به عهد خود وفا كنيد
در جهت بهبود زندگي خانوادگي هيچ كتابي از نظر من بدون جملاتي ( هر چند محدود ) درباره وفا كردن به عهد ، كامل نمي شود. وفاي به عهد ، سياستي قدرتمند و طولاني مدت براي حفظ ارتباطي دائمي با فرد مورد علاقه شما ست. امكان دارد شما اشتباهات زيادي داشته باشيد ، ولي با عملي كردن وعده ها ، در روابط شما با ديگران تغييرات مثبتي صورت مي گيرد كه اعتماد ديگران را به دليل داشتن صداقت به سوي شما جلب مي نمايد. ولي اگر در عمل نمودن به وعده هاي خود كوتاهي كنيد، اطرافيان شما ( حتي خانواده ) صحبت هاي شما را چندان جـّدي تلقي نكرده يا به كلي نسبت به شما بي اعتقاد مي شوند
مطمئناً هيچ فردي كامل نيست. گاهي به دلايل مختلف در انجام وعده هاي خود كوتاهي نموده ايد، يا وعده خود را فراموش كرده ايد يا كاري فوري پيش آمده كه مانع از انجام آن شده است. در اكثر موارد ، اين موضوع مشكلي به حساب نمي آيد؛ زيرا وفاي به عهد ، قضيه ي همه يا هيچ نيست بلكه جريان زندگي است. به عبارت ديگر هدف دستيابي به كمال نيست، بلكه تلاش در جهت عمل كردن به بسياري از وعده هاست
عمل به وعده هاي ظريف و نهفته مهم است. مثلاً اگر به مادر خود بگوييد: " فردا صبح با شما تماس مي گيرم " تمام سعي خود را بكنيد كه آن را عملي سازيد. اغلب ، ما صحبت هايي مي كنيم ( كه با آن وعده هاي ظريفي را ايجاد مي نماييم) كه كار ما را قدري ساده تر كرده ، يا در آن زمان احساسي خاص به شخص مقابل مي دهد. اما در انجام آن كوتاهي كرده و اثر مثبت قصد و نيت خوب خود را محو مي كنيم. گاهي با بيان جملاتي مثل : " امروز بعدازظهر با هم بازي مي كنيم " يا قبل از ساعت شش آنجا خواهم بود" ، تعهدي براي خود ايجاد مي كنيم ولي آنها را ناديده مي گيريم. بالاخره با آوردن دلايل ظاهراً منطقي مثل " سعي كردم، ولي خيلي گرفتار بودم" به وعده هاي خود عمل نمي كنيم ، و اين براي شخص مقابل تسلي بخش نيست. به نظر اكثر مردم يك وعده تحقق نيافته ، دليل بر بي اساس بودن ساير تعهدات است.
به ياد داشته باشيد حتي اگر مي خواهيد كاري را انجام دهيد، به كسي قولي ندهيد. تا وقتي كه كاملاً مطمئن نشده ايد ، امكان انجام آن را مطرح نكنيد. مي توانيد آن را براي شخص مقابل ، امري غيرمترقبه و شادي بخش نماييد. اگر احتمال مي دهيد با شخصي تماس تلفني داشته باشيد اصلاً نگوييد كه با او تماس خواهيد گرفت و
با وفاي به عهد در حق افراد مورد علاقه خود ، كار كوچكي انجام داده ايم ؛ زيرا با اين كار بدگماني آنان را از خود به حداقل رسانده ايم. ما به آنها مي آموزيم كه بعضي از افراد مي توانند مورد اعتماد و اعتقاد آنان قرار گيرند. شايد متعجب شويد كه با تحقق وعده هاي خود تا چه اندازه مردم براي شما و صحبت شما ارزش قائل مي شوند. در نتيجه زندگي شما در محيط خانوادگي بسيار زيباتر خواهد شد