۰ قاعده طلایی گوگل به روایت اریک اشمیت


اریک اشمیت، مدیرعاملگوگل، چندی پیش در مقالهای در نشریه نیوزویک، قواعد طلایی کسبوکار یکیاز برترین شرکتهای دیجیتالی جهان را تشریح کرد. اگرچه رهبران گوگل برخلاف رهبران مایکروسافت، در انتشار مقاله و گزارش تخصصی، فعالیت کمتریدارند، اما مطالبی که هر از گاهی توسط آنان ارائه می شود، قابل تامل است.متن حاضر، روایتی است از راهکارهایی که گوگل در کسبوکار در دنیای دیجیتالبه آنها وابسته است. اریک اشمیت به این واقعیت اشاره دارد که خلاقیت وپرورش خلاقیت در کارکنان یک شرکت، رمز پیروزی در شرکتهای دیجیتالی امروزجهان است. این خلاقیت است که کارآفرینی دیجیتالی را به بهترین شکل ممکنپرورش و هدایت میکند و این تضمینی برای بقا در دهکده جهانی است.

مقدمه
درگوگل، ما پیتر دروکر (پدر مدیریت نوین در قرن بیستم) را به عنوان یک معلمتجارت معروف میشناسیم که میتواند کارگرهای اطلاعاتی جدیدی را پرورش دهد.دروکر واژه کارگرهای اطلاعاتی را در سال 1959 ابداع کرد. او بر این عقیدهبود که کارگرهای اطلاعاتی کارگرهایی هستند که باور داشته باشند که مفید وموثراند نه اینکه مانند دیگران فقط از ساعت 5 تا 9 صبح بر اساس وظیفه سرکار بروند.

شرکتها و سازمانهایی که به دنبال این گونه کارمندانبروند و از آنها بهره بگیرند میتوانند به عنوان شرکتهای برتر در 25 سالآینده معرفی گردند. در واقع گوگل نیز مبنای کار خود را بر چنین اساسیپایهریزی کرده است. بحث در مورد این موضوع که آیا شرکتهای بزرگمیتوانند این کارکنان اطلاعاتی را مدیریت کنند یکی از بحثهای اصلی درسالهای گذشته بوده است. به دلیل اینکه عدم مدیریت درست در این بخش باعثاز کار افتادن شرکت خواهد شد این موضوع از اهمیت ویژهای برخوردار است.

مباحثیکه در اینجا مطرح میکنیم 10 قانون اصلی است که ما برای موثر بودن کارکناناطلاعاتی به شما معرفی می کنیم. به دلیل اینکه در بسیاری از کارخانههاکارکنان اطلاعاتی اصلی مهندسان هستند در اینجا نیز مبنای کار ما مهندسانخواهند بود. اما بعضی از این قانونها به دیگر کارکنان نیز تعلق دارد.

-۱ به وسیله تشکیل کمیته و شورا اقدام به استخدام کنید
بهطور کل کسی که در گوگل درخواست استخدام را مطرح می کند حدود 12 مصاحبهمختلف را پشت سر میگذارد تا استعدادها و مهارتهای او مشخص شود. هر کداماز اعضای کمیته نظر خود را ابراز میکنند. این عملیات باعث میشود تااستانداردهای کار بالاتر رود. درست است که زمان بیشتری را صرف میکند ولیما فکر میکنیم که ارزش آن را دارد. اگر شما افراد با قابلیت را استخدامکنید و در هنگام مصاحبه به آنها فشار زیادی را وارد کنید، باعث میشود تاآنها نیز مهارت خود را به نمایش بگذارند ما از ابتدا در گوگل به این صورتشروع به استخدام کردیم و مبنای کار مان در این شرکت اینگونه کارکنان هستند.

-۲ خواستههای آنان را فراهم کنید
همانطورکه دروگر می گوید: همه چیزهای مزاحم را از جلوی آنان بردارید. ما امکاناتاستانداردی را برای آنها ترتیب دادهایم که شامل اسباب و وسایل نهار خوری،باشگاه ورزشی، رختشویخانه، اتاق ماساژ، آرایشگاه، کارواش، خشک شویی،اتوبوسهای ایابوذهاب و هر چیز دیگری که یک مهندس به آن احتیاج دارد. بهاین نکته توجه داشته باشید که برنامهنویسها دوست دارند که فقط برنامهنویسی کنند. دیگر احتیاجات آنها را ما برآورده میکنیم.

-۳مکان کار آنها را نزدیک به هم قرار دهید
تقریباتمام پروژهها در گوگل پروژههای تیمی هستند و اعضای تیمها احتیاج بهبرقراری ارتباط با یکدیگر دارند. بهترین راه برای ارتباط برقرار کردن آنهااین است که اعضای تیمها را در هنگام کار نزدیک به هم قرار دهید. در واقعاداره را به محلی برای به اشتراک گذاشتن تفکرها تبدیل کنید. با این روشهنگامی که یک برنامهنویس میخواهد با همکار خود صحبت کند دسترسی آسانخواهد بود، نه تلفن، نه ایمیل و نه هیچ زمان از دست رفتهای برای پاسخ.همچنین اتاقهای کنفرانسی وجود دارد که برنامهنویسان میتوانند به طورساعتی از آن برای مشورت کردن استفاده کنند. در واقع نشستن در کنار یکبرنامهنویس بزرگ میتواند بسیار با ارزش باشد.

-۴هماهنگی
بهدلیل اینکه برنامهنویسان در فاصله کمی از یکدیگر قرار دارند. درصدهماهنگی نیز بالا خواهد رفت. چون هر برنامهنویس قادر خواهد بود که بهآسانی و بدون تلف کردن وقت بفهمد که اعضای گروه خود در حال حاضر در کدامبخش از پروژه قرار دارند. آیا او نیز همراه آنان است یا از برنامه عقب استو این به دلیل فاصله نزدیکی فیزیکی آنان خواهد بود.

-۵استفاده نامحدود کارکنان از ابزارهای شرکت
یکیاز این ابزارها وب است. صفحات داخلی وب که در داخل شرکت برای انجامپروژهها استفاده میشود. آنها به طور کامل اندیسگذاری میشوند و برایاعضای تیم پروژه قابل استفاده خواهد بود.به عنوان مثال یکی از دلایلموفقیت Gmail آزمایش شدن این سرویس به طور مکرر بود. یعنی خود کارکنان باصفحات وب داخلی شرکت ماه ها این سرویس را مورد بررسی قرار دادند.سپس پس ازمدتی آن را روانه بازار کردند و میبینید که به موفقیت بسیاری نیز دستیافته است.

-۶ خلاقیت را تشویق کنید
مهندسان گوگل 20% از وقتشانرا فقط برای انتخاب پروژه مصرف میکنند. البته این زمان از دست نرفته وباعث میشود که پروژههای خوبی حاصل شود. اما به طور عمومی ما بهانسانهای خلاق اجازه می دهیم که خلاق باشند. یکی از سلاحهای نا مخفی مانظریات ارسال شده به وسیله پست است. صندوق پستی که مردم از سراسر دنیاپیشنهادات و انتقادات خود را برای ما بوسیله آن ارسال می کنند. در واقع مااجازه می دهیم تا خود مردم آن چیز را که می پسندند ارائه دهند و ما روی آنطرحها کار کنیم.

-۷ تلاش برای رسیدن به رضایت عمومی
در واقع درسیستمهای مشارکتی ما همیشه یک تصمیم گیرنده نهایی وجود دارد. ما به اینقضیه معتقدیم که افراد بیشتر بسیار باهوش تر از افراد کمتر هستند.و درواقع ما یک پهنای اطلاعاتی قبل از تصمیمگیری نیاز داریم. در گوگل نقشمدیر در واقع یک جمع کننده نظرات است نه یک دیکتاتور در تصمیم رسیدن بهرضایت عمومی گاهی اوقات بسیار طول میکشد. اما همیشه پروژهای کامل تربوده است که تیمی تر بوده است.

-۸زیانآور نباشید
مطالب زیادیدر مورد شعار گوگل نوشته شده است که ما سعی میکنیم با آن زندگی کنیم.همانطور که در تمام موسسات و سازمانها افراد در مورد نظرات شان احساساتیهستند در گوگل نیز چنین است.در گوگل هیچ کس به صندلی مدیریت نمی رسد مگراینکه مبتکر طرح های نوین باشد. ما در واقع جوی از تحمل و احترام در مقابلنظرات مردم به راه انداختهایم نه جوی که در آن پر از بله در مقابل نظراتمردم باشد.

-۹دادهها تصمیمات را حرکت میدهند
در گوگل تمامتصمیمات بر مبنای تجزیه و تحلیل گرفته میشود. ما سیستمی را برای مدیریتاطلاعات به راهانداختهایم که نه تنها در وب بلکه در داخل شرکتمان نیزما را یاری میرساند. در همین راستا آنالیزورهایی را استخدام کرده ایم کهبه سختی بر روی دادهها کار میکنند و ما را به روز نگه میدارند.

-۱۰بطور موثر ارتباط برقرار کنید
هرجمعه ما مجمعی برای آگاهی دادن، معرفی، سوال و جواب ( و البته نوشیدنی وغذا) را برگزار میکنیم. این مجمع به مدیران اجازه میدهد تا هر هفته باکارکنان خود انتخاب بر قرار کنند و یا بالعکس. گوگل اطلاعات خود را به طوروسیعی برای دیگر سازمانها یا موسسات منتشر میکند. برخلاف دیگران ما براین باوریم که قانون اول دومی را می سازد، یعنی پشتگرم بودن کارکنان درکار باعث وفاداری آنها در کار میشود. مهندسان به طور طبیعی روحیه رقابتیدارند. آنها در مقابل افرادی که دانششان پایینتر است تحمل و دوامندارند. اما نقریبا تمام پروژههای مهندسی تیمی هستند، داشتن یک فرد باهوشاما نامنعطف در تیم واقعا مرگآور است.اگر ما جملاتی مانند "باهوشترینفردی که تا به حال دیدم" یا "میخواهم دوباره با او کار کنم" را از گروهیشنیدیم باید در پروژههای بعدی نیز آنها را در یک تیم قرار دهیم.

یکمهندس خوب همیشه به این امر معتقد است که پروژهای که در دست اوست بایدبهتر از پروژههای قبلی باشد. برای تحقق یافتن این امر آنها باید کارتیمیشان را بالا تر ببرند و سعی کنند تا بوسیله کار تیمی این امر رااستحقاق بخشند. نکته آخر این است که گوگل در حال رشد کردن است. دلیل اینپیشرفت هم همین ارتباطات است. جلسات روز جمعه برای به دست آوردن یک دیدجمعی از تیم است. به این نکته توجه داشته باشید که گوگل در حال حاضر یکسازمان است.

ما باید بر روی مدیریت خلاقیت و ابداع و ابتکار تمرکزکنیم. اما این تنها نقطه تمرکز در گوگل نیست. ما باید عملیات ها وکارهایمان را نیز به طور روز به روز مدیریت کنیم و این کار سادهاینیست.ما در واقع در حال ساختن زیر بنا و پایه تکنولوژی هستیم که بسیاربزرگتر و پیچیدهتر از چیزهایی است که در تاریخ بشر ساخته شده است.

آنهاییکه برنامهریزی میکنند، یعنی این سیستم را برنامهریزی و اجرا میکنندباید دارای انگیزه بالایی باشند. در گوگل عملیات ها فقط آزمایشی نیستندبلکه آنها برای موفقیت مجموعه بسیار مهم هستند. به این دلیل باید سعی کنیمکه در تمام پروژهها موفق باشیم