بیداری چاکرا یک حادثه بسیار مهم است که در مسیر تکامل روحی انسان اتفاق می افتد زیرا با بیداری چاکرا ها آگاهی توسعه می یابد و ذهن تغییر می کند. تغییرات حاصله دارای علائمی هستند که با زندگی روزانه ارتباط و بستگی پیدا می کنند. نباید مانند پاره ای از مکاتب و مسلک ها به تعبیر نادرست پرداخت. ذهن ما توانائی ندارد که به بحث در باره عشق ها،دشمنی ها و ارتبا طات اجتماعی بپردازد زیرا آنها ملزومات کیفیتهای ذهنی هستند که رنج و عذاب تولید میکنند و در ریکی این مد نظر نمی باشد و عقیده بر این است که اینها کیفیت ذاتی ما نمی باشند بلکه حقوق مأخوذه وپاسخهای ذهن ما هستند.بنابراین هدف از بیداری چاکرا ها، سوشومنا (کانال انرژی ستون فقرات) و کندالینی این است که اثرات آنها به زندگی روزانه ما انتقال یابند.هزاران نفر با بیداری چاکرا ها متولد می شوند. این اشخاص به واقع اداره کنندگان جهان می باشند. من به دولتهاوکشورها نظر ندارم، صحبت من در باره عظمت این انسانها است در سیمای زندگی.آنها موسیقیدانهای برجسته، معمار و آرشیتکت، متخصص، پژوهشگر ... وشاید قانون گذار باشند. بسیاری از کودکان با چاکرا و کندالینی بیدار متولد میشوند (شاید شنیده باشید که از قدیم میگفتند هر کودکی که با پوسته جنینی بدنیا می آید نشانی از قداست به همراه دارد البته نه در همه موارد ، این امر هم استثنا ئاتی دارد) و در مراحل رشد، تظاهرات مختلفی از خود نشان می دهند که به زعم علمای مادی غیر عادی تلقی می شوند و موضوع تحقیق وتحلیل روانی علوم روانشناسی رفتاری و غیره قرار می گیرند و به بحث در معالجه آنها می پردازند. غیر عادی دانستن این کودکان بی توجهی است. اشخاص منضبط به این گروه از کودکان مانند افراد غیر عادی نگاه نمی کنند، از دید آنها این افراد غیر عادی نیستند وحالت آنها نتیجه یک حادثه طبیعی است که ازجریان طبیعی بیداریچاکراها سرچشمه میگیرد. وقتی چاکرا بیدار می شود، در آن وقت آگاهی خیلی ارتجاعی میشود زیرا فرکانسهای مغز تغییر میابند.
منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
نوشته: anahata