سير تكامل بازيهاي ترسناك
چراغها خاموش

سايلنت هيل 1 در سال 99 روح تازه اي به جان سبك ترسناك بخشيد كه دچار تكرارهاي متعددي از رزيدنت اويل شده بود. در اين سال شماره دوم سيستم شاك هم به بازار آمده بود كه حال و هواي دلهره آور مخصوص به خود داشت و نمونه خوبي از بازيهاي ترسناك غربي بود. با ورود پلي استيشن2 به جمع كنسولهاي نسل بعدي، سايلنت هيل از رقيبش رزيدنت كمي پيش افتاد. اولين بازي نسل بعدي رزيدنت اويل، اسم رمز ورونيكا نام داشت كه ابتدا براي دريم كست و سپس براي پلي استيشن2 منتشر شد.
سايلنت هيل 2 در سال 2001 براي پلياستيشن 2 آمد و موفقيت درخشاني كسب كرد. همه منتقدها بازي را به خاطر جو تاريك و روايت داستان عالي اش مورد ستايش قرار دادند. هنوز هم از سايلنت هيل 2 به عنوان يكي از بهترين نمونههاي سبك ترسناك ماجرايي نام مي برند.

سيل بازيهاي ترسناك در پلت فرم پلياستيشن2 كم نبود. كلاك تاور 3 با گرافيكهاي بهبود يافته و روند بازي خفنش همچنان بازيكنندهها را ميترساند. اما همزمان با موفقيت سايلنتهيل2، يك سري جديد از بازيهاي ترسناك ژاپني پا بهعرصه ظهور گذاشتند كه با خلق فضاهاي بسيار وهمانگيز، مخاطبها را حسابي مي ترساندند.
اولين قسمت از سري فيتال فريم در سال 2001 منتشر شد و توجه همه طرفداران سبك ترسناك را جلب كرد. در اين بازي نه مانند رزيدنت اويل يا سايلنت هيل دست به اسلحه بوديد و نه مانند كلاك تاور آنقدر ناتوان و بيدست و پا كه مجبور به فرار شويد. فيتال فريم تا سال 2005 سه شماره موفق به بازار فرستاد.

در نيمه اول اولين دهه از قرن بيست و يكم، ژاپنيها حاكم بي چون و چراي سبك ترسناك بودند. تنها بازي مطرح غير ژاپني در اين دوره، چهارمين قسمت از تنها در تاريكي بود كه «كابوس جديد» نام داشت و نتوانست آن طور كه بايد نظر هواداران را تامين كند. در سال 2003، سوني با استخدام كارگردان اصلي سايلنت هيل 1، يك بازي ترسناك جديد را به طرفداران عرضه كرد كه سايرن نام داشت. سايرن به خاطر سيستم عجيب نفوذ به درون فكر شبيتوها (دشمنهاي بازي) حال و هواي عجيبي را به بازي كنندهها منتقل مي كرد. شماره دوم سايرين در سال 2006 به بازار آمد و از شماره اول بسيار بهتر بود.

ترس و وحشت بازيهاي غربي، بيشتر از نوعهاليوودي بود. در اين بازيها صحنههاي خشن و خون ريزي خيلي بيشتر از داستان پردازي و ديالوگ اهميت داشت. از نمونه بازيهاي اين دوره مي توان به شماره اول آبسكيور يا سافرينگ اشاره كرد. اما به طور كلي در سال 2005 سبك ترسناك از دوران اوج خودش فاصله زيادي گرفته بود. بازيهاي ژاپني محبوبيت خودشان را به خاطر تكراري شدن از دست داده بودند و غربيها هنوز همان عنوانهاي متوسط مانند كولد فير را توليد مي كردند.

در سال 2004 و سپس 2005 دو بازي از غرب و شرق سبك ترسناك را از ركورد درآوردند. اولي بازيDoom III شركت آيديسافت بود كه با گرافيك بالا، نورپردازي و صداگذاري عالي، بازي كنندهها را از روي صندلي مي پراند و دومي رزيدنت اويل 4 كنسول گيم كيوب بود.

رزيدنت 4 با تعريف كردن دوباره مولفههاي يك بازي ترسناك، روح تازه اي به اين سبك بخشيد. بازيهاي ديگر ترسناك از قبيل تنها در تاريكي و سايلنت هيل، با استفاده از سيستم جديد مبارزه و كنترلي كه توسط رزيدنت اويل 4 ارائه شده بود، بازيهاي خود را متحول كردند و امسال نتيجه آن را خواهيم ديد. از آن طرف، موفقيت Doom III ، باعث شد بازيهاي اول شخص ترسناك بسيار خوبي مانند فير يا بايوشاك را ببينيم. در ميان بازيهاي آينده، Dead Space و Project Origin بازيهاي ترسناك خوبي هستند كه احتمالا طرفداران را خوشحال خواهند كرد. از آن طرف، رزيدنت اويل 5، تنها در تاريكي، سايرن، سايلنت هيل5 و اسپلاترهاوس جديد قرار است سبك ترسناك را احيا كنند. بازيهاي ترسناك كليشه اي مانند رزيدنتاويل 1 ديگر كاملا منقرض شده اند، بايد در انتظار بازيهاي جديد بود.