در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ نمونه های قارچ Blumeria graminis f. sp. triticiاز استان های مازندران، گلستان و فارس جمع آوری و در گلخانه موسسه تحقیقاتاصلاح و تهیه نهال و بذر کرج تک کلنی شدند. جمعا ۲۳ جدایه خالص به دستآمد. تعیین پاتوتیپ های جدایه ها با استفاده از ارقام افتراقی (۱۷ لاینتقریبا ایزوژنیک) انجام شد. بدین منظور، پس از کاشت بذرهای ارقام افتراقیگندم در گلدان، در مرحله گیاهچه ای، با هر یک از جدایه ها جداگانه مایهزنی شدند. گلدان ها در گلخانه با دمای۲۲-۱۸ درجه سانتی گراد، رطوبت ۱۰۰-۹۵درصد و تناوب نوری ۱۲ساعت تاریکی و ۱۲ ساعت روشنایی نگهداری شدند. بعد از۱۲ و ۱۶روز در دو نوبت، براساس مقیاس ۹-۰ از تیپ آلودگی یادداشت برداریگردید. نتایج به دست آمده، ۲۱ پاتوتیپ را مشخص و فرمول بیماریزایی آن هاتعیین شد. محاسبه فراوانی فاکتورهای بیماریزایی در بین پاتوتیپ ها، نشانداد که ۹۵% پاتوتیپ ها دارای فاکتورهای بیماریزایی برای ژن های بیماریزاییPm۳c و Pm۵ بودند برای لاین های حاوی ژن هایPm۲,۶ ،Pm۴b ، Pm۱,۲,۹ وPm۲,۴b,۸ کم ترین بیماریزایی مشاهده گردید. بیماریزایی بر روی مجموعه ژنیPm۱,۲,۹ اولین بار در ایران گزارش می گردد. در مقایسه فراوانی فاکتورهایبیماریزایی در دو سال متوالی مشخص گردید که برای برخی ژن ها از جمله Pm۸،Pm۴a ،Pm۲,۶ ،Pm۷ ، Pm۱,۲,۹ و Pm۲,۴b,۸ در سال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۸۲فراوانی بیشتری و برای برخی دیگر از جملهPm۳b ،Pm۳a ،Pm۲ ،Pm۱ ،Pm۳d ،Pm۵، Pm۶و Pm۹ فراوانی کم تری وجود داشت. در مورد Pm۳c تغییر محسوسی مشاهدهنشد. منطقه قراخیل در مازندران دارای جدایه هایی با بیشترین فاکتورهایبیماریزایی بود.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]