كاهش اقتدار گوگل در مقابل مايكروسافتنتايج يك بررسي جديد نشان ميدهد اگر چه گوگل كماكان حاكم مطلق دنياي جستوجوي اينترنتي است، اما مايكروسافت در حال كاهش فاصله خود با اين رقيب ديرينه است. تحقيقات موسسه پژوهشيcomScore حاكي است تعداد جستوجوهاي اينترنتي در ماه ژوئن تنها در ايالات متحده بالغ بر 5/11 ميليارد مورد بوده است كه اين رقم نسبت به ماه قبل از آن يعني مي 7 درصد افزايش نشان مي دهد.
بر همين اساس از اين رقم حدود 7 ميليارد جستوجو در گوگل انجام شده كه نسبت به ماه قبل از آن 6 درصد افزايش نشان مي دهد. همچنين ياهو با 4/2 ميليارد جستوجو و اختصاص 9 درصد از بازار جستوجوي اينترنتي به خود در رتبه دوم است. اما يك ميليارد جستوجوي اينترنتي هم در سايت MSN مايكروسافت انجام شده كه نشانگر افزايشي 15 درصدي در عرض يك ماه است.

كارشناسان معتقدند راه اندازي سرويس هاي جديد توسط مايكروسافت و از جمله سرويسLive Search كه از فناوري تازه اي براي جستوجوي اينترنتي بهره مي برد در كسب اين موفقيت بي تاثير نبوده است. از سوي ديگر مايكروسافت به دنبال خريدPowerset است كه مبدع فناوري هاي نوين جستوجو است.برخي صاحب نظران بر اين باورند تحركات جديد مايكروسافت و ياهو ممكن است در دراز مدت اقتدار سنتي موتور جستوجوي گوگل را باز هم كاهش داده يا به طور كامل در هم بشكند.