بر اساس آزمايشات انجام شده توسط گروهي از محققان دانشگاه wisconsinآمريكا، از 7 ميليون دانش آموز 7 تا 17 سال از 10 ايالت آمريكا، مشخص شدهاست كه نه تنها دختران در درك رياضي از پسران ضعيف تر نيستند، بلكه در سطحبالاتري از آنها نيز قرار دارند.

بنابر يك باور قديمي و بهگفته بسياري از والدين و معلمان، دخترها از پسرها در فهم رياضي ضعيف ترهستند اما امروز بر اساس يك آزمايش علمي خلاف اين امر به اثبات رسيده است؛درك دختران از رياضي و فيزيك در سطح بسيار بالايي قرار دارد.

گروهياز محققان دانشگاه wisconsin آمريكا، به منظور اثبات برابري درك رياضيدختران و پسران، 7 ميليون دانش آموز بين سنين 7 تا 17 سال را مورد آزمايشقرار دادند.

اين آزمايش به صورت برگزاري يك امتحان رياضي بوده استو به گفته محققان نتايج حاكي از آن است كه سطح درك رياضي دختران نه تنهااز پسران كمتر نبوده، بلكه در سطح بالاتري قرار داشته است.

محققانبيش از اين ها گمان مي كردند كه سطح درك مردان به دليل تفاوت هاي بسياريكه ميان جنس زن و مرد است، از زنان بالاتر است اما امروز با بررسي هايمختلف مشخص شده است كه تفاوت هاي فيزيكي دليلي براي برتري محسوب نمي شود،شايد در مواردي يكي بر ديگري برتري داشته باشد اما اين يك قاعده كلي محسوبنمي شود، اين موضوع توسط گروهي از روانشناسان دانشگاه wisconsin نيز موردبررسي قرار گرفته است، اين محققان معتقدند كه بسياري از زنان به علت وجودباورهاي قديمي قادر به شناخت استعدادهاي خود نيستند و شايد اين يكي از عللكم بودن زنان دانشمند و محقق در صحنه هاي مختلف علمي باشد.