بروزانقلاب اطلاعات وگسترش فناوری وابسته به آنزندگی بشریت را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است .این تکنولوژی در عینحال که دارای قایلیتها ،توانمندی ها و فرصتهای زیادی است تهدیدات وچالشهایی را برای بشریت به طور عام وجهان اسلام به طور خاص سبب شده است.
انقلاب ارتباطات باعث تغییربسیاری از مفاهیم و فرایندها و تعریف مفاهیم جدیدی شده است.یکی از این مفاهیم جنگ وجهاد است.
گسترشانقلاب اطلاعات درجهان ،عملیات تهاجمی ، نظامی و تاکتیک های جنگی را متحولکرده است.به صورتی که برای نابودی یا مغلوب یا تضعیف نمودن دشمن دیگر نیازبه جنگ های بزرگ وخونین وفرسایشی نیست .بلکه های جنگهای اطلاعاتی بهتنهایی یا به همراهی عملیات های نظامی کوچک نیز قابلیت وارد نمودن صدماتولطمات زیاد به دشمن را دارا می باشند....
جنگ اطلاعاتی عبارت است ازاستفاده از شبکه های الکترونیکی برای تخریب و یا از کار انداختن اطلاعاتدیجیتالی و غیر عملیاتی کردن زیر ساخت های اطلاعاتی که می تواند علیه یکجامعه یا نیروی نظامی باشد.
جنگ اطلاعاتی با توجه به نوع هدف و نحوه عملکرد به دو گونه قابل تصور است.
1-جنگ سایبر نتیک(CYBERWAR)
2-جنگ شبکه ای (NETWAR)1-جنگسایبر نتیک(CYBERWAR): جنگ سایبرنتیک نیز با هدف از هم گسیختن سیستمهایاطلاعاتی و مخابراتی، سیستمهای کنترل و فرماندهی، ارتباطات، خبرگیری وجاسوسی نیروی نظامی دشمن و غیرعملیاتی کردن آنها در صحنه نبرد و یا درحالت عادی صورت میگیرد

با توجه به مطالبی که ذکر شد و با توجه بهاستفاده ابزاری دشمن از فضای مجازی برای هجوم و یورش عظیم به جهان اسلام وبالاخص شیعه به نظر می رسد می بایست به مفهوم جهاد (JIHAD) در اسلام ازدیدگاه جدید نگاهی نو انداخت و به راهکارهای عملیاتی جهاد ، واژه ای بهنام جهاد مجازی (Virtual Jihad) اضافه نمود .و با بالا بردن سطح علم وآگاهی نسبت به دفاع و جنگ در فضای سایبر ،سربازان شهادت طلبی را در اینراستا آموزش داد.
به نظر می رسد جهاد مجازی (Virtual Jihad) در محورهای زیر می بایست مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
1-جهاد سایبرنتیک (CYBER JIHAD)
الف-تدافعی (CYBER DEFENCE JIHAD)
ب-تهاجمی (CYBER ATTACK JIHAD)
2-جهاد شبکه ای (NET JIHAD)
الف-تدافعی (NET DEFENCE JIHAD)
ب-تهاجمی (NET ATTACK JIHAD)

1-جهاد سایبرنتیک (CYBER JIHAD)
درجنگ سایبرنتیک دشمن سعی دارد با کلیه امکانات باعث از هم گسیختن سیستمهایاطلاعاتی و مخابراتی، سیستمهای کنترل و فرماندهی، ارتباطات، خبرگیری وجاسوسی نیروی نظامی دشمن و غیرعملیاتی کردن آنها در صحنه نبرد و یا درحالت عادی شود.

الف-تدافعی
هر چند که در این زمینه در مقابله بادشمن عقب هستیم ولی باید این خلا را هر چه زودتر پر کنیم.اتحاد اندیشمندانو دولتمردان جهان اسلام در این راستا امری ضروری به نظر می رسد.
آموزش و فراهم سازی امکانات و اطلاعات و زیر ساختهای اصلی این فضا و تولید داخلی آن در جهان اسلام مهترین راهکار در این زمینه است.

ب-تهاجمی
با توجه به توانایی فنی بالا غرب برای جنگ در فضای سایبر آمریکا خود عامل بیشترین حملات در این فضا بوده است.
اقداماتسیا برا ی تحقق بخشیدن به این جنگ علیه اسلو بودان میلوشویچ رئیس جمهورصربستان(جهت حمله الکترونیکی به بانکهایی که او حساب دارد برای بلوکه،انتقال و یا مخدوش کردن دارایی های آن) جز اولین پیشنهادات بریا شروعچنین جنگی بود
و یا اسرائیلی ها با هک کردن سایت های اسلامی و حمله بهسایت های رسمی دولت های عرب تلاش می کنند به کشورهای اسلامی عربی لطماتمادی وارد آورند

درمقابل جوامع پیشرفته غربی که به شبکههایالکترونیکی بسیارمتکی ووابسته هستند ،آسیبپذیریشان در برابر حملاتتروریستی، سرقت و خرابکاری در سطح ملی مطرح است.
به همین دلیل باید با ملاک قرار دادن تئوری ((تهاجم بهترین دفاع است)) خود را برای مبارزه در این فضا آماده کنیم.
اینخطر بهگونهای که است ((حتی یک مقام امنیتی آمریکا گفتهاست کهبا یک میلیارد دلار و بیست نفر متخصص خبره رایانه میتواند کلامریکا را فلج کند. یک تروریست! نیز میتواند به این توانایی دستیابد.)) از این رو، تاثیر حمله به شبکههای رایانهای از تاثیرحملات شیمیایی و میکروبی بیشتر است.
بر طبق گزارش رسمی ،استراتژیوزارت امنیت اخلی آمریکا برای مقابله با فعالیتهای سازمان یافته تبهکاری!از طریق وب دارای نقاط ضعف فراوانی است.
در این گزارش تاکید شده کهمقامات این وزارتخانه برای مقابله با چالشهای درازمدت حاصل از تهدیدهایسایبر باید مدت زمان بیشتری را صرف کنند.
گفتنی است که در این گزارش، تروریسم سایبر یکی از 5 تهدید امنیتی عمده برای ایالات متحده دانسته شده است.
آقای خاخام Abraham Cooper جانشین مرکز Simon Wiesenthal در لوس آنجلس (Los Angeles) با آگاهی از این مطالب می گوید:
((terrorists are deeply involved in the Internet))
تروریستها شدیدا در اینترنت در گیر شده اند.
او برای مثال از هک شدن سایت آیپاک (AIPAC)لابی اسراییلی مستقر در آمریکا
America-Israel Public Affairs Committee)) یاد کرده و احساس نگرانی می کند. .(منبع سایت jpost)
لازم به ذکر است این جنگ مدتهاست که بین غرب و اسراییل علیه اسلام آغاز شده است.
بعنوانمثال در سال 2000 میلادی سایت حزب الله لبنان(Hezbollah) که یک سایت ضدصهیونیستی(anti-Zionist) است توسط یک گروه هکر اسراییلی هک شد و پرچماسراییل و سرود ملی اسراییل روی آن قرار گرفته شده بود.
در مقابل حزب الله لبنان در یک ضد حمله به وب سایت اصلی دولت اسراییل ([برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید])ووب سایت وزات خارجه اسراییل ([برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید])حمله کرده و آن را هک نمودند .(منبع سایت corr)
سایتبی بی سی گزارش داد که سایت آیپاک توسط دکتر Nuker موسس انجمن هکر پاکستانمورد حمله قرار گرفت و اطلاعاتی از اعضای این سایت به سرقت رفت.
این گروه در پیغامی علت این کارشان را ظلم وجنایتهای اسراییل علیه فلسطینیان و حمایت مستمر آمریکا ازاین جنایات عنوان کردند.

2-جهاد شبکه ای (NET JIHAD)
درجنگ شبکه ای دشمن سعی دارد با تسلط بر فضای سایبر و استفاده از امکانات آناز جمله تاسیس و حمایت از سایتها و وبلاگهایی که با انتشار مطالب ،درراستای تخریب و تضعیف و تغییر ارزشها و باورهای جامعه اسلامی تلاش کند .وتفکر و فرهنگ غربی را در تمام ابعاد آن گسترش دهد.در مقابل این روش دوراهکار ارائه می شود.

الف-تدافعی
در این روش می بایست با تسلطبر فضای سایبر ،ایجاد و افزایش ضریب نفوذ سایتها اسلامی با زبانها اقوامهای مختلف مسلمانان از یک سو به تحکیم تفکر اسلامی در میان مسلمانانپرداخت.و از سوی دیگر به پاسخ گویی شبهات و ایرادات مطرح شده به فرهنگاسلامی پرداخت .

ب-تهاجمی
در این روش می بایست با تسلط بر فضایسایبر و ایجاد وگسترش سایتها ،به فرهنگ غرب تاخت و آن را با چالشهای مختلفمواجه کرد و با استفاده ازکلیه نیروها به خصوص اندیشمندان منتقد غربی بهتبیین مبانی آنان پرداخت و افکار عمومی ملتها را به مخالفت و معاندت باسیاستهای دولتهایشان هدایت کرد.
و از سوی دیگر با مورد حمله قرار دادن منابع اطلاعاتی و سایتهای آنان در صدد ایجاد توازن قوا در این جنگ نابرابر شویم.
مامسلمان در هر زمان و مکان می بایست آیه 60، سوره مبارکه انفال را سر لوحهخود قرار داده و خود را برای دفاع از جهان اسلام در برابر جهان کفر قراردهیم.

-((و اعدو ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و اخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم))

((Makeready for them All Thou canst of (armed)force and of horses tetheredthat thereby ye may dismay the enemy of Allah and your enemy and othersbeside them whom ye know not ))
(THE GLORIOUS QURAN-SURAH :SPOILS OF WAR )