كوچكترين مار دنيا به طول 10 سانتيمتر و به ضخامت يك رشته اسپاگتي در جنگلهاي باربوداي جزاير كارائيب كشف شد.
دو نمونه ماده از اين مار كه كوچكترين نوعي است كه تاكنون در ميان 3100 تيره مختلف از مارها شناخته شده است در جزيره باربودا از مجموعه جزاير كارائيب كشف شد. دكتر هدجيز زيست شناس دانشگاه پن استيت كه يابنده اين مار است، گفت: اين نمونه كمياب كه بومي جزاير كارائيب است و از موريانه تغذيه ميكند تا به حال ناشناخته باقي مانده است و تشخيص تيره آن به دليل كوچكي بيش از حد بسيار مشكل خواهد بود، زيرا تفاوتها در حيوانات كوچك بسيار ظريف و دور از چشم هستند. در مقايسه با نمونه هاي ديگر مارها كه تخم گذاري آنها تا 100عدد مي رسد، اين مار كوچك تنها يك تخم مي گذارد كه در مارها غيرطبيعي به نظر مي رسد و طول مار متولد شده به اندازه نيمي از طول مار بزرگسال است. محققان معتقدند كه اين مار نمونه بسيار كميابي است كه به صورت ناشناخته اي تاكنون زنده مانده است اما به دليل خشك بودن جزيره باربودا در معرض انقراض قرار دارد.