ساخت بزرگترين گلخانه جهان در منطقه کنت انگليس آغاز شد. وسعت اين گلخانه معادل 80 زمين فوتبال خواهد بود. اين مجتمع با رعايت معيارهاي حفظ محيط زيست قادر به توليد کاهو در طول سال خواهد بود. هزينه ساخت اين مجتمع صد ميليون برآورد شده است و قرار است کارهاي ان در سال 2010 پايان يابد.
يک ميليون گياه در اين گلخانه پرورش مي يابد و ميزان توليد صيفي جات و سبزيها را در انگليس 15 درصد افزايش خواهد داد. با استفاده از فناوري هاي پيشترفته حافظ محيط زيست گرما و نور و برق اين گلخانه تامين خواهد شد.

بسياري از گياهان از سقف گلخانه آويزان خواهند بود و هرگز با خاک تماس نخواهند داشت که پرورش اينگونه گياهان موجب تقويت آنها در برابر افت ها و انواع بيماريهاي گياهي خواهد شد. علاوه بران اويزان شدن بوته ها چيدن محصولات را اسان تر خواهد کرد.

گياهان از طريق رايانه و به صورت قطره اي و ميزان بسيار کم در طول روز هر نيم ساعت يک بار ابياري مي شوند که اين باروري محصولات را بيشتر مي کند.