جانورهاي فضايي
اين هفته بازيهاي زيادي در بازارپخش شد. اما اگر PC باز هستيد توصيه ميكنيم حتما به سراغ اديتور اسپوربرويد كه به صورت رايگان براي دانلود وجود دارد تا براي خود بازي آمادهشويد. براي PC، بازي اكشنهالك هم منتشر شده كه انتخاب بدي نيست. اگركنسول دستي PSP داريد احتمالا بدتان نمي آيد Secret Agent Clank راامتحان كنيد كه يك بازي كارتوني اكشن بسيار خوب است.
براي ايكس باكس360 بالاخره بازي تنها در تاريكي به بازار آمده است. مطالب دو هفته اخيرما در مورد بازيهاي ترسناك به مناسب عرضه شدن همين بازي بودند. اگر اهلبازيهاي ورزشي باشيد مي توانيد 3Top Spin را هم بگيريد. براي كنسول دستيDS بازيهاي جديد خوبي عرضه شده اند.

به جز نسخه جديدWario كهMaster of Disguise نام دارد، ميتوانيد بازيهايSoul Bubble و SummonNight: Twin Age را هم تهيه كنيد كه هر دو بازيهاي بسيار خوبي هستند.