سلام به دوستان عزيزم

حتما شما هم داستان هايي از آل دلكش را از زبان بزرگان شنيده ايد.

آل دلكش همان كسي كه وقتي زني بچه اي ميزايد به سراغش ميرود و جگر او را از بدن خارج ميكند و ميخورد!!!

و يا بعضي وقت ها به سراغ مردان مي آيد و سايه ي خود را به آنها نشان ميدهد و مردان يا فوت ميكنند يا رواني و يا فلج ميشوند...

رسم است بعد از اينكه زني بچه اي بدنيا اورد چاقويي پيش ملا و يا دعا نويس ميبرند و ملا چاقو را دم ميزند و تا چهل روز نزد زني كه بچه را زاييده نگه ميدارند تا از شر آل دلكش در امان باشد.

صد در صد در دنيايي كه زندگي ميكنيم فقط ختم به انسان ها و جنيان و فرشتگان نميشود
و اين گونه موجودات هم در اين دنيا وجود دارند و زندگي ميكنند.

نظير آل دلكش