آگاهی از اختلاف رنگها ورموز چاکراها برای کسانی که به تمرینات ریکی و کندالینی و کریا یوگا میپردازند لازم است.هر چاکرا شکل خاص و زیبائی دارد که در بیداری شخص مشاهده میگردد. هر چاکرا دارای رنگ، شکل، مانترا (ذکری که انرژی را در جهت خاصی تشدید می کند) و موقعیت خاصی است که با یک سلسله تجارب که با آن پیوند دارد مشاهده میشود.از آنجا که نیایش های محرمانه وسیستم های روحی برای نشان دادن چاکرا ها رموز مختلفی را به کار گرفته اند، در تانترا (نوعی فلسفه شرقی که بر پایه اصول یکتا پرستی استوار است وخدای بی شکل را شکل دهنده همه چیز میداند) و یوگا هم به همین صورت عمل میشود و در گل نیلوفر (لوتوس) توصیف میگردند. گل نیلوفر بسیار پر مفهوم است وبه سه سطح زندگی که انسان باید از آنها عبور کند اشاره مینماید.1- مرحله یا حالتهای جهل2- آز، کوشش 3- تنویر فکر یا آگاهی بالا.رویش و وجود نیلوفر بر سه سطح لجن، آب و هوا است. در لجن جوانه میزند و آن جهل است. در آب رشد می کند وسعی بر رسیدن به آب دارد که همان کوشش و آز است. سرانجام خودش را رویه آب میرساند و به طور مستقیم از روشنائی خورشید استفاده میکند که مرحله تنویر فکر است.بنابراین نیلوفربرای رشد آگاهی انسان از پائین ترین مرحله به بالاترین مرحله به صورت رمز عمل میکند.لوتوس در اوج رشد، گل بسیار زیبائی دارد. به همین طریق، در فرد،روحی که در اوج قرار گیرد، شکوفائی که در ذات بشر است در او شکوفا میشود. بنابراین هر چاکرا به صورت یک گل نیلوفر با گل برگهای مشخص و با رنگهای مخصوص درک میشود.مولاداهارا (ریشه) لوتوس با چهار گلبرگ با رنگ قرمزسوادهیستا نا (جنسی) لوتوس با شش گلبرگ با رنگ شنگرف یا نارنجیما نی پورا (خورشیدی) لوتوس باده گلبرگ با رنگ خاکستری یا زردآنا هاتا (قلب) لوتوس بادوازده گلبرگ با رنگ آبی یا سبز یا صورتیویشود هی (گلو) لوتوس با شا نزده گلبرگ با رنگ بنفش یا آبیآجنا (چشم سوم) لوتوس با دو گلبرگ بارنگ نقره ای یا فیروزه ایسا ها سرارا (تاج) لوتوس با هزار گلبرگ با رنگ قرمز یا بنفشهر چاکرا شش صفت یا ویژگی دارد: 1- رنگ، 2- گلبرگ، 3- یانترا، 4- بی جامانترا، 5- سمبل حیوان و 6- رمز الوهیت. هرچاکرا یک حیوان و یک الهه در خود دارد.حیوان رمز و اشاره به غرائز تکامل یافته قبل و الهه به هوش عالی دلالت میکند. من در انفجار چاکرا، ممکن است رنگ مخصوص چاکرا را بیان کنم، اما ممکن است یوگی دیگری که یوگی خوبی هم باشد، رنگ چاکرای دیگری را مشاهده کند، این یک واقعیت است برای هر دوی ما.


منبع: reiki.parsiblog
نوشته: anahata