فعال سازي چشم سوم - دکتر مطلب برازنده
مآخذ: کتاب متافیزیک و چشم سوم، تآلیف مطلب برازنده، انتشارات نوید
اكثر كساني كه روي چشم سوم كار مي‎كنند و آن را فعال مي‎نمايند، ديد تازه‎اي نسبت به زندگي پيدا مي‎كنند. كساني كه با اين چاكرا هماهنگ شده باشند، بر خود تسلط پيدا مي‎كنند و منشاء انرژي معنوي، شهود، خرد، ادراك و زيركي قابل توجهي خواهند شد.
به خاطر بسپاريد كه فعال سازي چشم سوم، يك شبه محقق نميشود، بلكه اين روند به سالها وقت، صبر، حوصله و همت فراوان احتياج دارد. گاهي اوقات باز شدن كامل آجنا ممكن است تا چهل سال طول بكشد. فعال شدن چشم سوم يك روند تدريجي است. چشم سوم بسته مانند يك سد ميماند كه بايد ابتدا در آن يك روزنهي كوچك ايجاد كرد، سپس اين روزنه را به يك سوراخ تبديل نمود، بعد از آن اين سوراخ را بزرگ كرد، آنگاه با توسعه سوراخ يك سوراخ قطور به وجود آورد و در نهايت اين سوراخ عظيم در اين سد ميتواند به تخريب كامل سد منتهي گردد.
بديهي است ترك محرمات و مكروهات و عمل نمودن به واجبات و مستحبات، بهترين و مطمئنترين اثرات مثبت را بر چشم دل اعمال كرده، موجب تحريك و فعال نمودن آن ميشود ، مشروط برآنكه به ظاهر و باطن اعمال مذكور توجه گردد.
چشم سوم در بدو تولد در نوزادان باز و فعال است ولي به تدريج بسته و غير فعال ميشود. ظاهراً روند بسته شدن آجنا همزمان با بسته شدن ملاج سر اتفاق ميافتد. البته اين بسته شدن به صورت كامل و مطلق نميباشد. علت اصلي اين انسداد تعلّقات دنيايي ميباشد، كه در كودكان به گونهاي و در بزرگسالان به گونهاي ديگر جلوه ميكند. در عدهي كمي از كودكان، چشم سوم، همچنان تا سنين بالا باز ميماند.
خانمها به نسبت آقايان به مسايل معنوي و امور ماورايي علاقهي بيشتري نشان ميدهند. همچنين فعاليت چشم سوم بهطور كلي در خانمها بيشتر از آقايان ميباشد. خانمهايي كه تمرينهاي فعال سازي آجنا را انجام ميدهند، خيلي سريعتر از آقاياني كه همان تمرينها را انجام ميدهند، به نتيجه ميرسند. اين پديده طي سالهاي زياد تدريس نويسنده اين كتاب در كلاسهاي تئوري و عملي نيز تجربه شده است. به نظر ميرسد كه چشم سوم در بيشتر زنان هنگام زايمان طبيعي به صورت موقت باز ميشود.
در روند فعال سازي چشم سوم ممكن است در تماس با آگاهي ذهن، نور جلوه‎گر شود. اين نور ابتدا به صورت دايره‎اي و گاهي مانند شعله شمع ديده مي‎شود. ظهور اين نور در چاكراي آجنا، نشانهي پيشرفت يك رهرو در مسير اوست. مردم اغلب احساس نور در چاكراي آجنا را با عبارات مختلفي تعبير مي‎كنند. نور اصلي و واقعي در مرحلهي سامادهي رؤيت مي‎شود. سامادهي بالاترين مرحلهي روحي است، در اين مرتبه هيچ آغاز يا پاياني وجود ندارد و آنچه هست، حقيقت، آگاهي و سعادت بي‎پايان مي‎باشد. نورِ آجنا، تجربه‎اي است كه آغاز حيات معنوي را نشان مي‎دهد، اما نور سامادهي تجربه‎اي بي‎بازگشت مي‎باشد. هنگامي كه نور آجنا پديدار مي‎گردد، توصيه مي‎شود كه به تمرين‎هاي مراقبه‎اي پرداخته، آگاهي روي چشم سوم متمركز گردد، تا اينكه آگاهي با نور آميخته شود.
وقتي نور آجنا بيدار مي‎شود، درخششي فزآينده پيدا مي‎كند، تا حدي كه درخششي برابر با هزاران خورشيد مي‎يابد. نور سفيد چاكراي آجنا بي‎نهايت قدرتمند است. انسان مي‎تواند با قدرت اراده، آگاهي خود را به جاهاي دور بفرستد و اطلاعاتي كسب كند. به واسطهي همين نور الهي است كه جويندگان معنويت نسبت به خداي خود بصيرت پيدا مي‎كنند. صادق آل محمد عليهالسلام ميفرمايند: «نور را جستم، آن را در گريه و سجده يافتم.»
نورِ نورِ چشم، خود نورِ دل است نور چشم از نور دلها، حاصل است
باز نورِ نور دل، نور خداست كو زرنگ و عقل و حس، پاك و جداست
«در كتاب ـ اثبات الوصيه مسعودي ـ خطبهاي از اميرالمؤمنين عليهالسلام نقل شده كه قسمتي از آن، اين است: اي خداوندي كه سبحان و پاكي، كدام چشم توانايي مشاهده روشنائي نورت را دارد و صعود به سوي نور تابناك قدرتت را مييابد و كدام فهم و درك را چه امكاني است جز چشماني كه تو خود از آنها پردهبرداري فرمودهاي و حجابهاي كوري را از آنها برگرفتهاي؛ پس ارواح آنها در حال صعود به اطراف بالهاي آن ارواح هستند؛ پس آنها تو را در اركان وجودت ميخوانند و در انوار عظمتت فرورفتهاند و از اين عالم خاكي بالا آمده و به كبرياي تو نگريستهاند...» (طريق عرفان، ص135)
گر نكشم به چشم تو، نور زكحل خويشتن
چشم تو درك كي كند، حضرت كبرياي من
با بيدار كردن چاكراي آجنا، مي‎توان شكل واقعي كالبد اختري را درك كرد. با مراقبه روي چشم سوم مي‎توان قدرت بهدست آوردن همهي خواسته‎ها را كسب نمود، چون فرماني كه از آجنا صادر شود، بايد به اجرا درآيد، به همين دليل است كه اين چاكرا را آجنا به معني «دستور» ناميده‎اند.
نوري كه ضمن مراقبه از چاكراي آجنا ساطع مي‎شود، از نيروي ذهن منشاء مي‎گيرد و از طريق آجنا متمركز مي‎شود. خواسته‎هاي ذهن از طريق آجنا عمل مي‎كنند، بنابراين كساني كه با بيدار كردن آجنا، اين گذرگاه را گشوده‎اند، انسانهاي بزرگي هستند كه مي‎توانند كارهاي بزرگ انجام دهند. آجنا مجراي قدرت اراده انسان است. از اين مجرا مي‎توان دعاي خير خود را نثار بشريت كرد و پيام‎هايي براي اهداف خيرخواهانه و برقراري صلح در جهان فرستاد. پس آجناي فعال مجرايي براي عملكرد اراده در جهان مي‎سازد، اين قدرت مي‎تواند به دو گونه سازنده يا مخرب به كار گرفته شود. فرم مخرب آن همان جادوي سياه است، كه افراد شيطاني از آن استفاده مي‎كنند.
با آرامش و تحمل سختي‎ها، با قدرت رياضت و با كار سخت مي‎توان چشم سوم را بيدار كرد و سطوح و ابعاد جديدي از آگاهي را در برابر خود گشود. توجه نماييد كه رياضات به دو نوع شرعي و باطله تقسيم ميشوند. رياضات شرعي آنهايي است كه با فرهنگ اسلامي سازگار بوده و عرفاي شيعي نيز بدان عمل مينمودهاند. رياضات باطله با احكام شريعت تضاد داشته و از طرف بزرگان ديني مردود شمرده شدهاند.
يگانه فيلسوف عصر، عارف بالله، علامه، آيت الله سيد محمد حسين طباطبايي در كتاب «رساله الولايه» ـ كه به تعبير آيت الله جوادي آملي بهترين اثر علامه است ـ دست برداشتن از رياضتهاي شرعي و روي آوردن به رياضتهاي سختِ غيرشرعي را يك نوع فرار از سختتر به آسانتر ميدانند. از نظر ايشان تبعيّت و فرمانبرداري از شرع، نفس كُشي دايمي و تدريجي است و مادام كه نفس موجود باشد، رياضتهاي شرعي نيز بايد انجام گيرد. اما رياضتهاي سختِ غيرشرعي، قتل دفعي و غير تدريجي نفس به شمار ميآيد و براي همين اين رياضتهاي سختِِ غيرشرعي در اصل آسانتر و كمايثارتر است. (طريق عرفان، ص80)
تا چشم بر ندوزي از آنچه در جهان است
در چشم دل نيايد چيزي كه مغز جان است
هنگامي كه دستهايتان را در برابر چشمهايتان نگه مي‎داريد يا به سادگي چشمهايتان را مي‎بنديد و از ناحيه اطراف مركز پيشاني آگاه مي‎شويد، جرقه‎هايي از نور مانند چشمك زدن ستارگان مي‎بينيد، يا شايد نوري سفيد و ضربان‎دار يا حلقه‎اي از نور رنگين ببينيد. همان طور كه در حالت خواب، رؤيا مي‎بينيد در حالت مراقبه نيز مي‎توانيد به چنين بصيرتي دست پيدا كنيد.
گاهي شگفت انگيزترين اشعار، ناگهان در ذهن جاري مي‎شود يا وقتي كه روي مسئلهاي بهطور مداوم كار مي‎كنيد تا كاملاً خسته ميشويد و عقب نشيني مي‎كنيد، در يك چشم برهم زدن راه حل مانند جرقه‎اي خورشيد‎سان در ذهن شما پديدار مي‎شود. همهي اين پديده‎ها مربوط به فعاليت نامحسوس ذهن در سطح ناخودآگاه است. ارتباط بين ضمير آگاه و اين گونه پديده‎ها از طريق آجنا برقرار مي‎شود.منبع: سايت "مطالب منتخب از کتابهای متافیزیک تآلیف شده توسط دکتر مطلب برازنده"