نمایش نتایج: از شماره 1 تا 3 , از مجموع 3

موضوع: وجدان کاری چیست؟

 1. #1
  کاربرسایت mina آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  1,895
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  وجدان کاری چیست؟

  وجدان کاری چیست؟

  2-1- معانی واژه وجدان

  درقرآن كريم واژه «وجد» و مشتقات آن در معاني يافتن و ديدن، اطلاع و آگاهي ورسيدن مورد استفاده قرار گرفته است و به عنوان نفس لوامه نيز تعبير شده كهبا انجام كار زشت انسان را نكوهش مي كند. در زبان عربي الوَجد، الوُِجد، والوِجد به عنوان مصدر و به معناي دوستي، شادي، قدرت و وجدان قوه اي باطنيتعريف شده است كه خوب و بد اعمال را تشخيص مي دهد.

  در زبان فارسيوجدان در لغت به كسر واو است ولي درتداول ايران و عراق بضم واو تلفظ ميشود و به معناي يافتن، شعور، شعور باطن و به عنوان قوه اي در باطن شخص استكه وي را از نيك و بد اعمال آگاهي دهد.

  وجدان در زبان انگليسي باواژه Conscience معرفي شده و به معناي باطن، دل و شعور آمده است و از آنبه عنوان احساس دروني و روحاني كه موجب تشخيص خوب از بد مي شود ياد شدهاست.
  2-2- تعریف وجدان کاری

  با بررسي لغوي واژه وجدان، آنچه دراين مقاله مورد نظر است تركيب دو واژه «وجدان» و «كاري» است كه در اصطلاحمديريت مي توان تعريف زير را براي آن در نظر گرفت:

  وجدان كاريعبارت است از احساس تعهد دروني به منظور رعايت الزاماتي كه در ارتباط باكار مورد توافق قرار گرفته است. به بيان ديگر منظور از وجدان كاري، رضايتقلبي، تعهد و التزام عملي نسبت به وظيفه هايي است كه قرار است انسان آنهارا انجام دهد، به گونه اي كه اگر بازرس و ناظري نيز بر فعاليت او نظاره گرنباشد، باز هم در انجام وظيفه قصوري روا نخواهد داشت. چگونه مي توان كمكاري، عدم احساس مسئوليت، حضور نيافتن در محل كار، عدم پاسخگويي وراهنمايي صحيح مراجعان، مراقبت نكردن صحيح از اموال، بي توجهي به كيفيتكار و گرايش به آسان طلبي را به رضايت شغلي و انجام كار با كيفيت بالا ومطلوب و حضور موثر در محل كار تبديل كرد؟ حتي به اين موضوع نيز بايد توجهشود كه چگونه مي توان براي ايجاد يك سيستم مطلوب يك معني مشترك را در ميانهمكاران به وجود آورد؟

  نيروي انساني ما به تقويت وجدان كاري وتغيير در فرهنگ كار، نيازمند است چرا كه نيروي انساني متعهد، سازمان را دردستيابي به اهداف خود ياري مي دهد. البته تعاريف ديگري نيز از وجدان كاريموجود است كه تعدادي از آن را در اين مقاله آورده ايم:

  * وجدانعبارت است از استعدادي كه به تشخيص نيك و بد پرداخته و براي امور ارزشقائل است، نيك و بد را از هم فرق گذاشته و براي ما نوعي الزام عملي ايجادمي كند.
  * وجدان كاري عبارت است از مجموعه عواملي كه در فرد سازماني نظام ارزشي به وجود مي آورد.
  *در صورت دارا بودن بالاترين حد وجدان كار مي توان جامعه اي را تصور كرد كهدر آن افراد در مشاغل گوناگون سعي دارند تا كارهاي محوله را به بهترين وجهو به طور دقيق و كامل و با رعايت اصول بهينه سازي انجام دهند. پس وجدانكاري موجب مي گردد تا افراد سيستمي و نظام مند گردند. (خودكنترلي )

  2-3- مفاهيم مشابه

  وجدان كاري با مفاهيمي از قبيل انضباط، روحيه، كارايي، انگيزش و تعهد در حالي كه رابطه نزديك دارد متفاوت است.
  2-3-1- وجدان كاري و انضباط

  انضباطبه معني تربيت مبتني بر نظم خاص است، در مسائل اجتماعي، شيوه زندگي مبتنيبر قانون را انضباط گويند كه براي رعايت آن قوانين به يك نيروي خارجي نيازاست. در اين شرايط، مجريان قانون تنها وظيفه تنبيه خاطيان را به عهدهدارند و كساني كه قانون را محترم مي شمارند تنها به وظيفه خود عمل كردهاند، در حالي كه وجدان كاري، نيرويي است دروني كه هم پاداش مي دهد (درصورت رضايت دروني) و هم كيفر (در صورت عذاب وجدان).
  2-3-2- وجدان كاري و روحيه

  روحيهرا نيرويي مي دانند كه به ياري آن فرد خود را در تطابق كامل با سازمان ميبيند و وظايف خود را با علاقه و انضباط انجام دهد. به اين ترتيب، روحيه ازتطابق فرد و سازمان منتج مي شود در حالي كه وجدان كاري حاصل احساس و تعهددروني فرد در قبال وظايفي است كه پذيرفته است.
  2-3-3- وجدان كاري و كارايي

  كاراييبه استفاده بهينه از منابع اطلاق مي شود و در واقع هنگامي كارايي بالاستكه منابع انساني در امور و وظايف محوله بهترين عملكرد را داشته باشند.بنابراين، بين كارايي و وجدان كاري مي توان رابطه اي علي برقرار كرد، بدينترتيب كه وجدان كاري يكي از عوامل موثر بر كارايي است ولي بالا بودنكارايي الزاماً نتيجه بالا بودن وجدان كاري نيست.
  2-3-4- وجدان كاري و انگيزش

  انگيزشعاملي است كه موجب مي شود تا انسانها كاري را انجام دهند كه بعضي آن رانيرويي دروني و برخي نيز آن را نيرويي بيروني مي دانند، بنابراين تحليلانگيزه در بررسي مسئله وجدان كاري از اهميت فوق العاده اي برخوردار ميباشد.
  2-3-5- وجدان كاري و تعهد

  رايلي و كادول، تعهد را بهعوامل و انگيزه هاي دروني و بيروني شغل تقسيم مي كنند و سامرز، تعهد موثررا نوعي وابستگي و انضمام به سازمان مي داند كه به صورت پذيرش ارزش هايسازمان و تمايل به باقي ماندن در سازمان تظاهر مي نمايد.
  3- عوامل مؤثر بر وجدان كاري

  براي آن كه فرد كار خواسته شده و مورد نظر را انجام دهد چند حالت مي توان تصور كرد:

  *حالت اول: از طريق جبر و زور است كه عامل كار با كوچكترين تخلف به مجازاترسيده و همواره به خاطر ترس از كابوس مجازات سعي مي كند با حداكثر توانخود كار كند.
  * حالت دوم: با تنظيم قوانين و مقررات و ايجاد انگيزه هايمادي مناسب از قبيل افزايش دستمزد، اضافه كردن مزاياي جانبي، كم كردن زمانكار و بهبود شرايط آن است كه عامل كار تحت تأثير اين قبيل انگيزه هاحداكثر تلاش خود را مبذول دارد.
  * حالت سوم: تقويت وجدان كاري واستفاده از انگيزه هاي مادي ضمن تقويت و تأكيد بر اهداف معنوي است كه درمقاله حاضر اين شيوه مورد تأكيد مي باشد.

  در اين بخش اهم عواملي كه در تقويت و اعمال حاكميت وجدان كاري مؤثرند تجزيه و تحليل مي شوند.
  3-1- توجه به ويژگي هاي فردي

  ويژگيهاي انساني فرد در سازمان ها يكي از مهمترين عوامل در تقويت وجدان كارياست. اهميت ويژگي هاي فردي از آنجا ناشي مي شود كه بسياري از اين ويژگي هانقش فزاينده يا كاهنده در تعهد فرد دارند.
  اهم اين ويژگي ها عبارتند از:

  *ويژگي هاي دموگرافي (مانند سن، جنس، وضعيت تأهل): اين ويژگي ها اغلب برايهر فرد در شغل مربوطه خود فرصت ها و محدوديت هايي را ايجاد مي كنند.
  *تخصص: بر خلاف افراد و كاركنان غيرمتخصص كه بيشتر از ويژگي هاي فردي تأثيرپذيرفته، پاي بندي آنها به سازمان به علت قابليت اندك آنها در جابه جايياست، كاركنان متخصص تعهد آنچناني به سازمان ندارند و بيشتر تعهد حرفه ايدارند.
  * تجربه و سابقه شغلي: هرچه سابقه شغلي فرد بيشتر باشد قدرتجابه جايي و تحرك شغلي او كمتر خواهد شد. همچنين تخصص و مهارت وي نيزبيشتر به سازمان خود اختصاص خواهد يافت و در نتيجه فرد را به شغل و سازمانخود حساس تر و متعهدتر مي سازد.

  البته نيازهاي انساني نيز از آنجاكه عامل تعيين كننده ويژگي هاي فردي است بايد بررسي شود. (سلسله مراتبنيازهاي مازلو روانشناس برجسته آ مريكايي)
  3-2- ماهيت و نوع شغل

  ماهيتشغلي كه فرد انجام مي دهد در ميزان تعهد و وجدان كاري او نقش به سزايي راايفا مي كند. ماهيت شغل از لحاظ تنوع، غني بودن، معني دار بودن، ميزانمسئوليت پذيري و تفويض اختيار و... قابل بررسي است.

  * غني بودن شغل
  * گستردگي شغل
  *مسئوليت پذيري و تفويض اختيار: اين امر عالي ترين جلوه احترام به افراداست و علاوه بر اين كه به تقويت اراده و قابليت فرد كمك مي كند، شهرت عملفرد را نيز افزايش مي دهد.
  * معني دار بودن شغل: شغل در صورتي كه بر اساس يك نظام ارزشيابي مورد قبول سنجيده شود درخور و با اهميت جلوه كند.
  *ارزيابي كاركنان: یکی از عوامل سازماني مؤثر در وجدان كار، عملكرد مؤثرمديريت در ارزيابي كاركنان به روش هاي معين، مشخص و تشويق و تنبيه مناسبآنان و برنامه ريزي آموزشي براي كاركنان است.
  * آموزش مستمر تخصصي وعمومي: امروزه ثابت شده است كه آموزش يكي از بهترين طرق بالا بردن كاراييدر سازمان است. در برخي موارد نداشتن وجدان كار به دليل آن است كه فردمورد نظر واقعاً نمي داند كه چه بايد انجام دهد و چگونه انجام دهد. به قولفورينر «يكي از دلايل عمده براي انجام نيافتن كار مورد انتظار از سويكاركنان اين است كه آنها نمي دانند چه طور انجام دهند.» معمولاً مديران ميخواهند مدت آموزش را به حداقل برسانند تا كاركنان زودتر به كار مشغول شوندو آموزش عقيدتي نيز بيشتر مي تواند وجدان كاري يا تعهد اخلاقي را تقويتكند. مديران در سازمان ها بايد به اين موضوع نيز توجه داشته باشند كهآموزش ايجاد هزينه نيست بلكه ايجاد كارايي و اثربخشي بيشتر در سطح بيشتراست.
  * تقويت ايمان و تقوا در جامعه: با ايجاد قانون و مقررات مي توانافراد را تا حدي به انجام وظايف خود واداشت ولي در موارد متعددي استفادهاز قانون و مقررات كاربرد ندارد در حالي كه اگر ايمان و تقوا در جامعهحاكم باشد فرد تكليف مورد نظر خود را به خوبي به انجام خواهد رساند.يكي ازمباحث عمده مطروحه در مديريت امروز، نظارت بر رفتارهاي درون سازمان وكنترل آن است. در اين زمينه روش هاي مختلفي ابداع شده ولي هيچ يك نتوانستهاست مشكل نظارت را به طور كامل حل كند. اگر بتوان روح معنويت و ايمان رادر دل كاركنان بارور ساخت و افراد اعتقاد پيدا كنند كه: «خداوند به اسراردل و ضمير قلب ها آگاه است» (سوره مؤمن آيه ۱۹) آن گاه خود به خود مسئلهنظارت حل مي شود.
  * انگيزش و نقش اساسي آن: يكي از عمده ترين عللي كهدر برانگيختن وجدان كاري نقش دارد انگيزش است. نظام هاي انگيزشي بايد بهگونه اي باشند كه با ايجاد ارزش براي كار فرد، انتظار دريافت پاداش هايمتفاوت را براي آن ايجاد كند و امكان تشويق و تنبيه مناسب با عملكرد رابراي فرد فراهم آورند.
  * تأمين اقتصادي نيروي كار: در شرايطي مي توانانجام مناسب كار را انتظار داشت كه افراد از نظر اقتصادي در امنيت باشند ومعيشت آنان تأمين باشد زيرا به اقتضاي «من لا معاش له معاد له» از كسي كهمعيشتش تأمين نيست نمي توان برخورداري از وجدان كاري عالي را انتظار داشت.وجدان كاري و تأمين اقتصادي تعامل و وابستگي متقابل دارند. به گفتهفرآرديويد نويسنده كتاب مديريت استراتژيك، تا زماني كه صداقت و درستي درسازمان حاكم نشود آن سازمان رشد اقتصادي نخواهد داشت.

  4- نتيجه گیری

  وجدان كاري كاركنان تحت تأثير عوامل مختلفي است:

  * به كارگيري كاركنان بر اساس علاقه و توانايي و معيارهاي قابل اندازه گيري.
  * تلاش براي ارضاء نيازهاي كاركنان.
  * احتساب سختي، حساسيت و پيچيدگي كار در تنظيم حقوق و مزايا.
  * ارزيابي عملكرد كاركنان براي ايجاد امكان پيشرفت.
  * ارائه فرصت و امكان لازم براي ترفيع كاركنان بر اساس معيارهاي قبل از اندازه گيري.
  * تشويق و تنبيه كاركنان.
  * شركت دادن كاركنان در تصميم گيري هاي سازماني.
  * تفويض اختيار و عدم تمركز تا حد امكان.
  * تقسيم كار مطلوب كاركنان.
  * انتساب مديران شايسته بر اساس تخصص، تجربه، وجدان كاري و علاقه به جاي روابط و خصوصيات غيرمرتبط با كار.
  * اجراي برنامه هاي آموزشي بر اساس نيازهاي شغلي و به منظور تعالي كاركنان براي ايجاد خرسندي از شغل.

 2. #2
  کاربرسایت mina آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  1,895
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: وجدان کاری چیست؟

  وجدان کاری عبارت است از مجموعه عواملی که فرد سازمانی، نظام ارزشی به وجود میآورد.

  وجدان کار یکی از حوزههای وجدان انسان است که در سایه اخلاق کاری به وجود میآید و مرز بین درست و نادرست و صالح و ناصالح را معین میکند.

  برخی از متفکرین، وجدان را به معنای آگاهی از اندیشههای پنهان آدمی میدانند یعنی آن چه که «ناخودآگاه» و حتی «خودآگاه» در ارتباط با اعمال، تلقی و ارزیابی میکند. برخی نیز وجدان را قضاوت درونی افراد در باب کردارهای خود دانستهاند زیرا انسانها معمولا در ارزیابی اعمال خود در خلوت و تنهایی قضاوتهای منصفانهای دارند و خود را آن گونه که هستند، میشناسند و در حقیقت بر اعمال و رفتارهای خود اشراف دارند. هر چند که ممکن است ظواهر اعمال و رفتارهای آنان با آن چه وجدانشان داوری کرده است، تفاوتهای فاحش داشته باشند.


  اخلاق، بینش شخصی و روحیه شایستهای است که همه افراد در اجتماع واجد آن هستند و آن را به عنوان فضیلت اخلاقی میشناسند اما ممکن است به آن کمتر توجه کنند. اخلاق کاری همان بایدها و نبایدهایی است که اجرای آن ها در محیط کار در مسیرتحقق اهداف کاری سازمان است و به تعبیر شورای فرهنگ عمومی کشور « وجدان را میتوان وضعیتی دانست که در آن افراد جامعه در مشاغل خود سعی میکنند کارهایی را که به آنان محول شده است به بهترین وجه، بهطور دقیق و با رعایت اصول بهینهسازی به انجام برسانند.» وجدان کار انسان را وادار میسازد تا همواره برای تحقق این آرمان تلاش کند.  چه عواملی در سازمان بر وجدان کاری موثرند و شرایط مساعد یا نامساعدی را برای آن فراهم میکنند؟

  اولین و مهمترین عامل در وجدان کاری، عدم توجه به ویژگیهای انسانی فرد در سازمانهاست. در واقع آن چه موجب موفقیت هدفهای یک سازمان میشود آن است که مدیر یا سازمان بتواند هدفهای سازمان را در قالب گروهها اجرا کند. با ارضای نیاز اجتماعی، احساس نیاز به احترام در فرد رشد میکند.

  دومین عامل سازمانی موثر در وجدان کار را میتوان شغل و ویژگیهای آن نام برد. قرار دادن کنارکنان در شغل مناسب و مورد علاقه ایشان، آنان را به بهتر کار کردن و ارایه نتایج مطلوبتر تشویق میکند.

  سومین عامل سازمانی موثر در وجدان کار، عملکرد موثر مدیریت در ارزیابی کارکنان به روشهای معین و مشخص، تشویق و تنبیه مناسب آنان و برنامهریزی آموزشی برای کارکنان است. آموزش موجب میشود فرد بهتر کار خود را بشناسد و از انجام آن لذت ببرد. این امر اسباب رضایت شغلی و تقویت وجدان کار را فراهم میسازد.


  بنابراین دستیابی به کشوری آباد، آزاد و مترقی نیازمند کار و تلاش هدفمند، به روز و اصولی نیروهای کاری با وجدان است

  منبع : خانه مدیران جوان

 3. #3
  کاربرسایت mina آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  1,895
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: وجدان کاری چیست؟

  وجدان کاری" پيش نياز "نظم اجتماعی"
  مهـدی ياراحمـدی خـراسـانی
  mahdiyarahmadi@yahoo.com
  اشاره:
  در قرآن کريم واژه "وجد" و مشتقات آن ، در معانی يافتن و ديدن ، اطلاع و آگاهی و رسيدن مورد استفاده قرار گرفته است و به عنوان نفس لوامه نيز تعبير شده که با انجام کار زشت انسان را نکوهش میکند. چندی است اصطلاح وجدان کاری به فرهنگ اداری کشور راه يافته و مورد توجه مديران ارشد قرار گرفته است. اما تا به حال گامهای اساسی در جهت شناسايی و اعمال حاکميت وجدان کاری در جامعه برداشته نشده است. وجدان کاری را میتوان رضايت قلبی و التزام عملی نسبت به وظايف تعيين شده برای انسان تعريف کرد. با اين شرط که بدون هرگونه سيستم نظارتی ، شخص وظايف خود را به بهترين نحو ممکن به انجام رساند.
  مقدمه:
  "وجدان" ندای درونی افراد است زنگ خطر، چراغ خطر، ندای خطر و ... که به انسان اخطار می دهد از مسير راست منحرف نشود . مرداب گناه و باتلاق نقطه مقابل وجدان است. اگرانسان بتواند وجدان و خود را بازيابد و خود را از مهلکه های سخت گناه رهايی دهد به حتم پيروز ميدان و بهره مند از سعادت دنيا و آخرت است. صرفنظر از تعاريف وجدان که افراد ايده ها و نظرات و تعاريف مختلفی در اين خصوص ارائه می دهند همواره تاکيد می شود که به وجدان تاريخی، وجدان همگانی ، وجدان عملی و ... بنگريد که شما را به چه کار می خوانند. ببينيد اقتصای کرامت انسانی چيست و بنابر آن عمل کنيد. بدنبال آن انصاف ما قاضی می شود و می توان در دادگاه درونی خود را مورد ارزيابی قرار داد. با اين اوصاف آزادی وجدان انسانها بايستی خدشه ناپذير باشد و هيچ کس نبايد به کاری مخالف وجدانش وادار گردد.
  وجدان به چه معناست؟
  در زبان فارسی وجدان به معنای يافتن ، شعور ، شعور باطن و به عنوان قوهای در باطن شخص است که وی را از نيک و بد اعمال آگاهی دهد. وجدان در زبان انگليسی با واژه Conscience معرفی شده و به معنای باطن ، دل و شعور آمده است و از آن به عنوان احساس درونی و روحانی که موجب تشخيص خوب از بد میشود ياد شده است.
  وجدان کاری :
  در حالی که وجدان کاری با مفاهيمی از قبيل انضباط ، روحيه ، کارايی ، انگيزش و تعهد رابطه نزديک دارد با آنها متفاوت است. وجدان کاری عبارت است از احساس تعهد درونی به منظور رعايت الزاماتی که در ارتباط با کار مورد توافق قرار گرفته است. به بيان ديگر منظور از وجدان کاری ، رضايت قلبی ، تعهد و التزام عملی نسبت به وظيفههايی است که قرار است انسان آنها را انجام دهد، به گونهای که اگر بازرس و ناظری نيز بر فعاليت او نظاره گر نباشد، باز هم در انجام وظيفه قصوری روا نخواهد داشت.چگونه میتوان کم کاری ، عدم احساس مسئوليت ، حضور نيافتن در محل کار ، عدم پاسخگويی و راهنمايی صحيح مراجعان ، مراقبت نکردن صحيح از اموال ، بیتوجهی به کيفيت کار و گرايش به آسانطلبی را به رضايت شغلی و انجام کار با کيفيت بالا و مطلوب و حضور موثر در محل کار تبديل کرد؟ اين امر دغدغه اصلی در بيدار نمودن وجدان های خفته است. وجدان کاری عبارت است از مجموعه عواملی که در فرد سازمانی نظام ارزشی بوجود میآورد.
  از وجدان کاری و خودکنترلی تا نظم اجتماعی:

  چه عواملی باعث عدم توجه به وجدان بخصوص وجدان کاری در ارگانهای ما شده است؟ما را ناخواسته عادت داده اند که وجدان کاری و انظباط اجتماعی را زير پا بگذاريم. برای خطاهای خود به عذر و بهانه و منطقی جلوه دادن آن روی بياوريم و بر تقويت آن اصرار ورزيم. وقتی برای به تعويق انداختن کارهای خود عذر و بهانه می آوريم آن را امری حقيقی جلوه می دهيم و عواقب آن را از ياد می بريم . اوايل وقتی به زشتی، عادتی که پيدا کرده ايم می انديشيديم پيش وجدان خود شرمنده می شديم ولی وقتی وجدان سلب شود از زشتی عادت پيش وجدان خود شرمنده نمی شويم. اين احساس بدی است که می تواند ما را از ادامه روش قبلی باز ندارد.
  برای مثال وقتی وارد ارگانی می شويد با ذهنيات پراکنده ، فکر می کنی که اگر وجدان کاری انظباط اجتماعی، ذات نفس الهی و ... را داشته باشی و کار خود را به درستی انجام دهی حق خود را تمام و کمال دريافت خواهی کرد و کسی که در کار خود کوتاهی کند عواقب آن را خواهد ديد. ديری نمی پايد که اين موضوع برايت برعکس ثابت می شود ، اينجا ديگر وجدان کاری نمی ماند و وجدان کارايی خود را از دست می دهد. ضعف وجدان کاری و انظباط اجتماعی به بی وجدانی کارمندان، کم کاری، ناآکاهی و ... منجر می شود.در صورت دارا بودن بالاترين حد وجدان کار میتوان جامعهای را تصور کرد که در آن افراد در مشاغل گوناگون سعی دارند تا کارهای محوله را به بهترين وجه و بطور دقيق و کامل و با رعايت اصول بهينه انجام دهند. پس وجدان کاری موجب میگردد تا افراد سيستمی و نظاممند گردند و در نهايت به آرمان بزرگ خودکنترلی نائل آيند که اين امر ضرورت و پيش نياز نظم اجتماعی است.
  عوامل موثر بر وجدان کاری:
  وجدان کاری کارکنان تحت تاثير عوامل مختلفی است که عمده آن به شرح زير می باشد:
  1- به کارگيری کارکنان بر اساس علاقه و توانايی و تلاش برای ارضا نيازهای آنان.
  2- تقسيم کار مطلوب کارکنان واحتساب سختی ، حساسيت و پيچيدگی کار در تنظيم حقوق و مزايا و ارزيابی عملکرد کارکنان برای ايجاد امکان پيشرفت.
  3- تشويق و تنبيه کارکنان و ارائه فرصت و امکان لازم برای ترفيع بر اساس معيارهای قبل از اندازهگيری.
  4- شرکت دادن کارکنان در تصميم گيریهای سازمانی و تفويض اختيار و عدم تمرکز تا حد امکان.
  5- انتساب مديران شايسته بر اساس تخصص ، تجربه و وجدان کاری .
  6- اجرای برنامههای آموزشی بر اساس نيازهای شغلی به منظور تعالی کارکنان برای ايجاد خرسندی از شغل.
  تقويت وجدان کاری با تأکيد بر اهداف معنوی و با استفاده از انگيزههای مادی ضمن تقويت و توجه به عوامل فوق الذکر سبب بهبود شرايط کاری ، رضايت مندی، خودکنترلی ودر نهايت ايجاد نظم اجتماعی می گردد .

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. فکر چیست؟
  توسط کشف الیقین در انجمن فلسفه
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۲۱ آذر ۸۸, ۲۱:۰۶
 2. قاتل شهید شوشتری کیست؟
  توسط hamid192 در انجمن اخبار حوادث
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۰۶ آبان ۸۸, ۰۰:۳۱
 3. تشیع چیست؟ شیعه کیست؟
  توسط SHAHRIAR-NOVIN در انجمن مذهبی religions
  پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: یکشنبه ۳۰ فروردین ۸۸, ۲۱:۲۰
 4. خون این بچه به گردن کیست؟
  توسط GHOLNAZ در انجمن بایگانی اخبار حوادث
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۱۸ آبان ۸۷, ۲۳:۴۹
 5. فروهر چیست؟
  توسط HAMIDREZA در انجمن تاریخ ایران باستان
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: پنجشنبه ۰۴ بهمن ۸۶, ۱۹:۱۹

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •