زير و رو شدن قوانين نقش آفريني با يك بازي جالب
بازي مرگ


بازينقش آفريني بازي كردن با كنسول دستي لذت زيادي دارد. بازي هاي نقش آفرينيمعمولا از نظر زماني طولاني هستند و هر بخش از بازي مي تواند براي مدتكوتاهي شما را سرگرم كند. بازي The World Ends With You يك بازي نقشآفريني درجه براي كنسول DS است كه بدون هيچ سر و صدايي منتشر شد و توانستتوجه طرفداران اين سبك بازي ها را به خود جلب كند.
همه چيز در TWEWY درمورد استيل است. از استيل گرافيكي خاص بازي شروع مي كنيم كه در همان شروعكار توجه هر بيننده اي را به خود جلب مي كند. شخصيت ها به سبك مانگاهايژاپني طراحي شده اند و انيميشن هاي محدود و زيبايي دارند. كلا همه چيز درTWEWY زيباست. همه بازي در محله شيبوياي توكيو رخ مي دهد.
جايي كهبراي طرفداران انيمي ها و مانگاهاي ژاپني كاملا آشناست. شيبويايي بازسازيشده در TWEWY شباهت زيادي به محله شيبوياي واقعي در توكيو دارد و ساختمانها و مجسمه ها كاملا از روي مدل هاي واقعي طراحي شده اند. از نظر موسيقيهم TWEWY حرف ندارد. موسيقي هاي زيبا و هيجان انگيزي در طول بازي پخش ميشوند كه هيچ وجه خسته كننده نيستند.

قضاوت در مورد داستان بازي كميدشوار است. اگر اهل انيمي هاي ژاپني نباشيد، از پرت شدن به يك دنياي كاملاناشناخته كه در هر لحظه قواعد گوناگون و عجيبي برايش كشف مي شود اصلا لذتنخواهيد برد. روند داستان پردازي TWEWY شباهت زيادي به داستان سريال بليچدارد. در اين داستان هم ريپرها نقش بسيار مهمي ايفا مي كنند كه تا دقيقه90 بازي هنوز قوانيني هستند كه شما از آنها خبر نداشته باشيد. اگر موفقشويد از گير هفت روز اول خلاص شويد، حتما مي توانيد تا آخر داستان را دوامبياوريد! اما جا دارد كه بگويم هفت روز سوم واقعا از نظر داستاني شاهكارهستند و نظير آن را هيچ جايي نديده و نخوانده ايد.

داستان در موردپسري به نام نكو است كه در يك دنياي موازي با دنياي واقعيت از خواب بيدارمي شود. پس از كمي پرس و جو نكو متوجه مي شود كه او مرده و در دنياي ارواحدرگير بازي ريپر هاست. اگر بتواند هفت روز در اين بازي دوام بياورد، ميتواند به دنياي زنده ها برگردد. در اين بازي هر كس بايد يك هم گروهي همداشته باشد. اولين هم گروهي نكو، دختري به نام شيكي است كه داستان زندگيعجيبي دارد. در طول بازي با ريپرهايي كه عوامل اجرايي بازي هستند ملاقاتخواهيد كرد اما هويت سازنده و طراحي اصلي بازي بر همه پوشيده است و تامرحله آخر رو نمي شود.

روند بازي بيشتر اكشن است. سازنده ها باجسارت خاصي همه قوانين بازي هاي نقش آفريني را زير سوال برده و از نوتعريف كرده اند. مثلا بازي شما را وادار مي كند كه وقتي به تراز 10 رسيدهايد، به جاي استفاده از قدرت ها و قابليت هاي اين تراز، تراز خودتان را به5 كاهش دهيد تا امتياز و جوايز بيشتري در مبارزه ها نصيبتان شود! از طرفيمبارزه ها اصلا اتفاقي نيستند. در هر لحظه كه اراده كنيد با اسكن كردنصفحه، دشمن هايي كه در بازي نويز نام دارند پديدار مي شوند و با هر چندتاكه دلتان بخواهد مي توانيد بجنگنيد. به همين دليل TWEWY را به حرفه اي هايسبك نقش آفريني توصيه مي كنم. زيرا اگر ندانيد چقدر بايد در هر منطقه بادشمن ها جنگيد و تراز كسب كرد، در مراحل بالا به مشكل خواهيد خورد.

روندبازي فوق العاده پيچيده است. اينقدر قانون برايتان تعريف مي شود كه وسطبازي از بعضي از قابليت هاي گيم پلي فراموش خواهيد كرد! نكو و هم تيمي اشبايد با هم در مبارزه ها شركت كنند. اين كار تجربه بسيار عجيبي است زيرانكو در صفحه پايين نمايش داده مي شود و هم تيمي اش در صفحه بالا. هدايتنكو و ضربات او با استايلوس انجام مي شود و هدايت هم تيمي با دكمه هاي رويصفحه DS! به اين ترتيب بايد با يك چشم و نيمي از مغزتان نكو را كنترل كنيدو با چشم و نيم ديگر مغز نفر بالايي را. اصلا هم به بازي خودكار هم تيمياتكا نكنيد چون معمولا اگر ولش كنيد با سرعت خيلي پاييني مبارزه مي كند.سازنده ها با زيركي تمهيداتي را آماده كرده اند كه نتوانيد تنها با دكمهزدن (يا تكان دادن بي هدف استايلوس) و نگاه نكردن به يكي از كاراكترهامبارزه خوبي انجام بدهيد.

همه چيز در بازي حول و حوش سنجاق سينه(Pin) هاست. تعداد پين ها و تنوع آنها در بازي سرگيجه آور است. هر پين پساز استفاده شدن در مبارزه ها امتياز تجربه كسب مي كند و آپگريد مي شود.يكي از نكات جالب TWEWYاين است كه وقتي DS را خاموش كنيد، پس از شروعدوباره بازي به ميزان دقيقه هاي خاموش بودن DS به پين هاي شما امتيازتجربه مي دهد! يك زير بازي جالب به نام Tin Pin Slammer هم وجود دارد كهوقتي قلق هايش را ياد بگيريد انجامش خيلي لذت بخش است.

در مورد گيمپلي TWEWY خيلي مي شود صحبت كرد اما بهتر است خيلي چيزها در طول بازيتجربه بشوند. توصيه مي كنم اگر اهل بازي هاي نقشآفريني هستيد اين شاهكارتمام عيار را امتحان كنيد تا نظرتان راجع به بازي هاي نقش آفريني و كنسولدستي DS كاملا عوض بشود!