هزاران سال پس از شورش اسپاردا براي نجات نسل بشريک سازمان مذهبي اسپاردا را پرستش کردند و تصميم گرفتند تا زمين را از شراهريمنان و موجودات شيطاني باقي مانده از سرزيمن تاريکي پاک کنند.محلاقامت انها در کليسايي در شهر فورتونا بود و از ان به بعد همگان سازمانانها با نام ("Order of the Sword,") را شناختند.اين سازماناز نخبه ترينشواليه هاي پاکدامن ساخته شده بود. يک روز يک شواليه جوانبه نام نرو گواهيهايي مبني بر قتل عام هاي فجيعي که توسط سلحشوري جوان انجام شده بودند راآشکار کرد. اين سلحشور جوان کسي نبود جز دانته، پسر اسپارداي قهرمان!حالانرو مامور شده بود که دانته را نابود سازد تا به فکر کسب قدرت و باز کردندوباره دروازه تاريکي نيفتد.اما نرو يک اشتباه خيلي بزرگ کرده بود و آناينکه اين بار قرار نيست با چند تا اهريمن ساده بجنگد. اين بار جنگ با پسراسپاردا است. کسي که چندين بار با فرماندهان تاريکي روبه رو شده و يکانسان معمولي نيست.دانته شخصيت محبوب سري قبل اين بازي با نرو دشمن هست!زيبايي بازي به همين هست.

عوض کردن شخصيت معروف يک بازي ريسک بزرگيهست که يک شرکت بازيسازي انجام مي دهد.اين کار را شرکت معروف Capcom برايبازي DMC 4 و شخصيت معروف و محبوب دانته انجام داده.اين بازي اولين بازيهست که شرکت کپکام براي کنسول PS3 ميسازد البته به غير از Resident Evil 5که خيلي مانده تا پا به بازار بگذارد. در اين بازي شما با شخصيت جديد نروکه بسيار شبيه به دانته هست و کت آبي رنگي پوشيده است بازي مي کنيد. نروهم مثل دانته از شمشير و تفنگ استفاده مي کند.آخرينشفاف سازي ها در توکيو گيم شو نشان داد بازي به نرمي DMC3 است و نرواهريمنان را به همان خوبي از ميان برميدارد که دانته هميشه انجام ميداده.او شميري دارد که ميتواند دشمنان را از نزديک يا در هوا به دو شق تبديلکند. هفت تير او نيز با همان قدرت و بدون ترس از تمام شدن گلوله ها هميشهبا اوست و هدف هاي دور را از پاي در مي آورد. علاوه بر اين ها نرو يک مشتاهريمني دارد که بسيار عجيب و غريب است. او ميتواند با اين مشت حرکات کمبوزيبايي را خلق کند يا حتي آن را به طرف دشمنان بفرستد ، دشمن را بگيرد وسپس خودش را به طرف او بکشد تا ضربات خود را وارد کند. استيل مبارزه و تيپنرو از هر لحاظ شباهت بسيار زيادي به چيزي که از دانته در DMC3 ديده شددارد.

نکته ي جالب در مورد ضربات او همانطور که گفته شد اين است کهميتوان ضربات مختلف را پشت سر هم بکار برد تا کمبوهايي بينظير و خارقالعاده بوجود آيد. چه در زمين و چه در هوا ضربات خود را اجرا کنيد ميبينيدکه در حال پياده کردن ضربات ترکيبي شمشير ، مانورهاي مشت اهريمني و گلولههاي پشت سر هم هستيد که با اين ترکيبات دشمن شما به تکه تکه تبديل ميشود.

کلاگرافيک بازي پيشرفت بسيار خوبي داشته و بنظر ميرسد با يکي از بهترينگرافيک هاي اين سري بازي رو به رو باشيم. محيط هاي بازي بسيار وسيع تر ومتنوع تر شده اند و ديگر مانند نسخه هاي قبلي اغلب در شکم يک موجود و يادر يک کليسا مبارزه نميکنيم. اينبار محيط هايي چون کوهستان، بندر و شهرهاي بزرگ انتظار ما را ميکشند. صدا گذاري بازي هم که همچنان عاليست و اينبا


ر با اهنگ هاي تند تري رو به رو هستيم به علاوه دختري که همراه نرو است و به او کمک ميکند، آواز هم ميخواند!