اخبار گوگل در ديگر رسانهها

در حالي كه سازمانهاي خبري در مورد اقدامات گوگل در اين عرصه نگرانند اما اين شركت با كسب موقعيت برتر در اخبار فاصله دارد به گونهاي كه شش سال پس از آغاز به كار، گوگل نيوز همچنان در تلاش براي عقب نماندن از رقباست. كارشناسان رسانههاي آنلاين اظهار ميكنند كه گوگل كار چنداني براي تغيير اين سايت در سالهاي اخير انجام نداده به ويژه در مقايسه با محصولات ديگرش مانند Google Maps يا جيميل كه با سرعت زيادي صاحب ويژگيهاي جديد ميشوند، شايد در نتيجه رشد ترافيك آن كند است.
طبق آمار نيلسن آنلاين، گوگل نيوز با 4/11 ميليون كاربر در ماه مي در ميان سايتهاي خبري در رده هشتم و پس از ياهونيوز قرار گرفت كه با 8/35 ميليون بازديد كننده، سايت خبري شماره يك شد. سرعت رشد ده درصدي گوگل نيوز طي دو سال گذشته بسيار كندتر از بيشتر سايتهاي خبري بزرگ اينترنتي بوده است. در واقع در دو سال گذشته MSNBC.com كه در رده دوم قرار دارد با اضافه كردن 10/4 ميليون كاربر42 درصد رشد كرده است و رشد ترافيCNN.com و Nytimes.com از اين هم سريعتر بوده است. واضح است كه گوگل نيوز از مرحله آزمايشي گذشته است اما هنوز هيچ تبليغاتي نشان نميدهد و هيچ نشاني از اينكه گوگل مستقيما از اين سايت پول درميآورد، وجود ندارد.

مديران گوگل با بيان اين كه ترافيك هدف بزرگي نيست از موفقيت اين سايت خبري دفاع ميكنند؛ به گفته آنها، گوگل نيوز كمك ميكند اين شركت نتايج جستوجوي بهتري را توليد كند و به كاربران كمك ميكند منابع خبري را بيابند كه ممكن بود به صورت ديگر از آنها آگاهي نيابند.

ماريسا ماير، معاون جستوجوي گوگل، گوگل نيوز را يكي از نوآورانهترين محصولات اين شركت خوانده و ميگويد اين سايت به عامل اصلي كمك ميكند زيرا خوانندگان گوگل نيوز جزو فعالترين كاربران جستوجوي گوگل و ساير سرويسهاي آن هستند. نتايج خبري نيز در صفحه جستوجوي اصلي اين شركت به همراه تبليغات به نمايش درميآيند. گوگل نيوز از آغاز شكلگيرياش طراحي متفاوتي با سايتهاي خبري بزرگ اينترنتي داشت. در حالي كه
فراهم كنندگان اخبار مانند ياهو و AOL و سايتهاي خبري اصلي مانندCNN.com و MSNBC.com محتوا توليد و به آن مجوز ميدهند و به دبيران براي انتخاب و تدوين مقالات متكي هستند، گوگل نيوز كاملا اتوماتيك است.

گوگل نيوز بر خلاف بيشتر سرويسهاي خبري ديگر كه تلاش ميكنند خوانندگان را در سايت خود نگهداري كنند، نتايج را به شكل مجموعهاي از لينكها درست كرده و خوانندگان را به سايتهاي محل انتشار گزارش مربوطه هدايت ميكند.