مكان چشم سوم - دکتر مطلب برازنده
مآخذ: کتاب متافیزیک و چشم سوم، تآلیف مطلب برازنده، انتشارات نوید
چشم سوم ساختاري در كالبد اثيري ما مي‎باشد. دانشمندان معتقدند كه كالبد اثيري يك تودهي حاوي حدود (چهار ضربدر ده به توان بیست و یک) ذرهي اثير است و دورهي حيات آن بهطور متوسط حدود (ده به توان بیست و دو) سال است. كالبد اثيري با اسامي ديگري همچون كالبد لطيف، كالبد ظريف، كالبد نوراني، كالبد شفاف، كالبد ستارهاي، كالبد اختري، كالبد آسترال، همزاد، پرياسپيريت، روانپوش، بدن برزخي و بدن مثالي خوانده مي‎شود. اين كالبد در شكل ظاهري بسيار شبيه كالبد فيزيكي است. ولي نسبت به كالبد فيزيكي رقيق‎تر و لطيفتر مي‎باشد. كالبد اثيري از جنس ماده نيست، بلكه از جنس و ماهيت خاصي به نام «اثير» يا «اتر» مي‎باشد. اثير در لغت به معني عالي، برگزيده و مكرم آمده است. در متافيزيك اثير به معني ماهيت لطيف و غير مادي است كه بوجود آورندهي كالبد اثيري ميباشد. (گرمي تن را همي خواند اثير)
ماده داراي سه حالت جامد، مايع و گاز است. در حالت جامد مولكولها به شكل بسيار فشرده ومنقبض در كنار هم قرار مي‎گيرند. در حالت مايع فشردگي مولكولها كمتر ميشود و در حالت گاز اين فشردگي بسيار كاهش مي‎يابد، بهطوري كه گازها در يك فضا پراكنده ميشوند و تمام آن فضا را در بر مي‎گيرند. به بيان سادهتر مي‎توان گفت كه اثير، يك ماهيت فراتر از گاز مي‎باشد. به عبارت ديگر اثير رقيق‎تر و منبسط‎تر از گاز است، به همين دليل اثير تمام قسمتهاي جهان اثيري را در بر گرفته است، همان طور كه گازها تمام بخشهاي كرهي زمين را دربر گرفته‎اند و در همه جاي آن نفوذ كرده‎اند. كالبد اثيري در حال حاضر با ما و در انطباق با كالبد فيزيكي ما قرار دارد، ولي افراد معمولي آن را احساس نمي‎كنند. كالبد اثيري همان تصويري است كه در خواب از خودمان و يا ديگران مي‎بينيم.
چشم سوم يك ساختار فيزيكي نيست و نبايد در كالبد فيزيكي به دنبال آن باشيم، چرا كه در اين كالبد چيزي نخواهيم يافت. وقتي كالبد اثيري و كالبد فيزيكي بر هم منطبق مي‎شوند، محل قرار گرفتن چشم سوم در كالبد اثيري منطبق بر وسط پيشاني در جسم فيزيكي مي‎شود. البته براي رسيدن به محل دقيق چشم سوم بايد از وسط پيشاني حدود پنج سانتي‎متر به داخل و عمق پيشاني و به زير مغز نفوذ كرد. چشم سوم ماوراي مكان و زمان در انديشه است.
پس چشم سوم، ساختاري است كه وجود خارجي دارد، داستان و افسانه نيست، اما وجود آن فيزيكي و مادي نميباشد، بلكه متافيزيكي و اثيري است. بعضي افراد به اشتباه فكر ميكنند فقط چيزهاي فيزيكي وجود خارجي دارند.
مر دلم را پنج حس ديگر است حس دل را هر دو عالم منظر است.
منبع: انجمن متافيزيك راه ميان بر