(برگرفته از برگه های امتحانی دانش آموزان اندیشمند)

در ورقه امتحانی فیزیک 1 خرداد 85 بعضی دانش آموزان اینطور به سوالات پاسخ دادند.

هدف از ارائه این قسمت مشاهده پاسخ های جالبی است که دانش آموزان در ورقه های امتحانی خود مینوسند .تا شما دانش آموزان عزیز در کلاس

اول در مواجهه با چنین، سوالاتی چنین جوابهایی ندهید.

تمام نوشته زیر عینا کلماتی است که در برگه های دانش آموزان دیده شده است .

در آینده اگر امکانی باشد نوشته های دانش آموزان را اسکن

خواهیم کرد .1 - تعادل گرمایی را تعریف کنید؟

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموزشماره 1:

تعادل گرمایی یعنی اینکه در مواقعی که به جسمی گرما دهیم ،تا مقداری که آن جسم خراب یا زوب نشود میتوان گفت تعادل گرمایی دارد.

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموزشماره 2:

تعادل گرمایی به اجسامی گفته میشود که در آن گرما به سرما و برعکس سرما به گرما تبدیل شود.

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموزشماره 3:

تعادل گرمایی بین زمین و خورشید را تعادل گرمایی می گویند.

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموزشماره 4:

گرما نه خود بخود بوجود می آید و نه خود بخود از بین میرود که به این عمل تعادل گرمایی می گویند.

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموزشماره 5:

تعادلگرمایی وقتی صورت می گیرد که یک پدیده را گرمایی کرده باشد . و تعادلایجاد شود و باع گرمایی یک محیط میشود و به خاطر هما هست که به

آن میگویند تعادل گرمایی.

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموزشماره 6:

انرزی که باعث صرف شدن گرما می شود.

2- آزمایشی طراحی کنید که به وسیله آن بتوان نیروی بین بارها ی هم نام را نشان داد.

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموزشماره 1:

وقتیکه دو آهن روبان هم نام را در کنار هم قرار میدهیم آن همدیگر را میرانندووقتی دو آهن روبان نا هم نام را در کنار هم قرار دهیم همدیگر را می

ربایند.مانند قطب نما

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموزشماره 2:

مثلا یک فنر داریم وقتی دو سر فنر را بکشیم نیروی جاذبه بین دو سر فنر بار های همنام دارند.

3 - قوانین باز تاب نور را بنویسید .

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموز شماره 1:

هر گاه نور به زاویه بازتاب بتابد آن زاویه تشکیل نور را می دهد و می توان از قانون باز تاب نور پیروی کرد.

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموزشماره 2:

بازتاب نور تابشی است که بازتاب میشود و وقتی که نور بازتاب میشود پدیده را ایجاد می کند و نور و ماده شفاف و

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموزشماره 3:

آینه یا مقعر باشد یا محدب باشد . شی را به خوبی نشان دهد . تصویر حقیقی باشد .4 - پدیده سراب را به اختصار توضیح دهید.

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموزشماره 1:

وقتیپرتو های نور با زمین برخورد میکنند و به چشم ما بازتاب میکند باعث می شودنور بازتاب شده شکسته شود و با چشم ما برخورد کند باعث

میشود پدیده سراب بوجود آید.

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموزشماره 2:

وقتیما در یک بیابان هستیم و تشنه هستیم و چشم ما اطراف را نگاه می کندو فکرمی کند که آب است ولی این طور نیست این پدیده که چشم ما

اشتباه ببیند را پدیده سراب می گویند و ما ممکن است 2 و3 بار این کار را بکنیم و تند تند فکر کنیم دور تر از ما سراب است.

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموزشماره 3:

وقتیکه از لایه های سطح زمین دور میشویم هوا رقیق تر میشود اگر خورشید از لایهعلیظ وارد رقیق شود دور و اگر رقیق وارد غلیظ شود نزدیکپ

پدیده سراب می گویند.

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموزشماره 4:

به پدیده ای گفته میشود که اجسام را واضح وبهتر نشان می دهد.

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموزشماره 5:

سراب یک ماده است که در آندازه های مختلف استفاده میشود . سراب را معمولا برای چشم به کار میرود مردمک چشم و شبکیه چشم5 - ماهی که در عمق 15 متری سطح آب دیده می شود در چه عمقی شنا می کند.

n= 4/3

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموز:

شاید در دو برابر از سطحی که دیده میشود،یا پایین تر.

6 - توضیح دهید :

اگر ضریب شکست شیشه قرمز 1/2 و ضریب شکست شیشه شبز 1/3 باشد با دلیل توضیح دهید در کدام شیشه

سرعت نور بیشتر است؟

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموزشماره 1:

اگر ضریب شکست را بخواهیم به دست بیاوریم 1/3 بیشتر است به دلیل این سرعت نور در شیشه سبز بیشتر است و میتواند جریان برق را به خوبی

از خود عبور دهد.


پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموزشماره 1:

به پرتوی نوری که در یک دقیقه می گذرد و نیز برای یک پرتوی نور ی که ضریب شکست پرتو آن است را تطابق آن شکل و نور را می نامند.