اغلب انسانها تصور میکنند دنیای مادی و بدن فیزیکی و چیزهائی که با ذهن منطقی و حواس فیزیکی قابل تشخیص هستند تنها واقعیتهای موجودند. به هر حال انسان با چشم حساس میتواند انرژیهای بسیارزیادی را مشاهده کند، انرژی در درون و اطراف بدن فیزیکی جریان، ونیز شکل و رنگ دارد.
شاید شما جزو کسانی باشید که بدن مادی را تنها واقعیت میدانید. توجه کنید که وقتی بدن میمیرد، چه اتفاقی برای انرژی می افتد، نیروی حیاتی که به بدن فیزیکی تان حیات میبخشد و به حواس معنا می دهد.قانونی در فیزیک حاکم است مبنی بر اینکه در جهان،انرژی هرگز از بین نمیرود بلکه صرفا تبدیل میشود. نیروی کار موجود در پس بدن مادی با تمام عملکردها و قابلیتهایش شامل مجمو عه ای از انرژی است که بدون آن بدن فیزیکی نمی تواند موجودیت داشته باشد. این سیستم انرژی شامل سه بخش اساسی است:1- بدنهای لطیف یا بدنهای انرژی.2- چاکراها یا مراکز انرژی.3- نادی ها یا کانالهای انرژی.در این سیستم نادی ها به منزله شبکه ظریفی از شریانها هستند. اصطلاح نادی (تلفظ Nade ـ eye) در سانسکریت به معنای نی، رگ یا سیاهرگ است.عملکرد نادی حمل «پرانا» یا انرژی حیاتی در تمام سیستم انرژی لطیف انسان است.کلمه سانسکریت «پرانا» میتواند به معنای «انرژی مطلق» باشد.همانگونه که در بخش انرژی گفتیم «پرانا» در زبان چینی «چیChiـ» ودر زبان ژاپنی «کی ki» نامیده میشود.پرانا سرچشمه تمام فرمهای انرژی است، ودر امواج یا فرکانسهای مختلف(رنگهای مختلف) متجلی میشود.یکی از این فرمها هواست و تنفس یکی از راههائی است که از راه آن «پرانا» میگیریم.سطح آگاهی همه موجودات زنده بستگی به امواج پرانا دارد که قابل جذب و نگهداری است.حیوانات امواج پائین تر از انسان را دارند و امواج انسانهای پیشرفته بالاتر از امواج آنهائی است که در شروع کار هستند.نادی های یک بدن انرژی با نادی های بدن انرژی مجاور(در بدن یک شخص ) از راه چاکراها در ارتباط اند.در بعضی از متنهای قدیمی هندی و تبتی به 72000 نادی اشاره شده و بعضی به350000 نادی اشاره کرده اند.مهمترین این کانال های انرژی سوشومنا ، آیدا و پینگالا نامیده میشوند. از طرف دیگر چاکراها به عنوان گیرنده ها عمل میکنند، فرمهای مختلف پرانا را حمل و پخش می کنند.


چاکراها از طریق نادی ها انرژی حیاتی را از بدنهای لطیف، از محیط اطراف و از کیهان میگیرند و آنها را به امواج مورد نیاز نقاط مختلف بدن یا بدنهای لطیف برای حفظ و رشد آنها تبدیل میکنند.علاوه بر این،آنها انرژی را به اطرافشان پخش میکنند.توسط این سیستم انرژی،بشر نهایتا در حوزه تبادل دائم با نیروهای کار در سطوح مختلف محیط، جهان و خلقت قرار میگیرد.


از آنجائی که چاکراها و بدنهای انرژی بر یکدیگر تاثیر دارند، خصوصیات وعملکرد این بدنها موضوعاتی هستند که در این بخش به ان میپردازیم. هر چاکرا با جزئیات کامل در هفت بخش توضیح داده خواهد شد، هر بخش به یک چاکرا اختصاص دارد.به طور معمول، چهار بدن انرژی وجود دارد:1- بدن(هاله) اتری2- بدن(هاله) احساسی یا عواطف یا اختری3- بدن(هاله) ذهنی4- بدن(هاله) روحانی یا سببی

هریک از این بدنها (هاله ها) فرکانس و ارتعاش مخصوص به خود دارند. بدن اتری که به بدن فیزیکی نزدیکتر است، ارتعاشاتش پائین ترین فرکانس را دارد. بدن اختری وبدن ذهنی فرکانس بالاتری دارند وبدن روحانی بالاترین فرکانس را.هر یک از این بدنها همانند رقصی از انرژیها هستند با فرکانسهای خاص خود.از آنجائیکه انسان رو به رشد است فرکانسهای مربوطه مطابق بارشد، افزایش مییابد.آگاهی این بدنها در حد ارتعاشاتشان است.وقتی ارتعاشات آنهابالامیرود، انسان را به فرمهای بالاتری از انرژی حیاتی، احساس و هوشیاری مجهز میکنند.بدنهای انرژی مختلف، جدا از یکدیگر نیستند. مادامکه امواجشان در فرکانس های مخصوص به خود ادامه دارد در یکدیگر نفوذ میکنند، و کسی که قادر به دیدن آنها باشد تفاوت میان آنها را تشخیص می دهد به شرط آنکه امواج دید او با آن فضاهای خاص هماهنگ باشد،اگر بخواهد بدن اختری را ببیند باید با فضای اختری هماهنگ شود، و اگر بخواهد بدن ذهنی را ببیند باید هماهنگ با فضای ذهنی شود و ...در سطوح بالاتر راجع به کلیه خصوصیات بدنهای ( هالههای) انرژی و چاکراها مفصلا توضیح داده خواهدشد.


منبع: reiki.parsiblog.com
نوشته: anahata