از دماغ فیل افتادن ضرب المثلی كه از دیرباز میان مردم رد و بدل می شود،به كسی اطلاق می شود كه به اصطلاح، خودش را بسیار می گیرد. یعنی به زبانصریح تر، كسی كه از خودراضی باشد و تكبر و خودبینی اش دیگران را آزار دهد،مردم درباره اش می گویند (فلانی از دماغ فیل افتاده)

مهدی پرتویآملی، نویسنده و محقق كتاب جامع «ریشه های تاریخی امثال و حكم» معتقد استكه ریشه این ضرب المثل به زمان حضرت نوح باز می گردد داستان از این قراربود كه حضرت نوح كه از سوی خداوند مامور می شود تا از تمام موجودات كرهزمین یك جفت در كشتی معروفش بگذارد تا سیل و طوفان نسل آنان را منقرضنكند، یك روز دید كه كشتی پر از فضولات حیوانات شده است. همراهان حضرتنوح گله به نزد پیامبر می برند و او هر چه می اندیشد برای تخلیه فضولات آنهمه حیوان، فكری به ذهنش نمی رسد. پس دست به دعا می برد و از خداوند میخواهد كه در این طوفان، آنان را از فضولات و بوی آن نجات دهد. خداوند همبه او دستور می دهد كه دستی به پشت فیل بزند. حضرت نوح به محض این كهدستور را می شنود، آن را عملی می كند. دستی به پشت حیوان عظیم الجثه یعنیفیل می زند و ناگهان از دماغ بزرگ فیل، یعنی خرطومش یك خوك می افتد زمین.خوك هم به محض این كه پایش به زمین می رسد شروع می كند به خوردن فضولات وكثافات و كشتی ظرف چند ساعت، مثل روز اول، پاك و پاكیزه می شود در همینهنگام می گویند، ابلیس كه از پاكیزگی كشتی ناراحت شده بود، دست به پشت خوكمی زند و ناگهان از دماغ خوك، موشی بیرون می جهد. موش شروع می كند بهخرابكاری و آنقدر به كارش ادامه می دهد كه نزدیك است كشتی سوراخ شود.خداوند كه این را می بیند به نوح دستور می دهد تا دوباره دستی به پشت شیربمالد. هنوز حضرت نوح دستش را از پشت شیر برنداشته بود كه ناگهان از دماغشیر درنده، گربه به زمین می افتد و به دنبال موش می افتد. پس طبق روایاتاسلامی سه حیوان پس از طوفان نوح به جهان هستی گام گذاشتند و پیش از آنوجود نداشتند: خوك، گربه و موش حال ببینیم ارتباط خوك كه از دماغ فیلافتاده است چه ربطی دارد به آدم های متكبر و از خود راضی مهدی پرتوی آملیدر این باره آورده است: «از آنجا كه فیل حیوان عظیم الجثه ای است و عظمت وهیبتش دل شیر را می لرزاند، لذا آنچه از دماغ فیل افتاده: «حتی اگر خوكمفلوك هم باشد» در مورد افراد خودخواه متكبر معجب مورد استفاده و ضربالمثل قرار گرفته است»
اما به نظر می رسد كه چهره خود خوك هم در كاربرداین ضرب المثل درباره آدم های از خود راضی، بی ارتباط نیست. خوك همان طوركه همگان می دانند دماغی سربالا دارد و چشم های ریزش هم طوری است كه انگارهمیشه از بالا، آن هم از بالای دماغ سربالایش به بقیه چیزها نگاه می كند.چنانچه اصطلاح دیگری هم در مورد آدم های از خود راضی به كار می رود: «طرفچنان دماغش را بالا می گیرد و راه می رود كه انگار
علی اكبر دهخدا در«امثال و حكم» خود، جلوی ضرب المثل «از دماغ فیل افتاده» فقط نوشته است«بسیار برتن و متكبر است.» احمد شاملو در «كتاب كوچه» یادی از این ضربالمثل نكرده است اما جوانان امروز اصطلاحاتی به جای این ضرب المثل به كارمی برند كه در این سال ها ساخته شده است «طرف برای خودش پپسی باز می كند»،«طرف برای خودش كارت تبریك می فرستد» در «فرهنگ لغات زبان مخفی» نوشتهدكتر مهدی سمائی اشاره ای به اصطلاحات جوانان كه متضمن این مضمون باشد،دیده نشد.