آنلاين روي هواخطوط هوايي امريكا اعلام كردند مسافران ميتوانند در جريان دو پرواز بصورت آزمايشي به اينترنت دسترسي داشته باشند.
اين شركتها پيشبيني كردند سرويسهاي مفصلتر و كامل احتمالاً تا چند هفته ديگر بطور دائمي در كليه پروازها برقرار خواهند شد.
خطوطهوايي در مواجهه با افزايش قيمت سوخت و براي كسب درآمد بيشتر به تداركامكانات تفريحي و سرگرمكننده و همچنين فراهم آوردن سرويسهاي اطلاعاتيروي آوردهاند.

شركت، بابت ارايه سرويس اينترنت در پروازها مبلغياضافي بين 95/9 دلار تا 95/12 دلار (بسته به طول مدت پرواز) از مسافراندريافت ميكند.

بنا بر اظهارات مقامات رسمي، Aircell و America هر دو در منافع حاصل از اين خدمات شريك هستند.

اينپروازهاي آزمايشي از فرودگاه كندي نيويورك به مقصد لوسآنجلس و بالعكسانجام خواهد شد و سرويسهاي ارائه شده در طول اين دو پرواز رايگان است. وياعلام نكرد كه اين آزمايشها دقيقاً در كداميك از پروازهاي مسير و روز ذكرشده انجام خواهند شد.

مسافران با پرداخت هزينه مربوطه علاوه براستفاده از اينترنت در جريان پروازهاي اين شركت، ميتوانند به وبسايت اينشركت هوايي متصل شده و بطور رايگان نسخهاي الكترونيكي از راهنماي سفرFrommer را دريافت كرده و به سرخطهاي مختصر شده اخبار نيز دسترسي داشتهباشند.