نمایش نتایج: از شماره 1 تا 7 , از مجموع 7

موضوع: اشتباهات مديران منابع انساني

 1. #1
  YAS
  کاربرسایت YAS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۸
  نوشته ها
  1,482
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  اشتباهات مديران منابع انساني

  اشتباهات مديران منابع انساني
  نويسنده : جهانديده كاظمپور، مهرداد
  چكيده
  اينمقاله به مهمترين اشتباهات مديران منابع انساني و كاركنان در رابطهبامديريت عملكرد ميپردازد و د ر رابطه با پرهيز از اين اشتباهات رايجالگويي ارائهميكند. اين مقاله سعي دارد، تا بازگو نمايد كه چگونه فرآيندمديريت عملكرد بارويكردي نوين و كاربردي، سازمان را در جهت تشخيص مشكلاتعملكردي و در نتيجه از ميانبرداشتن موانع در قالب الگويي هفت عامله، حمايتميكند.
  ده اشتباه رايج ارزشيابي، اشتباهات رايج دپارتمانهاي منابعانساني در خصوصفرايند و اجراي ارزشيابي، ماهيت، بهبود، مشكلات و الگويارزشيابي عملكرد مباحث اينمقاله را تشكيل ميدهند.
  منبع : روزنامه همشهري، شنبه 8 مرداد 1384، سال سيزدهم،شماره 3760، صفحه 10.
  توضيح: اين مقاله در منبع مذكور با عنوان «10 اشتباه رايجمديران» ارائه شده استكه در اينجا با هدف دسترسي دقيقتر كاربران به اين مقاله،عنوان مشخصتريبراي آن در نظر گرفته شده است.
  كليدواژه : ارزشيابي؛ مديريت عملكرد؛ ارزيابي عملكرد

 2. #2
  YAS
  کاربرسایت YAS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۸
  نوشته ها
  1,482
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: اشتباهات مديران منابع انساني

  1- مقدمه
  نميتوان سنجيد اما نسنجيده عمل كرد. بسياري از مديران امروزه به دلايل متعدددچار روزمرگي (مودا) شده و در نتيجه فعاليتهاي فاقد ارزش افزوده انجام ميدهند كهتكرار انجام آنها منجر به باورهاي غلط ميشود. اين مقاله سعي دارد مهمترين اشتباهاتمديران منابع انساني و كاركنان را در رابطه با مديريت عملكرد بيان نمايد و د ررابطه با پرهيز از اين اشتباهات رايج الگويي ارائه كند.
  همزمان با گرايش سازمانها به سوي رقابت، تكنولوژي و مديريت و ترقي اقتصاد نوين،فشار در جهت ايجاد لبه برنده طرحهاي استراتژيك براي سازمانها افزايش مييابد. اينطرحها جهت اجرا نياز به روش فوق العادهاي دارند تا سازمانها را در صدر رقابتابقا نموده و به طور پيوسته براي سازمان، صاحبان سهام و تمامي ذينفعان ذيربط، ايجادارزش نمايند.
  خوشبختانه سازمانها در اين دهه يا حتي در اين چند سال اخير دست از خيالبافيبرداشته و امروزه به طرقي در حال ايجاد ارزش ميباشند. وليكن در جاده منتهي به ارزشافزوده، با موانعي برخورد مينمايند كه تا همين اواخر كسي حتي فكرش را هم نميكرد. سهم قابل توجهي از اين موانع از پارادايمهاي ذهني مزمن، باورهاي غلط و گاهاشتباهات مديران نشأت ميگيرد. ذكر اين نكته ضروري است كه حتي بهترين فرآيند مديريتعملكرد طراحي شده، تنها زماني اثربخش خواهد بود كه متناسب با سبك رهبري، سبكمديريت، باورهاي مديران و كاركنان و فرهنگ سازمان ذيربط باشد. اين مقاله سعي دارد،تا بازگو نمايد كه چگونه فرآيند مديريت عملكرد با رويكردي نوين و كاربردي، سازمانرا در جهت تشخيص مشكلات عملكردي و در نتيجه از ميان برداشتن موانع در قالبالگويي هفت عامله، حمايت ميكند. اين مقاله شامل چهار بخش است. در بخش اول دهاشتباه رايج مديران كه موجب اشتباه در ارزشيابي عملكرد ميشود مطرح ميگردد. در بخشدوم طي بررسيهاي به عمل آمده در دپارتمانهاي منابع انساني، به رايجترين اشتباهاتمديران منابع انساني اشاره خواهد شد. سپس در بخش سوم پيرامون بهبود عملكرد موارديمطرح خواهند شد و نهايتاً در بخش چهارم جمعبندي و نتيجهگيري خواهيم كرد.

 3. #3
  YAS
  کاربرسایت YAS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۸
  نوشته ها
  1,482
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: اشتباهات مديران منابع انساني

  2- ده اشتباه رايج ارزشيابي
  1- صرف وقت بيشتر براي ارزشيابي عملكرد نسبت به طرحريزي عملكرد و يا نسبت بهارتباط كاري موجود ارزشيابي عملكرد، نقطه پايان يك فرآيند پيوسته است . فرآيندي كهمبناي آن ارتباط مطلوب ميان مدير و كارمند است. بنابراين به جاي ارزشيابي در پايانسال، وقت بيشتري را بايد صرف پيشگيري از مشكلات عملكردي نمود. هنگامي كه مديران درطول سال رويه مثبتي را اتخاذ ميكنند، ارزشيابي ساده و آسان خواهد بود.

  2- مقايسه كاركنان با يكديگر: چنانچه ميخواهيد موجب پديد آوردن احساسات منفيشويد، به روحيه كاركنان خود آسيب بزنيد و در آنها به گونهاي نامطلوب چنان حسرقابتي بوجود آوريد كه توان كار گروهي را از دست دهند، آنان را درجه بندي نموده يابا هم مقايسه نماييد. اين شگردي تضمين شده است. بدين ترتيب مدير نه تنها موجباتاصطكاك ميان كاركنان را پديد ميآورد، بلكه خود، هدف اصلي اين كينه توزي قرارميگيرد.

  3- فراموش كردن اين مطلب كه هدف از ارزشيابي، پيشرفت است، نه سرزنش كردن: مابدين منظور دست به ارزشيابي ميزنيم كه به بهبود عملكرد كمك كنيم، نه آن كه مقصربيابيم و سرزنش كنيم. مديراني كه اين امر را فراموش ميكنند اعتماد كاركنانشان وحتي سازگاري آنها را از دست ميدهند.

  4- باور به اين كه فرم نرخ ارزيابي وسيلهاي است عيني و بازتاب دهنده واقعيت بهطور منصفانه: بسياري از مديران براي ارزشيابي كاركنان از فرمهاي نرخ ارزشيابياستفاده ميكنند، چرا كه نسبت به گونههاي ديگر ارزشيابي سريعتر انجام ميگيرد. واقعيت اين است كه اگر از دو شخص بخواهيد يك كارمند را ارزشيابي كند، احتمال تطابقنتايج بسيار اندك است و اين نشان ميدهد اين شيوه ارزشيابي تا چه حد ذهني است. اينمطلب را بارها و بارها به خود گوشزد كنيد. نرخها ذهني هستند. فرمهاي نرخ ذهنياست، عيني نيست.

  5- استفاده صرف از ارزشيابي براي تعيين حقوق كاركنان: بسياري از مديران چنينميكنند. آنان تنها هنگاميكه بخواهند افزايش حقوق كاركنان را تأييد يا رد كنند،دست به ارزشيابي ميزنند. اما بايد به خاطر داشت كه ارزشيابي عملكرد براي «بهبودعملكرد» است نه فقط براي حقوق (گو اين كه برخي ميپندارند، تنها براي حقوق است) هرشخصي؛ صرف نظر از اين كه مسأله پول (حقوق) در ميان باشد يا خير، نياز به بازخورد درزمينه شغلي خود دارد.

  6- باور بدان كه آنها در موقعيتي قرار دارند كه ميتوانند ارزشيابي صحيحي بهعمل آورند: چنين امري غيرممكن است. بيشتر مديران در موقعيتي نيستند كه به حد كافيبر كاركنانشان نظارت مستمر داشته باشند. وانگهي، كدام مدير تمايل به چنين كاريداشته يا زمان كافي در اختيار دارد؟ و كدام كارمند مايل است، مدير كوچكترين حركاتوي را زير نظر داشته باشد؟ به همين دليل است كه ارزشيابي، گونهاي همكاري ميان مديرو كارمند است.

  7- به تعويق انداختن يا لغو نشستهاي ارزشيابي: اين رويدادي بسيار شايع است. اما چرا نامطلوب است؟زيرا كارمندان در مييابند كه اين فرآيند در سازمان آنها بياهميت يا ساختگي است. آنها آنقدر زيرك هستند كه دريابند به ارزشيابي بهاي چندانيداده نميشود.

  8- سنجش يا ارزيابي امور كم اهميت: يكي از حقايق زندگي اين است كه در انجام هركار، آسانترين چيزهايي كه ميتوان سنجيد يا ارزشيابي نمود، كم اهميت ترين آنهاست. مديران، ارائه خدمات به مشتريان را فوراً با عباراتي چون «جواب تلفن را درزنگ تلفن دادن» يا مطالبي مشابه وصف و تعريف ميكنند. اما آنچه را كه آسان نميتوانسنجيد، كيفيت كلي خدماتي است كه مشتريان را جذب نموده و نگاه ميدارد.

  9- شگفت زده كردن كاركنان در حين ارزشيابي: يك فن تضمين شده براي اتلاف وقت واثر نامساعد گذاردن بر عملكرد اين است: در طول سال با كاركنان پيرامون عملكردشانصحبت نكنيد! وقتي اشتباهي مرتكب ميشوند، بدان نپردازيد و آن را «ذخيره» كنيد، سپس در نشست ارزشيابي تك تك موارد را مطرح كنيد!

  10- باور به اين كه تماميكاركنان و مشاغل را ميبايست دقيقاً به طريقي يكسان وبا يك شيوه واحد ارزشيابي نمود: آيا تمام كاركنان براي بهبود عملكرد خود نياز بهچيزي يكسان دارند؟ بديهي است، پاسخ منفي است. پارهاي نياز به بازخورد مشخص دارند،پارهاي خير. برخي بيشتر از ديگران نياز به ارتباط دارند و بديهي است كه شغلهامتفاوت است. آيا گمان ميكنيد، ميتوان مدير عامل شركت فورد را با همان رويكرديارزشيابي كرد كه مسئول نظافت كارخانه را؟ در بيشتر موارد علت اين اشتباه رايج ايناست كه بخش پرسنلي يا منابع انساني، مديران را به چنين كاري واميدارد. اين امرتقريباً قابل درك است، اما هرگز از بيهودگي آن نميكاهد.

  در اقتصاد نوين، برد و پيروزي از قابليتهاي سازماني همچون سرعت، پاسخگويي،چالاكي، ظرفيت يادگيري و صلاحيت كاركنان سرچشمه خواهد گرفت. سازمانهاي موفق،سازمانهايي هستند كه قادرند:

  * به سرعت استراتژي را به عمل تبديل نمايند.
  * به طور مؤثر و هوشمندانه فرآيندهاي سازمان را مديريت نمايند.
  * تعهد و همكاري كاركنان را به حداكثر برسانند.
  * شرايط را به منظور ايجاد تغييري يك پارچه، فراهم سازند.

 4. #4
  YAS
  کاربرسایت YAS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۸
  نوشته ها
  1,482
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: اشتباهات مديران منابع انساني

  3- اشتباهات رايج دپارتمانهاي منابع انساني
  3-1- تأكيد و تمركز بر كاغذ بازي
  ميتوان علت نياز بخش منابع انساني را به استفاده از فرم و كاغذ براي ارزشيابيعملكرد درك نمود، اما هنگاميكه هدف واقعي از ارزشيابي در جريان كاغذبازي فراموشميشود، مقدار فراواني از منابع به هدر ميرود. ماداميكه بخش منابع انساني بيش ازحد بر فرم تأكيد ميكند، تنها چيزي كه به دست ميآورد همان خواهد بود: فرم پرشده.
  3-2- باور به اين كه فرم ارزشيابي بر مبناي نرخ ميتواند از طر ح دعويهايحقوقي توسط كاركنان جلوگيري كند
  اين يك اشتباه بزرگ است. بخشهاي منابع انساني به اشتباه براين گمان هستند كه،فرميكه «خودشان» تهيه كردهاند ميتواند در برابر بررسيهاي حقوقي تاب آورد. اما چنين نيست، اين فرمها به شدت ذهني و داراي ابهام اند.
  3-3- به كار بردن يك سيستم خودكار
  تنها فايده اين كار اين است كه با به كارگيري نرم افزار، يك فرآيند توخالي كاغذيبه يك فرآيند توخالي كامپيوتري بدل ميشود و بدين ترتيب اين پندار نادرست در ماپديد ميآيد كه كاري سودمند را با سرعتي بيشتر انجام ميدهيم. ارزشيابي عملكرد يكفرآيند ارتباطي ميان فردي است و حتي ميان دو شخص اين فرآيند غالباً به نحو مطلوبانجام نميشود.
  اين كه با استفاده از فرمهاي كاغذي يك فرآيند انساني را به شكل مكانيكي در آوريمبه اندازه كافي نادرست است. چه رسد به آن كه، قدميفراتر بگذاريم تا بدين ترتيبمديران هرگز ناچار نباشند با كاركنان صحبت كنند.
  3-4- آموزش ناكافي يا ناصحيح مديران پيرامون فرآيند ارزشيابي
  هنگاميكه تصميميبراي ارزشيابي اتخاذ ميشود، بخش منابع انساني فرمهاي جديديرا طراحي نموده در اختيار مديران قرار ميدهد و فرض را بر اين ميگذارد كه، مديرانواحدها ميدانند هدف بسي فراتر از تكميل فرمهاست. اما چنين نيست. بخش منابع انسانيدر نهايت چيزي بيش از فرمهاي تكميل شده، دريافت نخواهند نمود. مديران نه تنها درباره كم و كيف فرآيند ارزشيابي، بلكه درباره چراها و جنبههاي بين فردي آن، نياز بهآموزش گسترده دارند.
  3-5- آموزش ندادن كاركنان
  كاركنان نيز بايد در خصوص ارزشيابي، آموزش داده شوند. چرا كه ارزشيابي تنها درصورتي نتيجه بخش خواهد بود كه مديريت و كاركنان با يكديگر و با همكاري يكديگر پيشروند. هم مديريت و هم كاركنان ميبايست بدانند كه چرا دست به ارزشيابي ميزنند.،چگونه ارزشيابي انجام ميشود و انتظار چه چيزي را بايد داشت، علت نگرش سطحي بسيارياز سازمانها نسبت به فرآيند ارزشيابي آن است كه گمان ميكنند، ارزشيابي كاري استكه «درباره» كاركنان انجام ميشود اما در واقع چنين نيست، مگر آن كه بخش منابعانساني چنين رويكردي داشته باشد.
  3-6- باور به اين كه وادار ساختن مديران به جمع آوري فرمها سودمند است.
  يكي از دلايل تأخير مديران در تكميل فرمهاي ارزشيابي اين است كه فايده كار رادرنمييابند، يا آن را نوعي اتلاف وقت ميپندارند. ممكن است دلايل ديگري نيز دخيلباشد. با بسياري از اين دلايل ميتوان با رويكردهاي انعطاف پذير روبه رو شد. امامتأسفانه بسياري از بخشهاي منابع انساني اين امر را درنيافته اند. اگر مديراناحساس كنند كه اين كار مفيد است، آن را انجام ميدهند. كليد حل مشكل اين است كهانجام اين كارها را به شكلي سودمند در آوريم.
  3-7- استفاده از روش يكسان در ارزشيابي
  به دليل مشكلات و سختي هايي كه واحدهاي منابع انساني در بايگاني كردن و بررسيفرمها با آن مواجه اند، اين گرايش در شركتها وجود دارد كه فرمها را به حالتاستاندارد در آورند. اما آيا اين روش منطقي و عقلايي است؟ آيا ميتوان هم معلم و هممستخدم يك مدرسه را به شيوهاي يكسان ارزشيابي نمود؟ اين نوع انعطاف ناپذيري، نشاندهنده مشكل در بايگاني كردن فرم هاست، كه غالباً فرمهاي نرخ هستند. اما، آيا هدفاز ارزشيابي اين است كه صرفاً كار براي بخش منابع انساني ساده تر شود!؟
  3-8- ايفاي نقش پليس ارزشيابي
  در يك سيستم كه به طور درست فعاليت ميكند، هر يك از مديران برحسب چند عاملارزشيابي ميشوند كه يكي از آنها اعمال مديريت عملكرد و ارزشيابي عملكرد است. مسئوليت بر دوش مديريت است. چنانچه مديري به مسئوليت خويش نپردازد، اين برعهده رئيساوست كه او را ارزشيابي كند. هيچ سيستم ارزشيابي موفق نخواهد بود مگر آن كه رئيس،اين نكته را روشن نمايد كه انجام ارزشيابي، عاملي در ارزيابي خود مدير خواهد بود. بخشهاي منابع انساني نبايد نقش پليس ارزشيابي را ايفا نمايند، اين برعهده رياستاست. هر چيزي به جز اين، تنها اتلاف زمان و انرژي خواهد بود.

 5. #5
  YAS
  کاربرسایت YAS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۸
  نوشته ها
  1,482
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: اشتباهات مديران منابع انساني

  4- ماهيت و بهبود عملكرد
  4-1- تشخيص مشكلات عملكرد
  يكي از دشوارترين وظايف هر مدير يا سرپرست، تعيين علت يك مشكل عملكردي است. ازآنجا كه تصميمهاي اتخاذ شده براي رفع مشكل به تشخيص علت بستگي دارد ارزيابي صحيحضرورت تام خواهد داشت.
  آنچه بر عملكرد شغلي تأثير ميگذارد، متأثر از چند عامل است. هنگاميكه عملكردعالي است، شرايطي چند فراهم آمده كه اين عملكرد عالي را امكان پذير سازد. بنابراين،عملكرد برجسته مستلزم آن است كه «تمام» عوامل مربوط بر رفتار، به نحو مطلوبي اعمالشده باشد. متأسفانه، عملكرد ضعيف ميتواند صرفاً ناشي از «يك» عامل باشد كهكارايي را به شدت كاهش ميدهد. به كرات ديده شده كه يك مشكل عملكردي بررسي نشده،ادامه يافته و تا جايي گسترش مييابد كه ساير عوامل را از حالت مثبت به حالت منفيدر آورد.
  4-2- يك الگوي هفت عامله در ارزشيابي عملكرد
  اكنون هفت عامل را معرفي ميكنيم كه سطح عملكرد را معين نموده يا تحت تأثير قرارميدهند. وجود نقص در هر يك از اين عوامل، تأثيري منفي بر عملكرد خواهد داشت.
  4-2-1- استعداد
  منظور از استعداد، توان ذاتي يك شخص براي انجام وظيفه يا وظايف است. هر يك از مانقاط قوت و ضعفي داريم كه معين مي كند آيا ميتوانيم كاري را انجام دهيم يابياموزيم يا خير. استعداد اندك براي انجام يك كار ميتواند بدان معنا باشد كه شخص،ولو آن كه از حداكثر پشتيباني هم برخوردار باشد، نميتواند انجام آن كار بخصوص رابياموزد. شايان ذكر است كه ارزشيابي استعداد امري بس دشوار است.
  4-2-2- سطح مهارت
  حتي انجام ساده ترين وظايف نياز به مهارت دارد. تفاوت مهارت با استعداد در ايناست كه مهارت را تا جايي كه فرد استعداد دارد ميتوان به او آموزش داد. براي پيبردن به اين كه نقص عملكردي ناشي از نبود مهارت است يا خير، بايد پرسيد: اگر زندگياين شخص وابسته به اين كار باشد آيا خواهد توانست آن را انجام دهد؟ چنانچه پاسخمنفي باشد، مشكل ميتواند ناشي از نداشتن مهارت باشد.
  4-2-3- درك وظيفه(كار)
  شخص بايد به درستي ماهيت كار خود را و انتظاراتي كه از وي ميرود، درك نمايد. درغير اين صورت هيچ ميزاني از مهارت يا انگيزش نميتواند منجر به عملكرد موثر وي شود. مديريت عملكرد وسيلهاي رايج براي تفهيم كار است. بهترين راه براي ارزيابي درككاركنان آن است كه در يك محيط آموزشي پرسشهايي از آنان صورت پذيرد.
  4-2-4- اجتناب از تلاش
  اين عامل و عامل بعدي، عوامل انگيزشي به شمار ميروند. چنانچه يك شخص داراياستعداد، مهارت و درك باشد، علت اجتناب وي از تلاش ممكن است ناشي از عوامل شخصي يامحيط كار باشد. بررسي اين كه آيا يك مشكل انگيزشي وجود دارد يا خير، دشوار است وبهترين كاري كه مي توان در اين مورد صورت داد بررسي ساير مشخصههاي رفتاري است (ازقبيل غيبت از كار، عدم مشاركت در نشست ها، يا عواملي ديگر كه نشانگر مشكلات انگيزشياست).
  4-2-5- كاستن از سطح تلاش
  برخي اوقات ممكن است فرد در كار خود تلاشي محدود به عمل آورد و بدين ترتيب منجربه ايجاد نتايج ناخواسته گردد.
  4-2-6- عدم پايداري
  عملكرد مطلوب مستلزم شروع و استمرار تلاش است. اين عامل انگيزشي ممكن است نشانگرخستگي، ترس از شكست و يا نداشتن مهارت باشد. براي ريشه يابي اين عامل به گفت وگوييدقيق و با درايت نياز است.
  4-2-7- عوامل بيروني
  پارهاي اوقات عواملي كه از كنترل شخص خارج است، ميتواند عملكرد وي را كاهشدهد. خود سازمان ممكن است موانعي براي عملكرد مطلوب بوجود آورده باشد كه بر مديرانو همكاراني كه روحيه همكاري ندارند اثر گذار باشد. گفت وگوهايي كه در طول مديريتعملكرد با كاركنان صورت ميگيرد ميبايست عواملي را نيز كه خارج از حيطه كنترل آنهابوده و باعث مهار پيشرفت ميگردد، در بر گيرد.چنانچه اجازه داده شود كه اين عواملبيروني ادامه يابند و وجودشان ناديده گرفته شود، سطوح انگيزش افت خواهد نمود وموضوع بغرنج تر خواهد شد.

 6. #6
  YAS
  کاربرسایت YAS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۸
  نوشته ها
  1,482
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: اشتباهات مديران منابع انساني

  5- نتيجه گيري
  بسيار مهم است كه به محض بروز مشكلات عملكردي به آنها پرداخته شود و عواملي كهبدانها اشاره شد بررسي شوند تا نقش احتمالي آنها در كمك به مشكل، تشخيص داده شود. همياري با كاركنان، شناخت و رفع پارهاي از علل ريشهاي مشكلات عملكردي را امكانپذير ميسازد.

 7. #7
  YAS
  کاربرسایت YAS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۸
  نوشته ها
  1,482
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: اشتباهات مديران منابع انساني

  * 1. ارزيابي عملكرد كاركنان (Human Resources Performance Measurement )

  تعريف : ارزيابي عملكرد فرايندي است كه به وسيله آن كار كاركنان درفواصلي معين و به طور رسمي، مورد بررسي و سنجش قرار ميگيرد.
  شرح : شناخت كاركنان قوي و اعطاي پاداش به آنها و از اين طريق، ايجادانگيزه براي بهبود عملكرد آنان و ساير كاركنان، از جمله علل اصلي ارزيابي عملكرداست. در گذشته، مديران كلاسيك ارزيابي عملكرد را فقط به منظور ك....

  * 2. امور اداري (Administration)

  تعريف : فعاليتهاي مديريتي كه بر دفترداري و كنترل اداري تمركزميكنند.

  * 3. امور منابع انساني (Human Resources Affairs)

  تعريف : كليه امور مربوط به مديريت منابع انساني شامل جذب، استخدام،نگهداشت، آموزش، روابط انساني، بازنشستگي و . . .

  * 4. انضباط كاركنان

  شرح : امروزه اين تعبير كه هدف اصلي از انضباط بايد تغيير و اصلاحرفتار و عملكرد كاركنان باشد قوت گرفته است و مبناي تنظيم بسياري از قوانين ومقررات انضباطي را تشكيل ميدهد. بنابراين تنبيه كاركنان خاطي درسازم....

  * 5. انگيزش، مشاركت و روابطكاركنان

  شرح : انگيزش، مشاركت و روابط كاركنان از جمله مباحث نرم ورويهناپذير مديريت منابع انساني هستند و نيازمند اقدامات و تشخيصهايي از سويمديران منابع انساني هستند. البته سيستمهاي پاداش و تشويق و تنبيهبيارتبا....

  * 6. فعاليتهاي مديريت منابعانساني (Human Resource Management Activities)

  شرح : مديريت منابع انساني شامل انجام فعاليتهايي است كه دارايمباني، مفاهيم، فرايندها و ابزارهاي متفاوتي هستند تا حدي كه در سازمانهاي بزرگبراي برخي از آنها واحدهاي مستقلي تشكيل ميدهند. با وجود تفاوتماهي....

  * 7. مديريت منابع انساني (Human Resource Management)

  تعريف : مقصود از مديريت منابع انساني سياستها و اقدامات مورد نيازبراي اجراي بخشي از وظيفه مديريت است كه با جنبههايي از فعاليت كاركنان بستگيدارد، به ويژه براي كارمنديابي، آموزش دادن به كاركنان، ارزيابيعمل....

  * 8. ارزشيابي مشاغل (Job Evaluation)

  تعريف : ارزشيابي مشاغل تعيين ارزش نسبي مشاغل يك سازمان است با توجهبه عوامل كلي تشكيلدهنده شغل به منظور پرداخت حقوق مساوي در ازاي كار مساوي و درشرايط مساوي.
  شرح : يكي از بزرگترين مشكلات مديران در محيطهاي كاري، عدم تعادلبين حقوق و دستمزدها و فقدان ضابطه صحيح براي تعيين ارزش واقعي مشاغل است. هميشهحقوق و دستمزد بزرگترين و مؤثرترين عامل انگيزه كاري براي كاركنان ....

  * 9. انتخاب

  تعريف : انتخاب مرحلهاي از مديريت منابع انساني است براي پذيرفتن يارد تقاضاهاي مراجعين و متقاضيان كار، بطوري كه شايستهترين، مناسبترين و بااستعدادترين آنها برگزيده و تعيين شوند.
  شرح : انتخاب مرحلهاي است براي پذيرفتن يا رد تقاضاهاي مراجعين ومتقاضيان كار، بطوري كه شايستهترين، مناسبترين و با استعدادترين آنها برگزيده وتعيين شوند. اين كار تكميلكننده مرحله كارمنديابي است. به بيان د....

  * 10. انتصاب

  تعريف : عمل انتصاب عبارتست از بكارگماردن موقت يا دائم داوطلب شغلمورد نظر كه برمبناي اطلاعات بدست آمده متناسب با آن شغل تشخيص داده شده است.
  شرح : عمل انتصاب عبارتست از بكارگماردن موقت يا دائم داوطلب شغلمورد نظر كه برمبناي اطلاعات بدست آمده متناسب با آن شغل تشخيص داده شده است. دراغلب سازمانها انتصاب بدواً جنبه موقت داشته و پس از اينكهمستخدمي....

  * 11. برنامهريزي نيروي انساني (Human Resource Planning)

  تعريف : برنامهريزي نيروي انساني فرايندي است كه به وسيله آن سازمانمعين ميكند كه براي نيل به اهداف خود به چه تعداد كارمند، با چه تخصص ومهارتهايي، براي چه مشاغلي و در چه زماني نياز دارد.
  شرح : هدف از برنامهريزي نيروي انساني، تأمين، استخدام و حفظكاركناني است كه بقا و توسعه سازمان به وجود آنها بستگي دارد.

  * 12. بكارگماري (Staffing)

  تعريف : كل وظيفه مربوط به انجام امور مربوط به نيروي انساني درسازمان شامل جذب، استخدام، آموزش، فراهمآوري و نگهداشت شرايط كاري مناسب.
  شرح : بكارگماري يكي از وظايف مديريت است. مديريت منابع انساني نيزحوزهاي است كه در وظيفه بكارگماري ميگنجد.

  * 13. بهداشت و ايمنيكاركنان

  شرح : استفاده مطلوب از نيروي كار افراد وقتي امكانپذير است كهكاركنان از سلامت كامل برخوردار بوده و از خطر ابتلا به بيماري يا هر نوع حوادثدر محيط كار بدور باشند. معمولاً سازمانها براي ارائه خدمات درمانيو....

  * 14. تجزيه و تحليل شغل (Job Analysis)

  تعريف : تجزيه و تحليل شغل فرايندي است كه از طريق آن ماهيت وويژگيهاي هر يك از مشاغل در سازمان بررسي ميگردد و اطلاعات كافي درباره آنهاجمعآوري و گزارش ميشود. با تجزيه و تحليل شغل معلوم ميشود هر شغل چهوظا....

  * 15. جابجايي كاركنان

  شرح : انتصاب صحيح از جمله اقداماتي است كه در كاربرد مطلوب منابعانساني نقش مؤثر و اساسي ايفا ميكند. اما انتصاب امري هميشگي نيست بلكه بر اساسشايستگيها، تجربيات و دانشي كه افراد در طول خدمت خود كسبميكنند....

  * 16. حقوق و دستمزدكاركنان

  شرح : به كاركنان به جبران كاري كه در سازمان انجام ميدهند حقوق ودستمزد پرداخت ميشود. ارزش نسبي مشاغل مختلف در سازمان، ارزش نسبي كاركنان، سطححقوق و دستمزدهاي رايج، نقش اتحاديه و سنديكاها، اوضاع اقتصادي، ....

  * 17. سيستمهاي اطلاعات منابعانساني (Human Resources Information Systems)

  تعريف : يك سيستم اطلاعات براي جمعآوري، ذخيره، نگهداري، بازيابيدادههاي مورد نياز يك سازمان از كاركنانش و همچنين براي كمك به برنامهريزي،امور اداري، تصميمگيري و كنترل فعاليتهاي مديريت منابع انساني.

  * 18. طبقهبندي مشاغل (Job Classification)

  تعريف : طبقهبندي مشاغل عبارت است از دستهبندي يا تنظيم مشاغل درگروههايي از مشاغل مشابه و قراردادن اين مشاغل در طبقات و درجات مختلف، بطوري كهرابطه صحيح و مناسبي بين عوامل سهگانه زير برقرار شود: 1) وظايف،....

  * 19. طراحي شغل (Job Design)

  تعريف : طراحي شغل عبارت است از تعريف روشي كه يك كار بايد انجام شودو فعاليتهايي كه در يك شغل مفروض مورد نياز است. در تعريف ديگر، طراحي شغل عبارتاست از تعيين و در كنار هم قرار دادن وظايفي كه به صورت يك واحد ....

  * 20. كارمنديابي

  تعريف : كارمنديابي، فرايندي است كه به وسيله آن كساني كه به نظرميرسد توانايي بالقوهاي براي عضويت در سازمان و انجام دادن وظايف محوله دارندشناسايي ميگردند و موجبات جذب آنها به سوي سازمان فراهم ميشود.
  شرح : كارمنديابي يك فرايند واسطهاي است؛ يعني طي اين فرايند كسانيكه جوياي كارند (متقاضيان كار) و كساني كه خواهان نيروي كارند (استخدامكنندگان) براي نخستين بار با يكديگر روبرو ميشوند تا طي فرايند بعدي (انت....

  * 1. امنيت شغلي با رويكردايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان وهابي،حسين |1385 [تمام متن]

  چكيده : اين مقاله به بررسي يكي از عوامل مهم نگهداري كاركنان يعنيايمني و سلامت حرفهاي ميپردازد. در ابتدا تعريف و مفاهيم مربوط ارائه ميشود وسپس روشهاي متداول بررسي و اقدام در زمينه بهداشت و ايمني محيط كار نام برده شدهو به قوانين ايمني و سلامت حرفهاي در ايران اشاره ميگردد. همچنين فرهنگ، سختافزار و سي....
  كليدواژه : ايمني و سلامت حرفه اي؛ امنيت شغلي؛ خطر بالقوه؛ بهداشتمحيط كار؛ برنامه هاي ايمني؛ استرس؛ فشار رواني؛ مديريت استرس؛ ايمني؛شغل

  * 1. هيچتغييري بيحكمت نيست!

  * 1. ازفوائد پاره آجر!
  * 2. نجار

  * 1. آدمخوارها در يك شركتكامپيوتري
  * 2. اداره، دوستت دارم
  * 3. تفاوتهاي من و رئيسم
  * 4. رئيس كيست؟
  * 5. فقطيك كار كن، كار نكن!
  * 6. مسابقه قايقراني

  * 1. برگزاري آزمون كتبيمعيارهاي انسانيمؤسسه بين المللي سايه ساران صنعت

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •