250 هزار جانور در روزبا منتشر شدن يك اديتور ساده براي ساخت موجودات بيگانه براي بازي اسپور، تنها در روز اول 250 هزار جانور در سايت مخصوص اسپور يعني sporepedia ثبت شد.

به گفته الكترونيك آرتز، اين آمار نشان مي دهد كه تقريبا در هر ثانيه بيش از دو موجود در روز اول ثبت شده و ركورد اين 24 ساعت، 1000 موجود در يك دقيقه است! توصيه ميكنيم شما هم Spore Creature Creator را دانلود و موجود دلخواهتان را ثبت كنيد.