كرايتك و PSP
با رفتن كرايتك به سمت بازي سازي برايكنسولها، به نظر مي رسد اين تيم نظري هم به كنسولهاي دستي داشته باشد.در ميان آخرين آگهيهاي استخدام اين شركت، يك برنامهنويس PSP با بيش ازيك سال سابقه ديده ميشود.

خيليها انتظار داشتند كرايتك بهعنوان شروع به سراغ پلي استيشن 3 يا ايكس باكس 360 برود. البته هنوز هيچچيزي معلوم نيست. شايد بازي بعدي كرايتك يك بازي پلي استيشن 3 باشد كه ازقابليتهاي كنترل از راه دور PSP هم استفاده ميكند؟