نمي شود اما درخواست هاي روزنامه هاي منتقد براي مصاحبه با مسوولاندولتي همواره بي جواب مانده است.دبير سرويس سياسي روزنامه اعتماد با بياناينکه ما همواره با تضاد خط قرمزها مواجهيم، گفت؛ در حال حاضر نمي توان بهاين سوال پاسخ داد که چگونه بايد در اين فضا کار کرد تا روزنامه با خطراتپيدا و پنهان مواجه نشود تا در عين حال که استقلال حرفه يي و امنيت شغليحفظ مي شود مشکلات ديگر براي روزنامه به وجود نيايد.وي با اشاره بهمشکلاتي که براي انجمن صنفي به وجود آمده است، افزود؛ پس از مشکلي که برايانجمن صنفي ايجاد شد محدوديتي اعمال شد مبني بر اينکه روزنامه ها نميتوانند اخبار انجمن صنفي را چاپ کنند و اين مهم ترين محدوديت جديد برايروزنامه نگاري در ايران است چرا که براساس اين محدوديت ما حق نداريم حتيمرگ انجمن صنفي خود را اعلام کنيم.جمشيدي تصريح کرد؛ اين سوال مطرح مي شودکه بايد روزنامه را چگونه منتشر کرد تا اولاً مشکلي براي روزنامه به وجودنيايد و در عين حال هم روزنامه به کار حرفه يي خود ادامه دهد. دبير سياسياعتماد تصريح کرد؛ در اين زمينه همواره توصيه هايي وجود دارد که سعي کنيدبه سلامت از اين مساله عبور کنيد زيرا روزنامه هاي پرتيراژي بودند کهنتوانستند به حيات خود ادامه دهند در حالي که بايد تلاش کرد اين تريبونحفظ شود. در ادامه مراسم مزروعي در پاسخ به اين سوال که چرا مطبوعات بهعنوان يک رکن انتقادي نتوانسته است به جايگاه خود در جامعه دست يابد، گفت؛توصيف شرايط ايران بسيار مشکل است اما به هر حال روزنامه نگاري در ذات خودنقد را دارد و اين مساله در تمام مطبوعات دولتي نيز مشهود است اما هر کسبه زبان خاص خود اين انتقاد را انجام مي دهد که البته وجود اين مطبوعاتانتقادي به نفع حاکميت است اما اگر اين فضا براي مطبوعات محدود شود عرصهخبرگيري از داخل به خارج منتقل مي شود و اين به ضرر حاکميت است زيرا درمواقع بحراني نمي تواند از مطبوعات به عنوان يک ياريگر براي ايجاد انسجامو وحدت ملي کمک بگيرد. در ادامه مراسم احمد زيدآبادي در مورد علل نوشتنمطلب در سايت هاي برون مرزي اظهار داشت؛ تمايل من اين است که در روزنامههاي داخلي مطلبي بنويسم اما گاه محدوديت ها آنچنان زياد مي شود که فردمجبور مي شود در سايت هاي برون مرزي مطلب بنويسد. در ادامه جمشيدي نيز درتوصيف هويت مستقل روزنامه نگاري گفت؛ روزنامه نگاران هيچ گاه به دنبالتحميل نظر و عقيده خود نيستند بلکه نظرات موافق و مخالف را بيان مي کنند وقضاوت را برعهده خوانندگان مي گذارند. هرچند در حال حاضر روزنامه نگاري درايران با خطوط قرمز توأم است و متاسفانه در کشور ما دايره خطوط قرمز هرروز در حال گسترش است که البته اين مساله اتفاق خوشايندي نيست. وي افزود؛البته بسياري بر اين مساله تاکيد دارند که کم بنويسيد اما هميشه بنويسيدبنابراين در اين گردباد لازم است اندکي سر خود را پايين نگه داريم تاتوفان بگذرد. علي مزروعي رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران هم در ادامهسخنان جمشيدي تصريح کرد؛ ما لازم مي دانيم آهسته و پيوسته حرکت کنيم تامشکلي پيش نيايد و در عين حال بر سر آرمان ها ايستادگي کنيم، در غير اينصورت هيچ تحولي رخ نمي دهد. گفتني است در اين مراسم مسعود بهنود هم طي يکسخنراني کوتاه که از طريق تماس تلفني انجام گرفت پاره يي از مشکلات صنفي وحرفه يي روزنامه نگاران ايراني را مورد بررسي قرار داد و ابراز اميدواريکرد روزي در ايران هم مانند ساير کشورهاي جهان روزنامه ها، روزنامه نگارانو رسانه هاي قوي منطقه يي و جهاني شکل بگيرد.