*صبر و تحمل*
*شيريني رفتار*
*تصميم گيري و اراده *
*ثبات راي *
*دقت عمل *
*واقع گرايي*
*احساس همبستگي *
*احساس هم دردي *
*سنجش*
*دقت*