تا به حال فكركرده ايد كه گردترين شىء موجود در كره زمين چيست اخيراً محققان موفق بهساخت دو كره از جنس سيليكون شده اند كه ادعا مى شود كره كامل هستندوگردترين اشياى موجود به حساب مى آيند. محققان اين كره ها را به منظور رفع«معضل كيلوگرم» ساخته اند.
كيلوگرم تنها واحد اندازه گيرى است كه معيارآن يك جسم فيزيكى است. شىء ۱۲۰ساله اى از جنس پلاتين و ايريديوم كه درپاريس نگهدارى مى شود و حدود ۴۰ كپى ازآن در كشورهاى مختلف نگهدارى مىشود. ولى با گذشت زمان و به علل نامشخص جرم اين شىء تغيير يافته و ديگرنمى تواند به عنوان معيارى براى واحد كيلوگرم به كار رود. كميته بينالمللى اوزان و اندازه گيرى درصدد است كه در سال ۲۰۱۱ درباره تغيير واحدكيلوگرم تصميم گيرى كند.
برهمين اساس گروهى از محققان تلاش مى كنند تاواحد كيلوگرم را به وسيله اتم هاى سيليكون تعريف كنند.
سانتريفيوژهاىشوروى سابق كه در گذشته به منظور غنى سازى اورانيوم به كار مى رفته، براىتوليد سيليكون خالص به كار گرفته شده است. سپس سيليكون ها به آلمانفرستاده شده تا در آزمايشگاه هاى آن كشور به صورت دو گوى كريستال خالصسيليكون به وزن پنج كيلوگرم درآيدو سپس در استراليا به وسيله ابزارهاىاپتيكى بسيار پيشرفته صيقل داده شده تا به صورت دو كره كامل در بيايند. درنهايت جرم اين دو كره صيقلى دقيقاً برابر كپى معيار واحد كيلوگرمى شد كهدر استراليا نگهدارى مى شود.
اين كره ها گردترين اشيا در كره زمينهستند زيرا به وسيله ابزارهاى بسيار پيشرفته اى صيقل داده شدند و حتى تاابعاد پنج نانومتر هرگونه خلل و فرجى به طور كامل از بين رفته است.دانشمندان درصدد هستند تا در سال هاى آينده، تعداد دقيق اتم هاى سيليكونرا دراين گوى هاى يك كيلوگرمى تعيين كنند و آن را به عنوان معيار واحدكيلوگرم ارائه دهند. براى اين كار با وسايل پيشرفته اپتيكى قطر گوى ها از۶۰ هزار نقطه مختلف از سطح آنها اندازه گيرى مى شودو سپس باعكس گرفتن ازشبكه كريستالى گوى ها فاصله بين اتم هاى سيليكون و چگالى آنها تعيين مىشود. با ضرب كردن حجم درچگالى مى توان فهميد چه تعداد اتم سيليكون درگوىهاى يك كيلوگرمى يافت مى شود.
حتى اگر اين تحقيقات به نتيجه برسد ودانشمندان بتوانند تعداد دقيق اتم هاى سيليكون را به دست بياورند، باز همبه نظر نمى رسد كميته بين المللى اوزان و اندازه گيرى آن را به عنوانمعيار كيلوگرم بپذيرد. كارشناسان اين مؤسسه اعتقاد دارندكه معيار كيلوگرمديگر نبايد يك جسم فيزيكى باشد و ترجيح مى دهند واحد كيلوگرم براساس ميدانهاى مغناطيسى و نيروهاى الكتريكى تعريف شود.