چاکراها
در هاله انسان مراکزی برای ورود و خروج انرژی وجود دارد که چاکرا ناميده می شود. کلمه چاکرا ( Chakra ) به معنی چرخ می باشد. شکل چاکرا به صورت يک قيف بزرگ در حال چرخش است، که ابتدای آن به سمت بدن می باشد. تعداد اين نقاط ( چاکراها ) در هاله انسان بسيار زياد می باشد و تا چند هزار عنوان گرديده است. مهمترين آنها 7 چاکرا می باشد که به چاکراهای اصلی معروف می باشند و در امتداد مغز و نخاع قرار دارند.
در کنار اين هفت چاکرای اصلی و مهم که هريک با عضو ها ی مهم بدن و غدد درون ريز در ارتباط می باشند، 21 چاکرای فرعی نيز وجود دارد که بعضی از آنها در ريکی مهم و دارای کاربرد فرآوان می باشد از جمله دو چاکرای فرعی واقع در کف دستها که محل اصلی خروج انرژی ريکی می باشد و دو چاکرای فرعی در کف پاها، همچنين دو چاکرای فرعی منطبق بر چشم ها، در ريکی و تمرينات و تکنيک های آن اهميت فرآوان دارند.
تحقيقات دانشمندان نشان دهنده نقش مهم انديشه در موفقيت و سلامتی انسان می باشد و حاکی از آن است که انديشه ريشه اعمال ما است. هيچ عمل و رفتاری بدون انديشه از انسان صادر نمی شود و آنگونه که مولوی می¬گويد انسان چيزی جز انديشه نيست.
ای برادر تو همه انديشه ای مابقی خود استخوان و ريشه ای
گر بود انديشه ات گل گلشنی ور بود خاری تو هيمه گلخنی
انديشه ها مانند بذر هايی هستند که در سر زمين مستعد ذهن به زودی امکان رشد می¬يابند. عجيب اينکه سر زمين ذهن استعداد رشد هر نوع انديشه را دارد، خواه انديشه های منفی و مخرب و يا انديشه های مثبت و سازنده، بنابراين هر بذر انديشه که در اين زمين مستعد کاشته شود و يا ناخواسته در زمين ذهن بيفتد و فرصت رشد پيدا کند، بزودی به ثمر می نشيند و محصول خود را توليد میکند و به صورت عمل و رفتار، اوضاع و شرايط تجلی می يابد.
انديشه های مثبت، سازنده و نيک ميوه های نيک و مفيد ببار می¬آورند، و منجر به عادات مهربانی و رفتار آرام میشوند و شرايط مساعد و دلخواه ببار می¬آورند، حاصل انديشه های منفی و مخرب، عادتهای زشت و زيانبار خواهد بود. انسان محصول انديشه های خود را برداشت می کند، خواه نيک و خواه پليد.
موفقيت و کاميابی حاصل انديشه های سرشار از شهامت، اعتماد به نفس، عزم و اراده استوار می باشد. رفتار پاک و سالم حاصل انديشه های پاک می باشد. سخت کوشی تلاش و پشتکار حاصل انديشه های سرشار از نيرو می باشد. اگر انديشه انسان توانمند و قدرتمند باشد انسان توانمند و قدرتمند است، اگر انديشه های انسان حقير و سست باشد انسان حقير، ضعيف و سست خواهد بود.
انديشه های لبريز از اعتماد به نفس، عزت نفس و قدرت اراده، انسانی با عزت نفس و اعتماد به نفس بالا و اراده ای پولادين می سازد که هيچ کاری برای او محال و نشدنی نيست و دست يافتن به هيچ هدفی دور از دسترس نمی باشد.
انسان خلاق و با هوش و زکاوت محصول انديشه¬های سرشار از خلاقيت، هوش و زکاوت است.
بنابراين يکی از راه های مهم تغيير وضعيت هاله و چاکراها تغيير انديشه های حقير و تبديل آن به انديشه های استوار و قدرتمند است. چون انديشه سر چشمه عمل و منشاء رفتار ماست با دگرگون کردن انديشه ها اعمال و رفتار ما نيز دگرگون می شود و اين اثرات در سيستم انرژی انسان کاملا قابل مشاهده، ثبت و اندازه گيری است.
به شما عزيزان موکدا توصيه می نماييم که با عزم و اراده ای محکم و با انديشه های لبريز از نشاط، اميد و قدرت در جهت بهبود وضعيت خود و افزايش توان فردی خود بکوشيد که توانايی های شما و ميزان موفقيت های شما حد و مرزی ندارد.منبع: سايت "راه ميان بر"