هاشمي رفسنجاني در جمع دانشجويان:
فعاليتهاي اوليه گداخت هستهاي را آغاز كردهايم
خبرگزاري فارس: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در حال حاضر فعاليتهاي اوليه مربوط به گداخت هستهاي كه روشي بسيار بهتر نسبت به شكافت هستهاي است را آغاز كردهايم.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام صبح امروز (جمعه) طي سخناني در مراسم ديدار دانشجويان فعال سياسي سراسر كشور از حسينيه جماران گفت: تصميمات اساسي كشور از سوي امام در حسينيه جماران اتخاذ ميشد و من نقش اساسي و اصلي در پايگاه جماران داشتم.
وي در ادامه به دوران جنگ تحميلي اشاره كرد و با بيان اينكه توسعه كشور بعد از جنگ آغاز شد، گفت: سالهاي ابتدايي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، شاهد شورشهاي منافقين و ضد انقلاب بوديم و مجال چنداني براي برنامهريزي توسعه وجود نداشت.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه اگر نيروي انساني در كشوري سازمان نيابد، كارها به جايي نميرسد، افزود: تمدنها در كشورها تا زماني باقي ميماند كه نيروي اصلح در آن جا حضور داشته باشد.
هاشمي رفسنجاني همچنين به تأسيس دانشگاه آزاد اشاره كرد و گفت: هنگامي كه كار را در دانشگاه آزاد آغاز كرديم، تنها 100 هزار دانشجو در كشور وجود داشت، در صورتي كه در حال حاضر بيش از 5/3 ميليون دانشجو در كشور مشغول تحصيل هستند.
وي شرايط را از هر جهت براي جهش علمي در كشور مهيا توصيف كرد و اظهار داشت: توسعه تحصيلات، تربيت نيروها و ديگر شرايط لازم براي جهش علمي مهيا است و هيچ مشكلي از اين بابت نداريم.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه نبايد محور حركت ما همواره بر نفت و منابع طبيعي باشد، افزود: مساله بهرهوري بسيار مهم است كه اين از نيروي انساني سرچشمه ميگيرد و بايستي به آن توجه شود.
هاشمي رفسنجاني در بخش ديگري از سخنان خود به بندهايي از سند چشمانداز 20 ساله اشاره كرد و گفت: طبق اين سند بايستي تا پايان برنامه پنجم توسعه، ارتقاء سطح تحقيق در كشور به 3 درصد برسد، در حالي كه هم اكنون اين رقم تنها نيم درصد است، اما قرار بود اين رقم در برنامه چهارم 5/2 درصد باشد، لذا در اين 4 سال تقريباً در جا زده و حتي پائينتر از قبل هستيم.
وي با بيان اينكه طبق بند دوم سند چشمانداز 20 ساله بايستي حداقل 20 درصد از فارغالتحصيلان كارشناسي به مقاطع عالي كارشناسي ارشد و دكترا بروند، گفت: اين درصد در حال حاضر بسيار پايين است و در عين حال در اين مورد در چند سال اخير به پيش رفتهايم و وضعمان بسيار بهتر از گذشته است.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به تأكيد اين سند بر تلاش براي كسب مقام اول در توليد علم و فن افزود: در حال حاضر وضعمان در اين مورد چندان بد نيست، ولي مقام اول را در منطقه نداريم؛ چرا كه به عنوان مثال تركيه، مصر و تا حدودي عربستان از ما پيش هستند و احتمالا در برنامه پنجم به مقام اول نخواهيم رسيد، ولي مقام دوم را بايستي حفظ كرده و براي مقام اول تلاش كنيم.
هاشمي رفسنجاني با بيان اينكه يكي ديگر از موارد تاكيد شده در سند چشمانداز افزايش سهم توليد ثروت از علم و فنآوري است، افزود: اين شاخص بسيار مهمي است؛ چرا كه شاخص اصلي تحقق سند چشمانداز و بالارفتن از توليد ناخالص ملي همين افزايش سهم توليد ثروت از علم و فنآوري است.
وي با اشاره به اينكه ما در استفاده از منابع به طور افراطي عمل ميكنيم، خاطرنشان كرد: از لحاظ بهرهوري نيروي انساني در وضعيت خوبي قرار نداريم، حال آنكه بهرهوري نيروي انساني عامل اصلي توسعه است.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزايش سهم ثبت اختراعات را از ديگر موارد ذكر شده در سند چشمانداز 20 ساله عنوان كرد و گفت: در حال حاضر بسيار كمتر از حد كافي ثبت اختراعات بينالمللي داريم در حالي كه استعداد مردم و جوانان كشورمان بسيار بيشتر از اينها است. لذا بايستي سهم اختراعات ما افزايش بالايي داشته باشد. همچنين مقالات علمي محققان بيشتر در نمايههاي معتبر جهاني چاپ شود.
هاشمي رفسنجاني همچنين به افزايش سرانه خدمات الكترونيكي به عنوان يكي از موارد تاكيد شده در سند چشمانداز اشاره كرد و گفت: طبق سند چشمانداز بايستي حداقل 35 درصد از خدمات كشورمان به صورت الكترونيكي عرضه شود؛ چرا كه يكي از ابزار بسيار خوب پيشرفت استفاده از خدمات الكترونيكي است.
وي با اشاره به تاكيد بر استفاده از فنآوريهاي پيشرفته و HIGH TECK (تكنولوژي برتر) در سند چشمانداز 20 ساله گفت: در حال حاضر كشورهاي پيشرفته مانند آمريكا، روسيه، چين و ژاپن به خوبي از تكنولوژيهاي برتر استفاده ميكنند و به خوبي ميدانند كه اگر تكنولوژيهاي درجه پايين حتي در اختيار جهان سوم هم باشد فاصله آنها با كشورهاي داراي تكنولوژي برتر نه تنها كاهش نمييابد، بلكه روز به روز اين فاصله افزايش خواهد يافت.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه اين كشورها همه تلاش خود را به كار ميگيرند تا تكنولوژيهاي برتر را به صورت انحصاري در اختيار داشته باشند، اظهار داشت: آنها به هيچ وجه نميخواهند كشورهاي جهان سوم و بخصوص ايران كه داراي مكتب بالنده و اهداف خاص بشري است به اين تكنولوژيها دست پيدا كند.
هاشمي رفسنجاني مساله انرژي را بسيار جدي و آيندهساز براي بشريت توصيف كرد و گفت: بحران قيمت نفت در حال حاضر به اين دليل است كه آمريكاييها سالها حفاري در سواحل خود و بهرهگيري از منابع نفتي آلاسكا را ممنوع كرده بودند تا در سالهاي آتي و در شرايطي كه بحران انرژي وجود دارد از آنها استفاده كرده و از اين نظر برتري خاصي نسبت به جهان داشته باشند، در حالي كه هم اكنون بحران قيمت نفت موجب شده بوش اجازه حفاري درسواحل و بخشهايي از آلاسكا را از نهادهاي قانونگذار آمريكايي دريافت كنند.
وي بحران انرژي را بسيار جدي دانست و افزود: در حال حاضر تا حدودي ارزاني نفت به دليل ارزان تمام شدن استخراج اين انرژي در جاهايي مانند خليج فارس و ... است.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام راه حل وضع انرژي موجود را استفاده از تكنولوژي هستهاي عنوان كرد و خاطرنشان ساخت: در حال حاضر در موضوع هستهاي با غرب درگير هستيم، در حالي كه آنها به خوبي ميدانند ما به دنبال بمبسازي نيستيم و در جنگ تحميلي نيز ثابت كرديم كه اهل استفاده از سلاحهاي غيرمتعارف نيستيم و اين را همه ميدانند؛ حال آنكه براي ايران مقدور بود كه به سرعت سلاح شيميايي توليد كند، اما هيچ وقت دست به اين كارهاي ضد بشري نزديم.
هاشمي رفسنجاني در ادامه سخنان خود به تكنولوژي گداخت و جوش هستهاي اشاره كرد و گفت: گداخت و يا جوش هستهاي بسيار مهمتر و سالمتر از شكافت هستهاي است كه در حال حاضر از آن استفاده ميشود؛ چرا كه منابع جوش هستهاي آب است و بسيار آسان، پرحرارت و مدل كار آن شبيه مدل كار خورشيد است.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه ما كارهاي مربوط به گداخت هستهاي را شروع كرديم، اظهار داشت: در اين مساله نيز غرب با ما مواجه خواهد شد، ولي در حال حاضر چون در اوايل كار هستيم، كاري ندارند.
وي با اشاره به اينكه ما ميتوانيم انحصار تكنولوژيهاي برتر را بشكنيم و اين رخنهاي است كه در مقابل سد سكندري كشورهاي داراي تكنولوژيهاي برتر ايجاد كردهايم، افزود: من از اول دولت خودم با فشارهاي آژانش مواجه بودم اما هميشه با تدبير و مذاكره از اين فشارها عبور ميكرديم.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه در حال حاضر به دليل نزديك شدن ايران به بهرهگيري درست از انرژي هستهاي فشارها بر ايران مضاعف شده است، گفت: بايد در عين حال كه مقاومت خود را افزايش ميدهيم؛ تدبير را به كار گيريم، چرا كه اينجا ميدان زورآزمايي نظامي و اقتصادي نيست بلكه جنگ مغزها است و بايستي با تدبير ميدان را مديريت كنيم و اين شدني است.
هاشمي رفسنجاني با اشاره به اينكه 25سال پيش از انقلاب كشورهاي غربي به خاطر اعتماد به شاه قصد داشتند ايران را به كشوري هستهاي تبديل كنند، اظهار داشت: اما بعد از رفتن شاه از ايران اين كشورها كارهاي خود متوقف كردند و ما از صفر كارهاي خود را شروع كرده و به اين مرحله از پيشرفت رسيديم.
وي در ادامه با اشاره به فشارهاي بينالمللي بر ايران، تأكيد كرد: ما مقاومت را از اسلام، قرآن، ائمه، پيامبران و رفتارهاي عملي امام راحل(ره) آموختهايم و در برابر فشارها مقاومت خواهيم كرد.
هاشمي رفسنجاني در پايان سخنان خود تأكيد بر مشخص شدن نقشه جامعه علمي كشور را يكي ديگر از موارد ذكر شده در سند چشمانداز 20 ساله عنوان كرد و افزود: با بندهاي ياد شده در سند چشم انداز 20 ساله ميتوانيم هدف دانايي محوري را كه در اين سند بدان تأكيد شده است، تحقق بخشيم.


منبع:فارس