خوشهی باز NGC 290 :جعبهای از جواهر

جواهرات نیز اینطور نمیدرخشند، فقط ستارگان چنین درخششی دارند. همانند گوهرهایی در جعبهی جواهرات، ستارگان خوشهی باز NGC 290 در صحنهای زیبا از نور و رنگ میدرخشند. این خوشهی خوشعکس که در بالا دیده میشود به وسیلهی تلسکوپ فضایی هابل به تصویر کشیده شده است. خوشههای باز از ستارگانی جوان تشکیل شدهاند که تعداد آنها کم است. درصد ستارگان آبی رنگ این خوشهها نسبت به خوشههای کروی بیشتر است. NGC 290 در فاصلهی 200000 سال نوری از ما و در کهکشانی همسایه با نام ابر کوچک ماژلان قرار دارد. این خوشهی باز حاوی صدها ستاره است و 65 سال نوری پهنا دارد. NGC 290 و سایر خوشههای باز آزمایشگاههای خوبی برای بررسی مراحل تحول ستارگان با جرمهای مختلف هستند زیرا تمام ستارگان آنها تقریبا در یک زمان متولد شدهاند.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]