آمريکا
8 ساعت کار
8 ساعت استراحت
2 ساعت ماندن در ترافيک
2 ساعت تفريح ناسالم
2 ساعت تماشای تلويزيون
2 ساعت کار با اينترنت

فرانسه
8 ساعت کار
6 ساعت استراحت
2 ساعت قدم زدن در خيابان
4 ساعت کتاب خواندن
2 ساعت حرف زدن عليه تلويزيون
2 ساعت خنديدن

ايتاليا
4 ساعت کار
8 ساعت خواب
4 ساعت غذا خوردن
6 ساعت حرف زدن
2 ساعت خيابان گردی

آلمان

8 ساعت کار
8 ساعت خواب
2 ساعت اضافه کار
2 ساعت تماشای مسابقات تلويزِيونی
2 ساعت مطالعه
2 ساعت فکر کردن به خودکشی

کوبا

8 ساعت کار
8 ساعت تفريح
4 ساعت خواب
4 ساعت گوش کردن به سخنرانی کاسترو
عربستان سعودی
8 ساعت تفريح همراه با کار
6 ساعت تفريح همراه با خريد در خيابان
10 ساعت خواب


مصر
4 ساعت کار
8 ساعت خواب
8 ساعت کشيدن قليان
2 ساعت گوش کردن به ام کلثوم
2 ساعت حرف زدن در مورد گذشته


هندوستان
8 ساعت جستجوی کار
6 ساعت خواب
6 ساعت تماشای فيلم
2 ساعت جستجو برای محل خواب
2 ساعت برای رد شدن از خيابان


پاکستان
4 ساعت کار غير مجاز
8 ساعت خواب در حين کودتا
8 ساعت اعتراض عليه کودتا
4 ساعت فرا ر از دست پليس


ايران
8 ساعت خواب
8 ساعت استراحت
2 ساعت حرکت در ترافيک
1 ساعت کار
3 ساعت بحث در مورد گذران اوقات فراغت
2 ساعت بحث در مورد فلسفه و سياست