فدراسيون فوتبال نامزد بهترين هاى فوتبال در سال ۸۷ را اعلام كرد
--------------------------------
فدراسيونفوتبال نامزدهاى بهترين هاى اين رشته در سال ۱۳۸۷ را معرفى كرد و قرار استامشب در مراسم ويژه اى نفرات برتر رسما معرفى شوند. فدراسيون فوتبال باهمكارى صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان ورزشى و نظرسنجى از مربيان ،مديران عامل ، سرپرستان و مديران مسئول و سردبيران رسانه هاى ورزشى اقدامبه برگزارى مراسم انتخاب بهترين هاى فوتبال ايران در سال ۱۳۸۷ كرده است.به گفته سخنگو و دبير اجرايى ستاد برگزارى مراسم انتخاب بهترين هاى فوتبالايران كانديداهاى زير پنجشنبه شب و پس از برگزارى نشست هاى متعدد و بهصورت شمارش آراى مخفيانه انتخاب شدند و قرار است در مراسم ويژه اى كه ساعت۲۰ شنبه با حضور محمد على آبادى معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيتبدنى برگزار مى شود، نفرات برتر معرفى شوند. بر اين اساس نامزدهاى بهترينهاى فوتبال و فوتسال ايران در سال ۱۳۸۷ به شرح زير است:
فوتبال:
بهترين فوتباليست: محسن خليلى، كريم باقرى و مجتبى جبارى
بهترين سرمربى: افشين قطبى، پرويز مظلومى و نادردست نشان
بهترين دروازه بان : سيدمهدى رحمتى ، وحيد طالب لو و مهدى واعظى
پديده جوان ليگ: محسن مسلمان، كريم انصاريفرد و احسان حاجى صفى
بازيكن خارجى: ايوان پترويچ ، عماد رضا و ابراهيم توره
فوتسال:
بهترين بازيكن: وحيد شمسايى، محمد هاشم زاده و محمد طاهرى
پديده ليگ فوتسال: حسين طيبى، جواد حسن زاده و مصطفى طيبى
دروازه بان برتر: مصطفى نظرى، مجيد ابرارى نيا و رضا ناصرى
مربى برتر: عليرضا افضلى، مهدى ابطحى و محمود خوراكچى