عروس ، روی بال هواپیما «بله» داد

---------------------
دختر و پسر انگلیسی در اقدامی بسیار خطرناک ، روی سقف دو هواپیمای در حال پرواز پیوند زناشویی بستند.

«کتی هاجسون»23 ساله و «دارن مک والترز» 24 ساله چندی پیش در شهر «سرینیستر» انگلیس به هم دل بستند و تصمیم به ازدواج گرفتند.
دختر و پسر عاشق پسشه که می خواستند پیوندی متفاوت و به یاد ماندنی داشته باشند دست به اقدامی بسیار خطرناک زدند.
آناندر جشن ازدواجشان ، مهمانان را به فرودگاه دعوت کردند.سپس «کتی» که لباسسپید عروسی به تن داشت روی بال چپ هواپیمای تزیین شده سفید و قرمزایستاد.«دارن» هم با کت و شلواردامادی روی بال راست هواپیمای دیگری ایستادو کشیش «جرج برینگهام» مانند آنان روی سومین پرنده آهنین قرار گرفت.
«آیا دارن مک والترز را به همسری می پذیری؟»
این سوالی بود که وقتی سه فروند هواپیمای کوچک در «سرینیستر» به بلندای 300 متری سطح زمین رسیدند ؛ کشیش از «کتی» پرسید.
دختر ماجراجو که سوار بر پرنده خوشبختی بود با صدای بلند فریاد زد «بله» و بدین ترتیب رسما همسر
«دارن»شد.گزارش ایسکانیوز می افزاید،مهمانان حاضر در فرودگاه که با میکروفون هایویژه ، صدای عروس را شنیدند برای وی و شوهرش دست زدند و آرزوی خوشبختیکردند.
سال گذشته نیز عروس و داماد چینی با پیوند بین زمین وآسمان،خبرنگاران زیادی را به جشن خود کشیدند.«ژیانگ دژانگ» و «تی گوانگجیو» که با هم در یک شرکت خدماتی کانمینگ (غرب ایالت یونان) چین کار میکنند مقابل چشمانحیرت زده مهمانان ، از برج بالا رفتند ، از کمربند ایمنیآویزان شدند و پیمان زناشویی بستند.