گزارش فارس از وضعيت بازار برنج استانهاي شمالي

بازار برنج شمال در التهاب به سرآمدن فصل برداشت

خبرگزاريفارس: وضعيت بازار برنج استانهاي شمالي كشور مطابق هر سال با كش وقوسهاي فراواني رو به رو است، به ويژه در ماههاي اخير به دليل شايعهكمبود توليد ناشي از خشكسالي، اين بازار در التهاب فصل برداشت به سرميبرد.


به گزارش خبرگزاري فارس از ساري، بازار برنج دراستان مازندران هم اكنون به دليل به اتمام رسيدن ذخاير برنج در اختياركشاورزان و عمده فروشان، در حالت سكون قرار دارد.
اين در حالي است كهبه عقيده كارشناسان با شروع فصل برداشت و رونق بازار اين محصول، اندكي ازوضعيت ركود آن كاسته شده و قيمتهاي تعادلي بر آن حاكم ميشود.
امابه اعتقاد برخي فروشندگان بازارهاي برنج شهرهاي بابل، آمل، ساري و قائمشهر هنوز شايعات ناشي از خشكسالي در بازار اين محصول حاكم است و التهابكمبود و كاهش ميزان توليد در اين بازارها جريان دارد.
به گفته تعدادي از فروشندگان برنج در مازندران اين بازارها انتظار افزايش قيمتهاي چشمگيري را دارند.
آنهااز عمده دلايل اين تغيير قيمت را افزايش خدمات كشاورزي ارائه شده بهتوليدكنندگان، افزايش دستمزد نيروي انساني، كمبود آب، وجود شايعات بياساستاثيرگذار و واسطهها و دلالان در اين بازارها عنوان كردند.
اماكمبود توليد و افزايش ناگهاني قيمت پس از برداشت از سوي مسئولان سازمانبازرگاني و جهاد كشاورزي موثق اعلام نشده و حالت خوشبينانه و قابل كنترليدر اين بازارها در نظر گرفته شده است.
مدير زراعت سازمان جهادكشاورزي استان مازندران با اشاره به وجود 239 هزار هكتار سطح زيركشت برنجدر استان به خبرنگار فارس گفت: با وجود مشكلات ناشي از كمبود آب، 235هكتار و 351 هزار مترمربع از اراضي شاليزاري مازندران در سال جاري به زيركشت رفته است كه در 157 هزار و 991 هزار هكتار ارقام محلي و 77 هزار و 360هزار هكتار نيز ارقام پرمحصول برنج كشت شده است.
وحيد كاوه با اعلاماينكه ميزان كشت ارقام محلي نسبت به پارسال با افزايش 25 درصدي و ارقامپرمحصول با 30 درصد كاهش رو به رو بوده است، افزود: پيش بيني ميشود،امسال يك ميليون و 4 هزار تن برنج از اراضي شاليزاري مازندران برداشت شودكه اين ميزان تقريباً برابر برداشت پارسال است.
وي تصريح كرد: با كشت40 هزار تن رتون (كشت مجدد برنج) در حدود 50 هزار تن شلتوك حاصل ميشود كهتاثير مهمي در ميزان توليد استان دارد.
كاوه با اشاره به اينكه 188ناظر در ارائه خدمات به كشاورزان در استان فعاليت ميكنند، ادامه داد: در6 هزار و 500 هكتار از اراضي زير كشت محصول برنج در مازندران از كشتمكانيزه استفاده شده است.
مدير زراعت جهاد كشاورزي استان با اعلاماينكه 50 هزار تن انواع كود شيميايي و 350 تن بذر ارقام پرمحصول در ميانبرنجكاران مازني توزيع شده است، اظهار داشت: همچنين ميزان قابل توجهي ازكودهاي ميكروبيولوژيك و هزار و 600 نمونه خاك كشاورزي به آزمايشگاههابراي استفاده بهينه از كود شيميايي مورد استفاده قرار گرفته است.
به گفته وي 165 دستگاه نشاكار و 185 تراكتور شاليزاري تامين و ميان كشاورزان توزيع شده است.
كاوهگفت: سطح بيمه شده محصول برنج در سطح عادي و خشكسالي و تضمين توليد در سالزراعي جاري 91 هزار هكتار نسبت به پارسال افزايش داشته كه اين ميزان 80درصد افزايش نسبت به پارسال را شامل ميشود.
وي با اشاره به وجود سهپروژه كشت آرماني برنج در شهرهاي آمل، بابل و بابلسر به ميزان 245 هكتاردر استان مازندران ادامه داد: در اين مزارع همه مسائل مديريتي براي بهبودتوليد و افزايش آن در نظر گرفته شده است.
كاوه تصريح كرد: امسالنخستين بار طرح بانك نشا و خدمات مكانيزاسيون در سطح 500 هكتار براي پنجشركت تعاوني توليدي و كشاورزي در نظر گرفته شده است.
وي خاطرنشانكرد: در اين طرح ماشين آلات و جعبه نشا با اعتبار 3 ميليارد و 300 ميليونريال و تسهيلات يارانهاي با بهره 400 درصد براي شركتهاي تعاوني درشهرهاي نكا، جويبار، آمل، ساري و محمودآباد ارائه شده است.
كاوه درخصوص تغيير بهاي خدمات ارائه شده به كشاورزان مازندراني نيز گفت: بهايخدمات دولتي ارائه شده به كشاورزان در سال جاري افزايش نداشته است، اماهزينههاي ديگر بخش كشاورزي متناسب با درصد تغييرات، روي قيمت تمام شدهمحصول تاثيرگذار است.
وي با اعلام اين خبر كه قيمتهاي خريد تضمينيبرنج در سال جاري نسبت به پارسال 80 درصد افزايش داشته است، تصريح كرد: درسال جاري هر كيلو برنج خزر و فجر به قيمت 12 هزار و 500 ريال، سپيدرود 11هزار ريال و ندا و نعمت 92 هزار ريال از كشاورزان خريداري ميشود.
بهگفته مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران، قيمتهاي خريدتضميني اين محصولات در سال گذشته به ترتيب از قرار هر كيلويي 6 هزار و 800ريال، 5 هزار و 800 ريال و 5 هزار و 500 ريال اعلام شده بود كه با توجه بهبالا بودن قيمتهاي بازار، كشاورزان ترجيح دادند محصولات خود را در بازارآزاد به فروش برسانند.
كاوه با اشاره به اينكه بازار برنج درمازندران از رونق خاصي برخوردار است، افزود: خريد تضميني برنج راهي برايكوتاه كردن دست عوامل واسطه از اين بازار و جلوگيري از وارد شدن زيان بهاين بخش است.
وي با بيان اينكه واسطهگري نيز بايد با اصول و ازبهرههاي منطقي برخوردار باشد، گفت: تمام تلاش مسئولان و دستاندركان اينبخش در پي دست يافتن و ارائه سود منطقي و قابل قبول به بخشهاي مختلفموجود در بازار برنج است.
معاون بازرگاني داخلي سازمان بازرگانياستان مازندران نيز در گفتگو با خبرنگار فارس در ساري در خصوص وضعيت بازاربرنج و سياستهاي اين سازمان در برقراري قيمتهاي تعادلي تصريح كرد:سياستهاي سازمان بازرگاني در خصوص تمام بازارها به ويژه بازار كالاهاياساسي همواره معطوف به برقراري تعادل قيمتها بوده است.
محمدتقيعباسپور گفت: قيمتها متناسب با توان مصرف كننده و مناسب براي حمايتكشاورزان بوده و در صورت خارج شدن از اين ميزان، دولت مجبور به دخالت دراين بازارها ميشود.
وي خاطرنشان كرد: در صورت مشاهده نوسان شديد دربازار برنج براي جلوگيري از زيان كشاورزان و مصرف كنندگان، ميزان موردنياز از محل خريد تضميني وارد بازار ميشود.
عباسپور با اشاره بهنوسان شديد قيمتهاي برنج در چند ماه گذشته افزود: با افزايش قيمت درماههاي گذشته دولت با عرضه برنج وارداتي توانست بازار را كنترل كند.
ويبا اشاره اينكه در اين بازار هدف رعايت تعيين قيمت بر اساس عرضه و تقاضااست، ادامه داد: در سال جاري براي سالگرد ارتحال امام(ره) و سبد كالاهايكاركنان، كارمندان و كارگران هزار و 150 تن برنج وارد بازارهاي مازندرانشده است.
وي با اعلام اينكه در سال گذشته 2 هزار و 922 تن انواع برنجدر مازندران توزيع شده است، اظهار داشت: در فاصله دو ماهه پاياني سالگذشته هزار و 358 تن سبد كالاي كاركنان و كارگران و در محرم و صفر 611 تنبرنج وارد بازار برنج استان شده است.
به گفته معاون بازرگاني داخليسازمان بازرگاني استان مازندران اين سازمان در روزهاي پاياني سال 438 تنبرنج براي تنظيم بازار وارد بازارهاي اين محصول در استان كرده است.
عباسپوربا تصريح اينكه هم اكنون وضعيت بازار برنج در مازندران در حالت متعادلي بهسر ميبرد، خاطرنشان كرد: اين قيمتها در مقايسه با ماههاي گذشته از افتشديدي برخوردار بوده كه يكي از دلايل آن نزديك شدن به زمان برداشت محصولجديد است.
وي مشاهده نوسان شديد و غيرمنطقي برنج در سالهاي گذشته رانادر عنوان كرد و آن را تنها معطوف به بحران پارسال دانست و ادامه داد: هماكنون اين قيمتها نسبت به دو هفته قبل، از افت قابل ملاحظهاي برخورداربوده است.
اين مسئول سازمان بازرگاني استان با اعلام اين خبر كه اينسازمان برنامهاي براي وارد كردن برنج ندارد، گفت: وزارت بازرگاني بانظرسنجي از استانها در خصوص كمبود و مازاد اين محصول در استانها،نيازهاي بازار برنج را به ويژه در استانهاي فاقد اين محصول برآورد كرده واين برنامه عموماً در مازندران اجرا نميشود.
وي با اشاره به اينكهعمده انتقادات ائمه جماعات و مسئولان ارشد به اين سازمان وارد كردن برنجدر فصل برداشت است، ادامه داد: اين سازمان اجازه برقراري قيمتهاي غيرواقعي و بالا را چه از طريق وارد كردن برنج يارانهاي و چه از طريق بخشخصوصي ندارد.
عباسپور رويكرد سازمان بازرگاني را مبتني بر اقتصادبازار آزاد دانست و افزود: دولت با خريدهاي تضميني از سوء استفادهواسطهها جلوگيري ميكند، به صورتي كه افزايش ناگهاني و غيرمنطقي برنج درماههاي اخير به دست واسطهها و عوامل سودجو انجام شده است.
وي درپايان گفت: در تمامي شرايط تلاش ميشود تمامي محصولات به قيمت واقعي دراختيار مصرف كننده قرار گيرد و مردم در هر شرايطي نيازهاي خود را بدوندغدغه تامين كنند.
هم اكنون قيمتهاي بازاري برنج با توجه به پاياننيافتن فصل برداشت، مشخص نيست و آنچه در اين ميان تاثيرگذار است، قيمتتمام شده براي كشاورز است.
اگر چه تغيير در خدمات دولتي ارائه شده بهتوليدكنندگان چشمگير نبوده است، اما افزايش بهاي ساير عوامل مورد نياز درمراحل مختلف كاشت، داشت و برداشت قيمتهاي برنج در اين فصل زراعي را رقمميزند.
عمده نگراني كشاورزان كه به نظر ميرسد اندكي تاثير درقيمتها دارد، افزايش دستمزد نيروي كار در فصل برداشت است اما بازار برنجدر مازندران تا چند ماه آينده و حتي تا چند ماه پس از برداشت نيز نوساناتمختلفي را به دليل موعد بازپرداخت وام سلف كشاورزان در فصل پاييز تجربهميكند.