14 میلیارد ریال زکات در استان جمع آوری شده است
زنجان - خبرگزاریمهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان گفت: طی چهار سالاخیر اعتباری بیش از 14میلیارد ریال به عنوان زکات در استان جمع آوری شدهاست.
به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد پور جعفری قبل از ظهرامروز درمراسم تجلیل از خیرین، نیکوکاران و فعالان عرصه زکات استان زنجاندر محل فرهنگسرای اشراق شهرستان خدابنده با اشاره به محلهای هزینه شدهاین اعتبار افزود: اعتبارات جمعآوری شده از طریق زکات در راستای کمک ورفع مشکلات نیازمندان، عمران و آبادانی روستاهای منطقه هزینه می شود.

ویدر ادامه افزود: مبلغ دو میلیارد ریال از مساعدتهای دولت تحت عنوانسیاستهای تشویقی در دو سال اخیر دریافت شده است که برای اجرای پروژههایعام المنفعه هزینه شده است.

پور جعفری ادامه داد: 868 روستای استان زنجان تا کنون از خدمات این نهاد بهره مند شدهاند.

مدیرکلکمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان گفت: در سال جاری شش میلیارد ریالزکات در استان زنجان جمع آوری شده است که نسبت به سال گذشته 100 درصدافزایش را نشان میدهد.

پور جعفری گسترش و اشاعه فرهنگ حسنه انفاق،نیکوکاری، استفاده از ظرفیتها، تجلیل از خیرین و نیکوکاران را از اهدافمهم این همایش عنوان کرد.

وی در پایان ضمن دعوت از همه مردم جهت پرداخت زکات افزود: پرداخت زکات می کند در ساختن جامعه سالم و پیشرفته موثر باشد.