امروز مجله خانواده سبز رو مطالعه می کردم به مطلب بسیار جالبی از رجوع یک شهید به این دنیا و امضا نمودن برگه برنامه تحصیلی دخترش بر خوردم. داستان از این قرار بوده که دختر یک شهید برنامه تحصیلیش را از مدرسه می گیرد و چون باید یکی از والدینش حتما آن را امضا می کردند وی سراغ جانماز رفته و به درگاه خداوند گریه می کند که : خدایای پدرم شهید شده است و مادرم نیز هم اکنون برای مراسم ختم وی به شهرستان رفته است. چه چاره ای دارم؟دختر کوچک با همان حال به خواب می رود و در خواب پدر شهیدش را می بیند که از او قلمی می خواهد برای امضا کردن برگه اش. فردای آن روز دختر با کمال تعجب برگه امضا شده ای را پیش رویش می بیندبه گفته مسولان بنیاد شهید خط و امضای آن برگه را کارشناسان پس از بررسی دقیق عین خط و امضای پدر آن دختر تشخیص داده اند.
نام شهید : سید مجتبی صالحی
الله اکبر.