بهبود موتور جستوجوي گوگل


شركت گوگل در حال آزمايش ظاهرجديدي براي جستوجوگر اينترنتي خود است كه به كاربران امكان ميدهد درصفحات اينترنتي جستوجو شده معمولي، حجم بيشتري از متن، اطلاعات، اماكن وحتي تصاوير را نيز مشاهده كنند. در اين طرح جديد كاربر ميتواند بدوناستفاده از بخش «Advance Search Page»، نتايج جستوجو شده در گوگل را بهنتايج جديد محدود كند.
براي مثال، پس از جستوجوي كليد واژه مورد نظرخود را نتايج مربوط به يك ماه گذشته را در اختيار داشته باشد.كاربران براياستفاده از اين امكانات بايد به بخش «Search Options »كه قابليتهاي جديدگوگل در آن آورده شده است، مراجعه كنند.در اين قسمت، بخش «Show pagescreated in the past month » نتايج جستوجوهاي گوگل كه تنها مربوط به يكماه گذشته ميشود را نمايان ميكند.

بخش «Show Search Snippetswith Longer Text »به شما كمك ميكند كه پس از جستوجو و پيدا كردن هرسايت، در صفحات گوگل اطلاعات بيشتري در رابطه با كليدواژه جستوجو شدهنوشته شود تا كاربر آسانتر بتوانند سايت مورد نظر خود را پيدا كند. اينبخش براي كاربراني مفيد است كه به دنبال متون و مقالات مختلف در اينترنتهستند.بخش «Show Dates Places in Search Results Snippets» كليه اطلاعاتمربوط به زمان و مكان را كنار اطلاعات معمولي براي شما نمايان ميكند. بافعال كردن اين بخش، اطلاعات معمولي در بخش رنگي نمايش داده ميشوند.

بخش «Show both Images Text from Web Pages » براي كاربراني مناسب است كه در كنار متن، به دنبال جستوجوي تصاوير نيز هستند.