DNV سازمانی بین المللی با شبکه ای از 300 دفتر در بیش از 100 کشور جهاناست. 7000 پرسنل DNV در نقاط مختلف اروپا، امریکا و آسیا و استرالیافعالیت می کنند.

بسیاریاز خدمات موسسه DNV مثل صدور گواهینامهسیستمهای مدیریت و مسؤولیت جامع قابل اعمال به عموم صنایع می باشد. اماصنایع هدف ما عبارتند از:· صنایع دریایی (Maritime)
·انرژی
·هوا فضا(Aviation)
·خودرو
·صنایع دفاعی
·امور مالی
·مواد غذایی و آشامیدنی
·بهداشت و درمان
·تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
·بخش عمومی


موسسه DNVبه صورت چهار بخش کسب و کار(Business Area) و دو واحد مستقل کسب و کار سازماندهی شده است:

* بخش انرژی(DNV Energy)
* بخش صنعت(DNV Industry)
* بخش مدیریت ریسک تکنولوژی اطلاعات(DNV IT Risk Management)
* بخش صنایع دریایی(DNV Maritime)

Business Areas

شبکه بین المللی DNV در چهار واحد کسب و کار یا Business Area یا BA ساختار یافته است. شرح این واحدها در زیر آمده است.

DNV Energy
واحدانرژی DNVپیشرو در ارایه خدمات به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و صنایعفرایندی باهدف بالا بردن دانش در سطح صنعت و نیز ارایه تکنولوژی نو درگیاده سازی راهکارهای ایمن، پاک و با صرفه می باشد. DNV Energy ارایهدهنده کفایت تکنولوژی ارزیابی بر پایه ریسک، رده بندی تجهیزات off-shoreوخدمات کاربری دارایی ها می باشد.
-
DNV Industry
بخش صنعتDNVمرجع پیشرو جهانی در صدور گواهینامه و ارایه راهکارهای مدیریت ریسکاست. هدف این بخش کمک به مشتریان در ایجاد اعتماد و اطمینان و نیز بهبودایمنی و با مسؤولیت کارایی کسب و کارشان است. این خدمات شامل صدورگواهینامه سیستم های مدیریت، تغییرات آب و هوا، پاسخگویی جامع، گواهینامهمحصول و آموزش و نیز آنالیز و ارزیابی ریسکهای عمده کسب و کار شرکتها درنقاط تمرکزی است که می تواند آنها را در ایجاد بهبود و نیز کاهش ریسک دراین زمینه های کمک کند. بخش صنعت DNVدارای مشتریانی از بسیاری از صنایعاست. ولی صنایع مورد تمرکز آن عبارتنداز: مواد غذایی و آشامیدنی، تکنولوژیاطلاعات و ارتباطات(ICT)، خودرو، بهداشت و سلامت، حمل و نقل، مالی،فرآیند، بخش عمومی و دفاع. در این صنایع علاوه بر خدمات عمومی برای تمامیصنایع، خدمات خاصی برای این صنعت نیز ارایه می گردد.
-
DNV IT Global Services
DNVمیتواند مشتریان را در شناخت و کنترل ریسکهای سیستمهای ICTپیچیده کمک کند.DNVمشتریان خود را با خدمات بهبود فرآیندهای طراحی نرم افزار و سیستم ونیز مدیریت کیفیت اطلاعات، امنیت اطلاعات و غیر از آن کمک می نماید تابتوانند فرآیندهایی امن و قابل پیش بینی داشته باشند.
-
DNV Maritime
بخشصنایع دریایی DNVموسسه پیشرو در رده بندی در سطح جهان است که صنعت دریا رادر مدیریت ریسک در تمامی مراحل عمر کشتی ها، و از طریق رده بندی فنی کشتی،صدور گواهینامه های اجباری، و دامنه وسیعی از خدمات فنی و ریسک کسب و کارو سایر خدمات بر پایه تخصص، یاری می دهد.


واحدهای مستقل کسب و کار
-

* بخش نرم افزار یا DNV Software
* بخش تحقیق و نوآوری یا DNV Research and Innovation

واحدهای مستقل کسب و کار

دارای دو واحد مستقل کسب و کار(IBU) است که به آنها آزادی عمل در جهت پوشش دادن بازار خودشان داده شده است. این دو عبارتند از:

DNV Research and Innivation
واحدتحقیق و نوآوری DNVواحدی اختصاص یافته برای تحقیق و نوآوری استراتژیک است.تمرکز اولیه این بخش بر روی دانش نو و مرزهای تکنولوژیکی است که اثر بلندمدت تری بر روی رشد کسب و کار دارند. فعالیت این بخش شناسایی روندهایتکنولوژی آینده است؛ آنها ایجاد کننده تخصص و خدمات جدید برای DNVو با هدفقرار گیری سریعتر در بازار و ثبت نام DNVبه عنوان یک پیشرو در تکنولوژیهستند. این واحد در پروژه های تحقیقاتی بین المللی و نیز پروژه های توسعهمشترک بسیاری با مشتریان خود، در حال همکاری است. DNV Research andInnivationدر هویک نروژ(Høvik) پایه گذاری شده ولی هم اکنون در حال ساختشبکه ای در سطح جهانی است.
-
DNV Software
واحد نرم افزار موسسهطراح و توسعه دهنده سیستم های نرم افزاری برای طراحی، ارزیابی استقامت،آنالیز ریسک، مدیریت چرخه عمر دارایی ها و خدمات مهندسی بر پایه دانش است.سیستم نرم افزاری Brixیک چهارچوب برای حفاظت از دانش مهندسی مشتری است.Nauticusبرای صنعت دریایی، Sesamبرای صنعت offshore، و Safetiبرای صنعتپروسس.