تجهيزات و پيکربندی يک شبکه Wireless سخت افزارمورد نياز به منظور پيکربندی يک شبکه بدون کابل به ابعاد شبکه مورد نظربستگی دارد . عليرغم موضوع فوق ، در اين نوع شبکه ها اغلب و شايد هم قطعا"به يک access point و يک اينترفيس کارت شبکه نياز خواهد بود . در صورتی کهقصد ايجاد يک شبکه موقت بين دو کامپيوتر را داشته باشيد ، صرفا" به دوکارت شبکه بدون کابل نياز خواهيد داشت .

Access Point چيست ؟
سختافزار فوق ، به عنوان يک پل ارتباطی بين شبکه های کابلی و دستگاههای بدونکابل عمل می نمايد . با استفاده از سخت افزار فوق ، امکان ارتباط چنديندستگاه به منظور دستيابی به شبکه فراهم می گردد .access point می توانددارای عملکردی مشابه يک روتر نيز باشد . در چنين مواردی انتقال اطلاعات درمحدوده وسيعتری انجام شده و داده از يک access point به access point ديگرارسال می گردد .

کارت شبکه بدون کابل
هر يک از دستگاههایموجود بر روی يک شبکه بدون کابل ، به يک کارت شبکه بدون کابل نياز خواهندداشت . يک کامپيوتر Laptop ، عموما" دارای يک اسلات PCMCIA است که کارتشبکه درون آن قرار می گيرد . کامپيوترهای شخصی نيز به يک کارت شبکه داخلیکه معمولا" دارای يک آنتن کوچک و يا آنتن خارجی است ، نياز خواهند داشت.آنتن های فوق بر روی اغلب دستگاهها ،اختياری بوده و افزايش سيگنال بر رویکارت را بدنبال خواهد داشت .

پيکربندی يک شبکه بدون کابل

به منظور پيکربندی يک شبکه بدون کابل از دو روش متفاوت استفاده می گردد :

روشInfrastructure : به اين نوع شبکه ها، hosted و يا managed نيز گفته میشود . در اين روش از يک و يا چندين access point ( موسوم به gateway و ياروترهای بدون کابل ) که به يک شبکه موجود متصل می گردند ، استفاده می شود. بدين ترتيب دستگاههای بدون کابل، امکان استفاده از منابع موجود بر رویشبکه نظير چاپگر و يا اينترنت را بدست می آورند .

روش Ad-Hoc :به اين نوع شبکه ها ، unmanaged و يا peer to peer نيز گفته می شود . درروش فوق هر يک از دستگاهها مستقيما" به يکديگر متصل می گردند.مثلا" يک شخصبا دارا بودن يک دستگاه کامپيوتر laptop مستقر در محوطه منزل خود میتواتند با کامپيوتر شخصی موجود در منزل خود به منظور دستيابی به اينترنت ،ارتباط برقرار نمايد .

پس از تهيه تجهيزات سخت افزاری مورد نيازبه منظور ايجاد يک شبکه بدون کابل ، در ادامه می بايست تمامی تجهيزات تهيهشده را با هدف ايجاد و سازماندهی يک شبکه به يکديگر متصل تا امکان ارتباطبين آنان فراهم گردد . قبل از نصب و پيکربندی يک شبکه بدون کابل ، لازماست به موارد زير دقت نمائيد :

تهيه درايورهای مربوطه از فروشنده سخت افزار و کسب آخرين اطلاعات مورد نياز
فاصله بين دو کامپيوتر می بايست کمتر از يکصد متر باشد .
هر يک از کامپيوترهای موجود می بايست بر روی يک طبقه مشابه باشند .
استفادهاز تجهيزات سخت افزاری مربوط به يک توليد کننده ، دارای مزايا و معايبیاست . در اين رابطه پيشنهاد می گردد ليستی از ويژگی های هر يک از سختافزارهای مورد نياز عرضه شده توسط توليد کنندگان متعدد تهيه شود تا امکانمقايسه و اخذ تصميم مناسب، فراهم گردد .

مراحل لازم به منظور نصبيک شبکه ( فرضيات : ما دارای يک شبکه کابلی موجود هستيم و قصد پياده سازیيک شبکه بدون کابل به منظور ارتباط دستگاههای بدون کابل به آن را داريم ):

اتصال access point به برق و سوکت مربوط به شبکه اترنت

پيکربندیaccess point ( معمولا" از طريق يک مرورگر وب ) تا امکان مشاهده آن توسطشبکه موجود فراهم گردد . نحوه پيکربندی access point بستگی به نوع آندارد.

پيکربندی مناسب کامپيوترهای سرويس گيرنده به منظور ارتباطبا access point ( در صورتی که تمامی سخت افزارهای شبکه بدون کابل از يکتوليد کننده تهيه شده باشند ، عموما" با تنظيمات پيش فرض هم می توان شبکهرا فعال نمود . به هر حال پيشنهاد می گردد همواره به راهنمای سخت افزارتهيه شده به منظور پيکربندی بهينه آنان ، مراجعه گردد ) .