نمایش نتایج: از شماره 1 تا 3 , از مجموع 3

موضوع: تقابل اراده ها , جنگ بي پايان استراتژيها

 1. #1
  کاربرسایت HAMIDREZA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۱
  نوشته ها
  1,606
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  تقابل اراده ها , جنگ بي پايان استراتژيها

  تقابل اراده ها , جنگ بي پايان استراتژيها

  زندگيانسان, بازي پيوسته اي است و اندرکشهاي وي با طبيعت و جامعه , آميزه اي ازهمزيستها و رقابتها , همکاريها و تقلبها است. اراده ها خلق مي شوند و هريک آبستن چالشي هستند که گاه سر چشمه در تنشهاي جانفرساي نيازي فروخوردهداشته يا برخاسته از فراز فزون خواهي برتري جويانه مالکان اراده هاست.

  اينديدگاه که اساس هر رفتاري که از عناصر تصميم ساز بازيها ( بازيکنان) سر ميزند, کاستن از تنشهاي ناشي از نيازهاي برآورده نشده است , با ماهيت بسيارياز بازيها هم خواني ندارد . شايد نيازها را بتوان نخستين و بنيادي ترينانگيزه به شمار آورد و به عنوان شرط لازم شکل گيري بازيها قلمداد نمود ,ليکن نمي توان پيچيدگي ذاتي و هوشمندانه بسياري از آنها را به خوبي توجيهکرد.

  اطلاق واژه نياز به دستاوردها و هدفهاي استراتژيک با اشکالاتي همراه است :

  الف)به قدري مفهوم نياز را عمومي و گسترده ميسازد که توان تفکيک ويژگيهايمنحصر به فرد هر پيشامد احتمالي را از دست داده و در تحليل بازيها بهسادگي از پيچيدگيهاي رفتاري و ذهني تصميم سازها صرف نظر مي نمايد .

  ب) بازي را در حوزه غرايز محدود مي نمايد.

  ج) نمود هاي مکانيزم خرد ورزانه تصميم سازي را کمرنگ مي سازد.

  د) تعادل را در مقابل تکامل قرار مي دهد.

  اماآيا تصميم سازي يک سازوکار خردورزانه است يا يک واکنش غريزي است؟ آيا ميتوان در دنياي وحوش , بازيهاي هوشمندانه شکار و شکارچي را به صرف يک نيازغريزي تحليل نکرد؟ در حاليکه در الگوي رفتاري هر يک از آنها , نمادهايتکامل يافته اي را مي توان ديد که از پشتيباني سيستمهاي بيولوژيکبسيارپيچيده اي برخوردار هستند. آيا مجاز نيستيم درحوزه مديريت نيروی کارصنايع توليدي از مدلهاي همزيستي و همکاري کلوني مورچگان الگو برداريم وهزينه هاي اتلاف منابع را به حداقل کاهش دهيم ؟

  جالب است گاهيشکارچيان دنياي وحش پس از تسخير شکار و طعمه آن را با ميل و اراده رها ميسازند. چرا؟ آيا مي توان اين رزمايش گربه سانان را در فرهنگ نيازها توجيهنمود.

  بياني ساده تر :

  در بازي شطرنج به دنبال ارضاء کدامنياز خود هستيم ؟ مسلما هر اسمي که داشته باشد يا با هر عبارتي که توصيفگردد, نمي تواند کليد صندوقچه استراتژي هاي برتر را در اختيارتان قراردهد.يکي از مسائل و موضوعات جالب در شطرنج , پارادوکس پيچيدگي مدلهاياستراتژيک در اين بازي و سادگي عناصر و هدف آن است. جالب تر اينکه گریکاسپاروف حريف قدرتمند رايانه شطرنج باز ( Deep Blue) اظهار می دارد کهدرهيچيک از بازيهايي که انجام داده است , بر اساس نتايج محاسبات رياضيتصميم نگرفته و به ذهن و احساس خود اتکا داشته است.

  شايد اين تجربهرا داشته باشيد که درسخت ترين شرايط بازي هنگاميکه ذهن خردورز وتحليلگرتان ناکام مانده و صحنه را رها مي کند. ناگهان با يک جرقه ذهني همهچيز حل مي شود . چه اتفاقي مي افتد؟ تحليل فرازماني ذهن ناخودآگاه ياواکنشي غريزي جهت کاستن از تنش نيازي کاذب ؟

  استراتژی را زاييدهخردورزي ذهن پويا بدانيم يا واکنش غريزه تحريک شده , پاسخي يکسان درموقعيتی ويژه است. تنها نمادها هستند که ماهيتهاي متفاوتي از کنشها وواکنشهاي انسان در بازيها ارائه ميدهند. بايستي اين نکته را عميقا درکنمود که واقعيت در وجوه مختلف منشور استراتژيها با هر چهره اي که نموديابد , خواه به صورت مدلهاي محاسباتي وتحليلهای رياضي و خواه در چنبرهمفاهيم پيچيده واژه ها و گزاره ها , اعتبار خود را حفظ کرده و ادراک رانخواهد فريفت. مدلها , الگوهايي از واقعيتها هستند که با نمادها شکلميگيرند و از زاويه خرد ورزانه فرآيند تصميم سازي قابل بررسي و تحليلهستند .

 2. #2
  کاربرسایت HAMIDREZA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۱
  نوشته ها
  1,606
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: تقابل اراده ها , جنگ بي پايان استراتژيها

  مدلها , مينياتوري از شرايط و موقعيتها

  در اصل مدلها , نمادهايي هستند که بر اساس آنها مي توان الگوي ذهني استراتژيست را براي شرکت در فرآيند تصميم سازي شکل داد . تامين بهترين شرايط جهت دستيابي به سه ويژگي اصلي تصميم سازي يعني سرعت و دقت و تکرار ناپذيري منوط به انتخاب و شکل دهي مدلي مناسب است و استراتژيست بدون الگو گرفتن از مدلها توانايي گزينش استراتژي برتر را نداشته و به همين دليل در بيشتر تجربه هاي اول (در فقدان مدلي مناسب) با احتمال بالاتري شکست ميخورد. مدلها , نقشه گذر از لحظات تصميم هستند .

  مزيت مدلها:

  1- سادگي مدلها در مقايسه با عناصر واقعي و ترکيب پيچيده آنها , امکان بررسي و تحليل شرايط را در زماني کوتاه فراهم مي سازد .

  2- نقش عوامل موثر بر ارزش بازي را تعيين نموده وعناصر بي اثر يا کم اثر را مشخص مي نمايند.

  3- با تعبير , تفسير يا تحليل مدلها , امکان شناخت درستي از استراتژيهاي اتخاذ شده فراهم ميگردد ( به ويژه در استراتژيهاي جمعي). صدور "بيانيه ماموريت" پس از تعيين اهداف استراتژيک در سازمانها , بيانگر ويژگيهايي از مدل است که اهداف بر اساس آنها شکل گرفته و تصميم سازي شده است

  4- مدلها فراتر از زمان, امکان بازسازي چيدمانهاي مختلف پيشامدهاي ناشي از ترکيب تصميم ها را فراهم مي سازد پيش از اينکه فاز برنامه ريزي و اجرا آغاز گردد.

  5- مدلها قادر به توجيه نحوه انتخابهاي غريزي از گزينه هاي استراتژيک هستند.

 3. #3
  کاربرسایت HAMIDREZA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۱
  نوشته ها
  1,606
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: تقابل اراده ها , جنگ بي پايان استراتژيها

  گريزي به تعاريف جا افتاده :

  { انواع استراتژيها :

  استراتژيهاي فردي : در بازيهاي تک بازيکن با هدف تامين منافع فردي شامل تمامي گزينه ها تصميم آن بازيکن ميگردد.

  استراتژيهاي جمعي : در بازيهاي چند بازيکن تعريف مي گردد که با هدف توزيع منافع يا تامين سينرژيک سود , گروه ( تيمي) را تشکيل داده اند. همواره استراتژي هاي جمعي توسط تک تک بازيکنان هم تيم شکل نمي گيرد ليکن توسط اعضاء همگروه پذيرفته مي شود. غالبا استراتژي جمعي توسط موثرترين عضو يا اعضاء تيم شکل گرفته , گزينش شده و توسط سايرين پذيرفته و صحه گذاري مي گردد. ميزان همکاري بازيکنان در گروه و وفاداري ايشان به استراتژی جمعي به منافعي که اين همکاري براي ايشان دارد در مقايسه با امتيازهاي استراتژی هاي فردي وي باز ميگردد.

  سينرژي : منطقي است که بر اساس آن ارزش حاصل از جمع اجزاء از جمع جبري آنها بيشتر است.

  مثال: در مقاومت مصالح , آب و پودر سيمان و شن به تنهايي تحمل پذيري هاي متفاوتي نسبت به اعمال بار دارند ليکن در نتيجه ترکيب و تشکيل بتن مقاومت آن با جمع مقاومت هر يک از اجزاء تشکيل دهنده قابل مقايسه نخواهد بود. }

  انواع مدلها :

  1- مدلها بر اساس ساختار رياضي و محاسباتي (تحليلي )

  2- مدلها بر اساس گزاره ها و مفاهيم آنها ( تفسيري )

  3- مدلها بر اساس نحوه ادراک عناصر تشکيل دهنده بازي بر اساس نمادهاي غريزي (تعبيري )

  مدلهاي رياضي:

  مدلهاي رياضي با پارامترهاي تصميم ( منابع ) , روابط بين آنها و هدفي که به صورت وضعيتهاي اپتيمم تعريف ميگردد, شناخته می شوند..

  جهت آشنايي با اين مدلها و روشهاي تصميم سازي , مبحث پژوهش عملياتي ( OR ) را مطالعه نماييد.

  مدلهاي گزاره اي:

  در اين مدلها گزاره ها ( شامل واژه ها و ترکيب آنها ) مفاهيمي را القا ميکنند که در گزينش بهترين استراتژيها راهگشا هستند. متداول ترين مدلهاي گزاره اي , ضرب المثلها , داستانها و افسانه ها هستند. گاه يک ضرب المثل مي تواند با اتکا به باور افراد, آنهارا براي اتخاذ يک استراتژي خاص ترغيب و يا منصرف نمايد. در بازيهاي مديريت مدلهاي گزاره اي در کنار مدلهاي رياضي ترکيب ايده آلي هستند که امکان اتخاذ بهترين استراتژي را فراهم مي سازند .

  نقش کلمه ها و ارتباط اين نمادها با عناصر واقعيي که ارزش بازي تابعي از تغييرات آنهاست و مفاهيمي که غالبا سعي در پيش بيني و پيش گويي ( برآورد) نتايج چيدمان پيشامدها دارند , به همان اندازه که سودمند هستند, مي توانند انحرافي و زيان آور باشند. محدود شدن در قالب مفاهيمي خاص که بر گرفته از پندارها و انگاره ها هستند ( مفاهيم سنتي و عرفي , اصول اخلاقي و ...) علاوه بر کوچک کردن دامنه تصميم سازي ( باحذف استراتژي هاي برتر به دليل مغايرت با مفاهيم اعتقادي يا فقدان استراتژي هاي برتر به دليل نا آگاهي و ناتواني ذهني در خلق فاکتور های متنوع تصميم ) در ارزش بازي نيز مي توانند موثر واقع شوند. از طرف ديگر آگاهي از مباني اعتقادي و باورهاي حريف ميتواند موقعيت قابل پيش بينيي را در اختيارتان قرارداده و بازي را يک طرفه و به نفع شما آگاهانه نمايد.

  مدلها همانگونه که راهگشا هستند در بسياري از موارد فريبنده و نا همگون با وضعيت بازي بوده و برآورد نادرستي از احتمال ترکيب گزينه ها و گزيده ها فراهم مي سازند.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. جستجو و دسترسی سریع به سایت ها
  توسط HAMIDREZA در انجمن هك و امنيت
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۲۷ خرداد ۸۷, ۲۰:۰۶
 2. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: یکشنبه ۱۸ فروردین ۸۷, ۱۸:۴۳
 3. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۱۶ مهر ۸۶, ۲۳:۴۲

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •