عوامل اثرگذار بر چشم سوم - 1 - دکتر مطلب برازنده
مآخذ: کتاب متافیزیک و چشم سوم، تآلیف مطلب برازنده، انتشارات نوید
عوامل زيادي از جنس طبيعي و يا فوقطبيعي ميتوانند بر چشم سوم اثر بگذارند. اين اثرات ميتوانند مثبت يا منفي، دايم يا موقت، مطلق يا نسبي و كمّي يا كيفي باشند. مهمترين عوامل اثر گذار بر چشم سوم عبارتند از: سن، جنسيت، سلامت و بيماريِ جسم، روان و روح، علم، ايمان، گناه و معصيت، عوامل محيطي مانند رنگ، نور، صوت و درجه حرارت، كار و شغل، موسيقي، دوست و همنشين، ارتباطاتِ فيزيكي، عاطفي و ذهني، تنفس، ورزش، دودِ ماشين، كارخانجات، سيگار و مواد مخدر، مشروبات الكلي، آب شرب، خوراكي و ميوهها، افكار، اعمال و گفتار انسان، خواب و استراحت، سنگها و بلورها، جواهرات، فلزات، عطرها، روغنها، استاد، مربي و معلم، ستارگان و سيارهها، زمين و ماه، امور فردي، اخلاقيات، تحريكات ذهني و عاطفي، امور هنري، تلقينات و ...
عوامل اثرگذار مثبت:
برخي عوامل بر چشم سوم اثرات مثبت داشته، باعث فعال‎سازي آن ميشوند و يا باعث ايجاد تعادل در آن مي‎گردند. برخي عوامل ديگر نيز بسته به شرايط و يا نحوهي استفاده ميتوانند اثرات مثبت بر آجنا اعمال كنند.
موسيقي مي‎تواند تيغ دو لبه باشد و بر هاله و چاكراها تأثيرات مثبت و يا منفي بگذارد. موسيقي‎هاي آرام، موسيقي‎هاي سنتي و در كُل موسيقي‎هايي كه با ريتم كيهان در هماهنگي‎اند، بر چاكراها و چشم سوم تأثير مثبت مي‎گذارند. آنچه نويسنده اين كتاب به كرات آزمايش و تجربه كرده است، تأثيرات مثبت موسيقي‎هاي سنتي استاد عليرضا افتخاري، خوانندهي اهل دل مي‎باشد. برخي از آثار بتهوون و ياني نيز اين تأثيرات را دارد. «ريچارد وبستر» در كتاب «هاله نوراني» به برخي از موسيقي‎هايي كه اين اثر را دارند، اشاره مي‎كند. نُت موسيقي «لا» نيز باعث تحريك آجنا ميشود.
بلورها مي‎توانند سبب برقراري تعادل در چاكراها شوند. بلورها قدرت زيادي براي جذب و انتقال سريع انرژيهاي مثبت و منفي دارند، همچنين در جذب و انتقال سريع احساسات نيز نقش دارند. پس هنگام استفاده از بلور بايد دقت نماييد، كه در محيط‎هاي داراي انرژي منفي و در كنار اشخاص با انرژي منفي قرار نگيرد، چون بلورها سريعاً انرژي منفي آنها را جذب كرده، به شما منتقل مي‎كنند. در صورتي كه از بلور براي برقراري تعادل در چاكراها استفاده مي‎كنيد، بايد در زير لباس و در تماس مستقيم با پوست بدن قرار گيرند.
رنگ بلور عامل مهمي براي انتخاب آن با توجه به چاكراي مورد نظر مي‎باشد. در اين راستا بهتر است رنگ بلور با رنگ چاكرا متناسب باشد. «بلور شفاف كوارتز» معروف به «دُرّ كوهي» براي تمام چاكراها مفيد است. براي چشم سوم علاوه بر كوارتز مي‎توان از سنگهاي لاجورد، ياقوت آبي، ياقوت ارغواني، ياقوت كبود، چشم شاهين، سنگ ماه و يشم استفاده نمود. همچنين بلور فلوريت، سوداليت، سلينيت، آزوريت، سوگوليت و پريدوت از جمله بلورهاي مفيد براي چشم سوم مي‎باشند.
آجنا با ستارهي زهره در ارتباط است، همچنين با فلز مس تحريك ميشود. مس با متعادل كردن انرژيهاي چشم سوم، آرامش خاصي را در انسان ايجاد ميكند.
استفاده از عطر در اسلام بسيار توصيه شده است. در سيرهي عملي پيامبر گرامي اسلام و ائمه اطهار عليهمالسلام نيز ديده ميشود، كه به عطر علاقهي فراوان داشتهاند و از آن استفاده مينمودند. مولاي مؤمنان و عابدان و زاهدان و عارفان حضرت علي عليهالسلام از بوي خوش با نام افسون ياد فرمودهاند. همچنين نبي مكرم اسلام ـ كه سلام و صلوات بر او و خاندانش باد ـ بوي خوش را تقويت كنندهي قلب ميدانند. صادق آل محمد عليهالسلام ميفرمايند كه: «رسول خدا براي عطر بيشتر از غذا خرج مي كرد.» (ترجمه ميزان الحكمه، ح11317، 11322 و 11321)
شيخ جليل القدر، عارف بالله، حاج ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي (قدس سره) در كتاب ارزشمند «اسرار الصلوه» ميفرمايند: «... فضيلتي كه براي بوي خوش بيان شده بهخاطر شرافت عقل است زيرا عطر مغر را تقويت ميكند و آن را از فساد حفظ مينمايد...» (ص 111). در بين مواد معطر، عود تأثير مثبت بر آجنا دارد. ساير تركيبات مفيد براي فعال سازي آجنا شامل ريحان، چوب سدر، كافور و اُكاليپتوس مي‎باشد.
در بين مواد غذايي نيز، خوراكي‎هايي به رنگ نيلي مانند انگور سياه، آلوسياه و شاه توت مفيد است. همچنين مصرف آبي كه به مدت چهار ساعت در ليوان نيلي رنگ در معرض آفتاب بوده و يا مصرف آبي كه به مدت چهار ساعت از پشت شيشه نيلي رنگ نور آفتاب به آن تابيده، مفيد و مؤثر است.
كم خوردن و نخوردن، كم خوابيدن و نخوابيدن، كم حرفزدن و سكوت و خلوت و تنهايي نيز اثرات بسيار خوبي بر تحريك و فعال سازي آجنا دارند، مشروط بر اينكه اين عوامل را به خوبي شناخته و زير نظر استاد عمل شود. مشروح موارد مذكور در فصل «متافيزيك و پرورش نيروهاي درون» از كتاب «رخنه در اسرار متافيزيك» آمده است. اين عبارت زيبا را بهخاطر بسپاريد: بخوريد تا زنده بمانيد نه زنده بمانيد تا بخوريد.
منبع: سايت "مطالب منتخب از کتابهای متافیزیک تآلیف شده توسط دکتر مطلب برازنده"