عنصر و رنگ چشم سوم - دکتر مطلب برازنده
مآخذ: کتاب متافیزیک و چشم سوم، تآلیف مطلب برازنده، انتشارات نوید
در مباحث هاله شناسي هر يك از چاكراهاي اصلي با يك عنصر خاص در ارتباط بوده، نوساناتي با فركانس‎هاي مشخص بروز مي‎دهند، اين فركانس‎ها بسته به نوع چاكرا، يكي از رنگ‎هاي اصلي طيف هفت رنگ را در ذهن ما يادآور مي‎شود. چشم سوم توسط عنصر نور كنترل ميشود و رنگ آن نيلي است. نور داراي دو وجه فيزيكي و متافيزيكي است. وجه فيزيكي نور همان نور خورشيد، ساير ستارگان و نورهاي مصنوعي مانند نور لامپ ميباشد. وجه متافيزيكي نور، خود نيز داراي مراتب و درجات مختلفي است. ميتوان گفت كه نور در هر يك از بخشهاي هفتگانه جهان داراي نمود و تجلي خاص آن بخش ميباشد.
تأثيرات رنگ نيلي مانند رنگ آبي اما تا حدي شديدتر است. رنگ نيلي غدهي پاراتيروئيد را تحريك كرده، غدهي تيروئيد را مهار مي‎كند. در نتيجه با تأثيرات نور نيلي بر غدهي تيروئيد و مهار آن، توليد هورمون تيروكسين نيز كاهش يافته و اين خود باعث كاهش متابوليسم و در نهايت كاهش توليد انرژي در سلولهاي بدن ميشود.
رنگ نيلي در بهبود احتقان چشمها، گوشها، بيني، ريه و معده ارزشمند است. رنگ نيلي باعث كاهش خونريزي، التهاب، خشونت و تحريك‎ پذيري مي‎شود. همچنين برخي معتقدند اين رنگ در كار جن‎گيري مفيد و با ارزش است. نور سفيد و نور نيلي در درمان جنزدگي بهكار مي رود.
رنگ نيلي با غدهي هيپوفيز ارتباط دارد و بر سيستم عصبي تأثير مي‎گذارد. اين رنگ باعث بازسازي سلولها و التيام كالبد اثيري مي‎شود. رنگ نيلي يا بنفش در هنگام شب براي خواباندن بچه‎ها مفيد است و مي‎تواند كابوس‎هاي شبانه و سردرد را بهبود بخشد.
رنگ نيلي روشن اغلب در مداواي شب ادراري كمك كننده است. اين رنگ همچنين مي‎تواند در اين موارد مفيد واقع شود: بهبود درد، ضعف بينايي، عدم تمركز، اسهال، مشكلات ذهني، تحريك پذيري روده‎ها، خستگي روحي، رهايي از الگوهاي منفي، تحريك تنفس، ذاتالريه، برونشيت، آسم، تشنج كودكان، وسواس، ناراحتيهاي ذهني و ...
منبع: سايت "مطالب منتخب از کتابهای متافیزیک تآلیف شده توسط دکتر مطلب برازنده"