ويكي از نوع گوگلي
هفته گذشته گوگل دايرهالمعارف ويكي خود را كه KNOL نام دارد، راهاندازي كرد. اين دايرهالمعارف كه نسخه آزمايشي آن از دسامبر گذشته فعاليت محدود داشته است، مانند ويكيپديا از سيستم نگارش آزاد توسط كاربران(Wiki) بهرهمند است. تفاوت اين سيستم با سيستمهاي مشابه در اين است كه به همه مولفان اجازه ميدهد تا از مقالات تاليفي خود درآمد داشته باشند.

به گفته سدريك دوپونت(Cedric Dupont) مدير توليدات گوگل، وب دربرگيرنده حجم بسيار بالايي از اطلاعات است، اما اينگونه هم نيست كه هر چيز كه شايستگي دانستهشدن را داشته باشد، در وب وجود داشته باشد.

در اين باره مايكل مكنلي (Michael McNally) يكي از مهندسان نرمافزارگوگل نيز ميگويد: اطلاعات بيشماري در ذهن مردم وجود دارد. ميليونها تن در جهان اطلاعات سودمندي دارند كه ميلياردها تن ديگر در سراسر دنيا ميتوانند از اين اطلاعات بهرهمند شوند.

Knol مردم جهان را تشويق خواهد كرد تا اطلاعاتشان را بهصورت آنلاين در وب بگذارند تا در دسترس همگان قرار گيرد. عامل تشويقي درKnol همان تبليغات (AdSense) گوگل است كه البته اگر نگارنده موافق باشد در صفحه مقاله او بهصورت متن يا عكس وجود خواهد داشت.

همچنين گوگل قصد دارد با سيستم اعتباردهي به نام نويسنده، تمهيدي نيز براي كارهاي تخريبي(Vandalism) و گسترش مطالب بيپايه بينديشد. به اين ترتيب كه نويسنده هر مقاله ميتواند با بهجاي گذاشتن نشاني معتبر و يا شماره تلفن، در سيستم رتبهبندي مولفانKnol نام خود را بهثبت برساند. رتبه هر نويسنده بهكمك مجموع رتبه ديگر نويسندگاني كه به مقاله نوشته شدهاش راي دادهاند، محاسبه ميشود.

همچنين خوانندگان ميتوانند پيشنهادهاي ويرايشي خود را به آگاهي نويسنده برسانند، اما در پايان اين خود نويسنده يا نويسندگان اصلي هستند كه اختيار تغيير مقاله را دارند. اين روش موجب حفظ كنترل محتواي مقاله، در عين امكان دريافت نظرات از سراسر جهان است.

افزون بر اين، خوانندگان ميتوانند به مقالههاي خوانده شده امتياز دهند كه البته بر رتبه نويسنده تاثير ميگذارد.
هرچند سيستم رتبهبندي مولف درKnol به نقطه ضعف ويكيپديا، كه مساله تعيين اعتبار مقاله است، بسيار پرداخته است اما بيگمان مدت زمان زيادي طول نخواهد كشيد تا روشي براي زير سوال بردن اين سيستم اعتباردهي، كه در واقع همان انتشار مطالب غلط اما معتبر از ديد KNOL است، پيدا شود.